Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Кого да включите в изследванията (1)
A collage of four possible research
         participants

Малките проучвания, базирани в едно училище, най-често се осъществяват като се използват  „подбрани” случаи или „извадки” от училището. Например един клас, група по един предмет, група от една година или цялото училище.


Има различни методи за създаване на извадка, а най-подходящият от тях зависи от естеството на проучването. Тези методи обичайно се класифицират като „случайни” или „неслучайни” извадки.

Кого да включите в изследванията (2)

Случайните извадки имат за цел да дадат на всеки „обект” (човек, документ, събитие и т.н.) еднакъв шанс да бъде избран. Може би най-известният пример е простата случайна извадка. Други методи включват избора на всеки определен номер обект или групирането на обектите по някои общи признаци и след това случаен подбор в рамките на тази група.


Неслучайните извадки са „по удобство” (тези обекти, които са най-достъпни), „доброволни” (тези, които се самоизбират), „целеви” (избрани поради някоя характеристика, която представлява интерес), „снежна топка” (избрани чрез асоциация с другите избрани обекти).


Стратегии за събиране на данни

Предметът на вашето проучване ще определи вида данни, които събирате, и следователно използваните стратегии за събиране на данни. Всички събрани данни трябва да бъдат съхранявани по сигурен начин, за да останат поверителни.


Най-честите стратегии са:

 • Интервюта; 

 • Въпросници;

 • Наблюдения; 

 • Проучвания на документи.

Най-подходящата стратегия зависи от:

 • Естеството на изследователския въпрос;
 • Уменията на изследователя.
Интервюта

Най-общо казано, интервютата са монолог на определена тема, а не разговор. Много интервюта се провеждат лице в лице, но могат да бъдат проведени също и по телефона, чрез уеб връзка или по имейл.


Интервюираните може да са отделни лица или групи хора („фокус групи”) с обща връзка към темата на изследването.

Структурираните интервюта използват предварително определени затворени и/или отворени въпроси. 


Неформалните (неструктурирани) интервюта използват отворени въпроси и позволяват на интервюиращия да задава допълнителни въпроси, които се формират от предишните отговори на интервюирания.

При полуструктурираните интервюта се използва комбинация от двата подхода.

Стратегии за събиране на данни (1)

Бъдете наясно с начина, по който организирате интервюто, така че интервюираният да бъде възможно най-спокоен. Най-добре е да седнете близо до интервюирания, особено ако той говори по-тихо, но като избягвате директно противоположното сядане. Опитайте се да дадете времева рамка за интервюто, като се придържате към нея.


В тази аудио извадка слушайте Джули, която обсъжда дащеря си Лия; направете си подробни бележки.

Успяхте ли да запишете всичко, което Джули каза? Пропуснахте ли нещо, което тя каза, тъй като все още записвахте предишен неин коментар? Предадохте ли се в някой момент?


 • Poster
         Image


Стратегии за събиране
на данни (2)
Teachers in a meeting

Воденето на писмени бележки по време на интервюто може да е трудно и потенциално разсейващо както за интервюиращия, така и за интервюирания. Може да е по-добре да се потърси съгласие за запис на аудио или видео, който може да бъде транскрибиран по-нататък.Въпросници (1)

Въпросниците най-често се използват като начин за представяне на въпроси на отговарящите, без да се налага изследователят да присъства. Това има предимства и недостатъци. Например дава повече гъвкавост относно момента на попълване, но въпросите трябва да са много точно формулирани, тъй като изследователят не е наличен, за да даде допълнителни разяснения.


Въпросниците също така позволяват по-широко разпространение чрез поща или имейл и изискват доста по-малко от времето на изследователя, но се получават по-малко отговори, отколкото при интервютата.

Въпросници (2)

Въпросите могат да бъдат представени по различни начини, от отворените и затворените въпроси, които обичайно се използват в интервютата, до по-структурираните видове, като например оценъчните скали и схемите за отговори.


Добрият дизайн на въпросника е от съществено значение за точното събиране на данни, като една пилотна версия може да помогне за изглаждане на проблеми като подвеждащи въпроси.


В следната листовка можете да разберете повече за видовете въпроси: 

Видове въпроси.

Ако искате да научите повече за дизайна на въпросници, прочетете някое от следните:

Създаване на въпросник


Наблюдения (1)

Наблюдението засяга системно наблюдаване и слушане.


Наблюдението е нещо повече от просто гледане и слушане. То има цел. Тя може да означава, че е необходимо да се пренебрегне много от случващото се, за да се гарантира, че няма да бъдат пропуснати важните събития. Следователно не можем да наблюдаваме, докато не знаем какво търсим.

Наблюдения (2)

Гледайте това видео от класната стая.

Какво видяхте?


Ако опишете видеото на някой друг, вероятно ще включите някаква форма на тълкуване. 


С други думи, ще сте започнали да анализирате. От изследователска перспектива тълкуването ви може да повлияе на събирането на данните. Понякога това помага, както например в активното изследване. В други дизайни е фактор, от който да се предпазите.


 • Poster
         Image

Гледайте отново видео клипа, но този път се съсредоточете върху общуването. Колко действия на общуване се случват? Какви модалности на общуване наблюдавате? Какви функции на общуването наблюдавате? Кой инициира общуването?

Наблюдения (3)

Структурираните наблюдения имат определен фокус и обичайно използват „график на наблюдения”, за да подкрепят събирането на данни. Може да се използва някаква форма на кодиране, за да се направи записването по-бързо, и се изисква определение на това как всеки код се прилага, за да се осигури консистентност и точност на данните.


Графиците за наблюдение, създадени предварително, могат да гарантират, че събраните данни покриват изискванията на изследването и ще бъдат по-лесно анализирани. Неструктурираните наблюдения все пак могат да осигурят голямо количество свързани данни, но обичайно изискват по-сложен анализ, щом приключат наблюденията.


Проектирайте и използвайте график за наблюдение за някое дете във вашия клас или училище, който е подходящ за целите ви. Представете причините си за избор на дизайна, наблюденията и тълкуването си.
Проучване на документи

Няма нужда да събирате информация, ако тя вече съществува (например в училищните дневници). За да ги разгледате, може да ви е необходимо допълнително разрешение. Документалните данни често се използват в „триангулацията” на данните (процесът на използване на повече от един източник или вид данни, за да се подкрепят други резултати).


За да се използват в проучването, документите трябва да са:

 • Автентични (от надежден източник);

 • Надеждни (да нямат грешки или погрешно представяне)

 • Представителни (консистентни с други документи от същия вид или с валидни обяснения за разликите)

Научете повече

Cohen, L, Manion, L and Morrison K (2011) Research Methods in Education 7th edition London Routledge