Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Избиране на правилния изследователски метод
Two female teachers discuss their research
         project

Изследователският въпрос предполага голяма част от изискваните методи, като избраните методи трябва да осигурят валидни данни за проучвания предмет.

Изследователските методи трябва да бъдат:

 • Подходящи за средата;

 • Такива, които ще отговорят на въпросите;

 • Постижими по отношение на наличните ресурси (често най-вече по отношение на време и финансиране);

 • Приемливи за участниците и попадащи в рамките на етичните кодекси за областта;

 • Подходящи за уменията на изследователите (като подхождат и на работния им стил).

Видове изследователски методи

В най-общи термини изследователската методология може да бъде:

 • Количествена – данните са под формата на числа, например броят пъти, в които детето показва определено поведение;

 • Качествена: данните са под формата на мнения и преживявания, например възприятията на родител/грижещ се за процеса на преход при сина или дъщерята;

 • Смесица от двете.

Не е необходимо да се използва само един метод; в действителност изследователите обикновено използват съчетание. Едно проучване може да изследва един въпрос (например „Кои са най-трудните моменти през деня за включване на учениците в неподвижни дейности?“) чрез въпросник, а след това да търси обяснения чрез последващи интервюта и наблюдения.

Изследователска цел
A couple of sheets of A4 being used in
         the research planning process

Целта на едно изследователско проучване оформя използваната методология в зависимост от това дали проучването търси да:

 • Обясни (причините/последствията/процеса на нещо);

 • Предвиди (резултат);

 • Изследва (преживяването на нещо);

 • Оцени (ефективността/ефикасността/стойността на нещо);

 • Опише (естеството на нещо, как нещо се случва);

 • Тества (теория/предположение).

Калибриране на изследователския въпрос

Начинът, по който е формулиран изследователският въпрос, ще повлияе на методологията, използвана за отговарянето му. Важно е да се идентифицира точно какво се опитвате да разберете.

Например:

 • Какво причинява преливането на чаша с вода? (изследователски);

 • Колко вода довежда до преливане на чашата? (тестване);

 • Какво се случва, когато чашата с вода прелее? (обяснение);

 • Дали е по-вероятно да прелее чашата А или чашата Б? (сравнителна оценка).

Всички от посочените примери са проучвания на преливаща чаша с вода. Но същината на въпроса предполага различни методи за търсене на отговора.

Фактори, които могат да повлияят на изследователско проучване




Дори и в рамките на определен подход различни фактори все пак могат да повлияят на резултатите от изследователското проучване.


Изследващото проучване на нагласите на учениците към изпитите може да пожъне различни резултати в зависимост от това дали се използва въпросник, индивидуални интервюта или фокус групи.





Посочете как смятате, че тези различни подходи могат да повлияят на констатациите.

 

Кликнете тук за отговора

 

Смесване на изследователските методологии: предимства

Смесицата от качествена и количествена методология може да има различни предимства, включително:

 • Ако резултатите от двата метода са свързани с един и същи въпрос, всеки от двата метода може да потвърди точността на другия (известно още като триангулация);

 • Количествените данни може да осигурят резултата („какво“), който след това да бъде подкрепен от качествени данни, които да обяснят процеса („защо“ и „как“);

 • Количествените данни често се фокусират върху идеите на изследователя, което може да бъде смекчено от качествените данни, които дават други гледни точки;

 • Качествените проучвания често по необходимост трябва да са в малък мащаб, но допълнителните количествени данни могат да подкрепят обобщението на констатациите.

Видове изследвателски проучвания

Изследователските проекти имат богато разнообразие от видове и размери. Когато четете публикувани изследвания, изследователите може да описват проучванията си с думи като експеримент, квазиексперимент, разглеждане на случай, изследване в действие, етнографско изследване или основателна теория и други. Какво означават тези термини?

Докато проучванията, основани на класа или на училището, са по-скоро от малък мащаб, все пак има различни подходи, които могат да бъдат приложими в тези среди.


 

Разберете повече за тази област и смесването на изследователските методи в следния документ: дизайни на изследвания.