Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Използване на правилните стратегии и инструменти
A review/research meeting with key
         stakeholders for a particular child

Стратегиите и инструментите, използвани за събиране на информация, трябва да са подходящи за вида проучване, както по отношение на подхода, така и по отношение на мащаба. Например някои инструменти като например въпросници могат да бъдат приложени както към количествените, така и към качествените методологии и могат да бъдат изпълнени с голям брой участници.


Интервютата са по-подходящи за качествените проучвания и изискват повече време за извършване, като ограничават броя на участниците, които могат да бъдат включвани.

В зависимост от темата на изследването всяко едно или повече средства за събиране на данни може да бъде подходящо, като например наблюдението (на хора, взаимодействия, работни продукти, документи и пр.) или задаването на въпроси (чрез интервюта, въпросници, фокус групи).


Важно е нивото на структура, изисквано, за да гарантира релевантност, надеждност, валидност и точност, да бъде включено в стратегията по време на етапа на проектиране на изследването.

Придобиване на правилните данни (1)

Избраните изследователски инструменти трябва да събират данни, които са:

 • Релевантни – помагат за отговора на специфичен въпрос, поставен от изследването.

 • Надеждни – може да се очаква, че ще се повторят със същия резултат (например данните, събрани по време на урок от учителя в клас трябва да съответстват на тези, събрани от помощник-учителя).

 • Валидни – да представят това, което твърдят, че представят.

 • Точни – използваният инструмент трябва да бъде достатъчно чувствителен, за да включва релевантна информация и да изключва такава, която не е релевантна.

Може да е възможно да се използват стандартизирани инструменти – тоест инструменти, които вече са били произведени от други изследователи и е демонстрирано, че посрещат тези изисквания. Но понякога изследователите ще трябва да формулират собствени инструменти.


Финалната част от дизайна на проучването ще бъде да се създадат действителните инструменти за събиране на информация (например въпросници, графици за наблюдение, графици за интервюта и други).

Придобиване на правилните данни (2)
A teacher stands in her office


Наблюденията, интервютата, въпросниците и документите потенциално могат да върнат различна информация за една и съща тема.


Например въпросник, пуснат по пощата, може да осигури голямо количество информация на относително повърхностно ниво, докато едно интервю може да разкрие по-дълбоки прозрения, но с по-ограничен обхват.


Наблюдението може да разкрие много за „как“ и „какво“, но по-малко за „защо“. Следователно трябва внимателно да се помисли относно избора на стратегии и как те могат да бъдат използвани в съчетание, за да адресират най-подходящо изследователския въпрос.

Получаване на точна информация

Чувствителността на изследователския инструмент засяга способността му да измерва материала на темата. Той трябва да бъде достатъчно точен, за да даде смислени резултати.


Например когато измерваме включването на детето, можем да определим включване като:


Взаимодействието, свързано със задачата, с един или повече връстници за две или повече минути.

Но тази дефиниция няма да бъде достатъчно чувствителна, за да измери включването за дете с комплексни потребности, просоциални умения и обхват на вниманието под две минути.