Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Ключови етични изследователски действия
Two teachers and a small group of children
         sat in a circle

В документите свързани с предишния ресурс „Етика в изследванията”, може да се намери подробна информация как да се държите етично при изследванията.

В светлината на това трябва да се извършат различни ключови дейности, преди да започне който и да е проект по изследване:

 • Одобрение на изследователската идея и планиране чрез старшия лидерски екип на училището ви;

 • Записано съгласие/подписано съгласие от участниците. Уязвимите деца и тези под 16 години трябва да имат съгласие за участие от законния си настойник.

Получаване на разрешение от училището ви

Преди да дадат разрешение за провеждане на изследването ви, старшият лидерски екип ще има нужда да знае:

 • Изследователския ви въпрос;

 • Защо провеждате изследването;

 • Кой ще се възползва от него и как;

 • Кого планирате да включите в изследването;

 • Как планирате да го проведете;

 • Очакваната времева рамка.

Получаване на съгласие от участниците

Когато извършвате изследване, за основна практика се смята придобиването на напълно информирано съгласие от всички деца (до такава степен, каквато те разбират) и подписано съгласие от законните им настойници за участие (особено когато те са под 16 години).


„Напълно информирано” означава те да имат пълни познания относно изследователския проект и техните права (включително правото на поверителност и правото да се оттеглят от изследването по всяко време без последствия), преди да вземат решение дали да участват в изследването.

Следната примерна проектна информация и бланка за формулировка на проекта могат да са полезни:„Информационна листовка за проект „Комплексни нужди”
„Формулировка на проекта”Помислете как бихте могли да споделите информация по достъпен начин с родителите или настойниците, които имат проблеми с грамотността.
Проблеми със съгласието (1)
A father, daughter and son at home together

В образованието има припокриване до голяма степен между всекидневните занимания на обучителите и изследователските дейности. До каква степен децата и техните настойници биха имали истински избор да се оттеглят от изследването, което изследва най-добри практики при интервенциите за индивид или група деца, тъй като това е част от задълженията на училището?


Има също така и припокриване между информацията, която училището съхранява относно децата и семействата им, и допълнителна информация, придобита чрез изследвания. Самото естество на училището компрометира поверителността, която обикновено се обещава на участниците в изследванията. Контекстът усложнява нещата, тъй като всяка изследователска презентация, която включва информация относно индивидите, вероятно разкрива идентичността на индивида от познатите им характеристики.

Проблеми със съгласието (2)

Старшият лидерски екип на училището трябва да изгради политика относно това как такива проблеми и други подобни могат да бъдат разрешени. Но следните принципи остават относими:

 • Децата и настойниците трябва да имат цялата информация относно каквито и да било изследвания, в които участват;

 • Технитее права и рисковете, свързани с изследванията, трябва да им бъдат разяснени;

 • Те трябва да имат възможността да обсъждат и да стигнат до приемливо решение относно каквито и да било въпроси, които ги засягат.

Адаптиране на училищни изследвания към вашето училище

Обсъдете със своя ръководител как следните документи, създадени за други изследователски проекти, могат да бъдат адаптирани за употреба във вашето училище и от вас като изследвате.


„Писмо с молба за разрешение (настойник)”;


„Листовка с информация за проекта”;


„Етичен изследователски кодекс и формуляри”.


Подбор и включване на дете в изследователския ви проект

Помислете за дете със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ) което бихте искали да включите в изследване.


Помислете за:

 • Неговата уязвимост;

 • Потребностите му от общуване;

 • Потребностите му от подкрепа;

 • Как може да участва смислено;

 • Вашата интерпретация на неговия принос.

В следващото разглеждане на случай една млада жена с ДМОТ (PMLD) е преценена като даваща съгласие за видеозапис.

 

„Разглеждане на случай – Серена”

 

Помислете за дете със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ) с което работите.

 

Как бихте разрешили подобна ситуация с децата?

 

Как бихте подкрепили децата да дадат смислено съгласие за вашите изследвания?
Етика в изследователския цикъл

Етичната практика е тясно относима с вашия изследователски проект. Етиката е свързана с всеки етап.

Какви смятате, че са етичните предизвикателства на различните етапи от изследването?
 • Изследователски въпроси;

 • Литературен преглед;

 • Изследователски методи;

 • Събиране на доказателства;

 • Анализ и тълкуване на доказателства;

 • Резултати;

 • Разпространение.

Достъпният изследователски цикъл

Това е „Достъпният изследователски цикъл”, развит от Jones and Whitehurst (Jones et al, 2012).

Кликнете на различните етапи на изследователския цикъл, за да откриете какви са етичните въпроси за всеки етап.Професионалист

Практик

Цел

 • Is the research needed? Will the answer provide new knowledge?
 • Is the research question achievable? Does it need to be refined?
 • Will answering the question be of value to the children and young people in the research study or educators?


<< Return

What do you know about your area of research? It is important to have some knowledge of ideas that other people have had on your area of research and how they did their research so you can link your inquiry to what they have done.

 

It is very important that any material you quote from what you read is carefully referenced to the author and work that you got it from. This applies whether you use the exact words or whether you rephrase it. If you do not do this, it could be counted as plagiary or misattribution.

 

<< Return

One of the ethical rules of research is that the outcomes must be relevant and useful.

 

To make sure you have useful outcomes, you must be careful to choose the right way of finding out the information you need. If you do not, you will not be able to use the information you have found, and everyone's time and resources will have been wasted. You need to be able to explain why the research methods you have chosen are the right ones.

 

<< Return

As a researcher you have responsibilities to the participants involved. If your research involves children or vulnerable adults, you will need to gain 'fully informed consent' from their parents/guardians (eg social services in the case of Looked After Children) for their involvement. However, you will also need to gain consent or assent, too, from the participant too as far as they are able to give it.

 

You need to:

 • Share with parents/guardians (eg social services if a young person is 'looked after')/participants the full details of the research to the extent they can understand;
 • Support them to understand their rights and make sure they have opportunities to use them;
 • Protect them from harm as a result of the research (eg emotional trauma; exposure of personal information; dangerous situations, etc.).

With young people with SLD/PMLD/CLDD, this is especially complex. You will need to take account of:

 • Their vulnerability;
 • Their communication needs;
 • Their support needs;
 • How they can participate meaningfully;
 • Your interpretation of their contribution.

You might also need to gain others' permission for the participant's involvement (eg heads of relevant organisations, sponsors).

 

<< Return

 

One of the ethical rules of research is that the outcomes must be relevant and useful. Again, you need to choose the right ways of collecting your evidence so that you will be able to find out the answer to the research question.

 

The evidence you collect must also be 'valid' and 'reliable'.

 

It is important to protect the confidential information you have collected from Research Participants. You need to think carefully about the way you collect, store and archive it and how you share it in accordance with the Data Protection Act.

 

You have to make sure that you collect the information in an ethical way – that you do not make up (fabricate), conceal or change information (falsify).

 

It is important to note that if you plan to use photographic, video or audio evidence, you will need specific permission from parents/guardians for this.

 

<< Return

 

One of the ethical rules of research is that the outcomes must be relevant and useful. Again, you need to choose the right ways of interpreting your evidence so that you will be able to find out the answer to the research question. The ways you interpret the evidence must be 'valid' and 'reliable'.

 

For young people with SLD/PMLD/CLDD, it is especially important to check the interpretations you have made of their responses or behaviours with others who know them well.

 

<< Return

In sharing your discoveries, you need to make sure that you have permission from your research participants to do this.

 

One of the ethical rules of research is that you must share your findings so that others have the opportunity to extend their knowledge and improve practice. The report of your research also needs to be detailed enough to give others a chance to test it by careful reading or trying out the research for themselves.

 

There are a number of ethical rules around sharing research. These include:

 • Correct naming of authors in order of greatest contribution to the research;
 • Not sensationalising the research so that overshadows the academic perspective;
 • Not leaving out information from the final report.

If you write up your research, you should not publish the same article in more than one journal.

 

<< Return

 

It is important that the outcomes of your research are relevant to your practice. It is unethical to carry out research for research's sake.

 

<< Return

Какво искам да знам? Как ще го приложа в практиката си?

Какво е казано преди това?

Какви са възможните начини да изследвам това, което искам да знам?

Как мога да включа хора в изследванията си и да им дам възможност за информирано съгласие?

Как ще събера информацията?

Как ще осмисля събраната информация?

Как ще споделя откритията си?

Как откритията ми са свързани с практиката ми?

Разберете повече

Jones, P. Whitehurst, T. and Egerton, J. (2012) Creating Meaningful Inquiry in Inclusive Classrooms: Practitioners' stories of research. London: Routledge College Press.