Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Процесът на изследване
A boy fills in a form

Много от нас може би са участвали в някаква форма на изследване на някой етап от процеса, вероятно като участници/отговарящи (например като хора, даващи информация чрез въпросници) в рамките на маркетинговите изследвания. Но когато се включваме в процеса на търсене като изследователи, тогава сме наясно, че изследването включва няколко етапа.


Важно е да приемете изследователска гледна точка по време на търсенето си. Това гарантира, че всеки етап от изследователския процес ще бъде разгледан, когато планирате изследването си. Минавате през процеса на два пъти – веднъж като обмисляте изследователските си планове, а вторият път – практически, докато правите изследването.

Етапите на изследване

Кликнете на всеки етап на изследване, за да разкриете повече информация.

Planning
 • Deciding on the topic.
 • Finding out as much as possible about what is already known about the topic.
 • Identifying and defining the 'variables' (factors which are likely to change).
 • Creating a research question.
 • Identifying appropriate methods to study the topic and seek answers.
 • Obtaining resources needed to carry out the research.
 • Creating a time line.
Testing
 • That the methods chosen will achieve the project's aim.
 • That the information gathered will be useable.
 • That the proposal meets ethical guidelines.
 • By carrying out a 'pilot study' (small scale rehearsal).
Doing
 • Collecting the data (conducting interviews, questionnaires, observations etc).
 • Recording the data.
 • Summarising the results.
 • Drawing conclusions.
 • Making recommendations or devising applications.
 • Presenting the report.

Планиране

Тестване

Извършване

Изследователска рамка

Илюстрираният модел е рамка, която описва различните етапи на изследване, използвайки всекидневен език, а не традиционните изследователски термини.


В достъпния изследователски цикъл (ДИЦ) има осем етапа (ARC) (Jones et al, 2012) като всеки от тях описва една фаза на изследването. Те са описани в повече подробности на следващите страници.


Професионалист

Практик

Цел

Какво искам да знам? Как ще го приложа в практиката си?


Какво е казано преди това?

Какви са възможните начини да изследвам това, което искам да знам?

Как мога да включа хора в изследванията си и да им дам възможност за информирано съгласие?

Как ще събера информацията?

Как ще осмисля събраната информация?

Как ще споделя откритията си?

Как откритията ми са свързани с практиката ми?

Преглед на етапите (1)
A girl writes on a sheet of paper

Етап 1: Какво искам да знам?
Този етап засяга формулирането на изследователския ви въпрос и взимането на решение какво точно искате да разберете в края на проекта. (Това може да се промени след четенето в етап 2.)


Етап 2: Какво е казано преди това

Важно е да прочетете какво други хора са казали по темата, която сте избрали, така че да:

 • Научите повече по темата си;

 • Научите как други изследователи са разглеждали темата;

 • Научите кое е било правилно и грешно за тях;

 • Помислите още малко за изследователския си въпрос;

 • Използвате това, което другите са казали, за да насочвате изследванията си.

Преглед на етапите (2)

Етап 3: Възможни начини за изследване

Начинът, по който събирате информация, ще зависи от решенията ви за фокуса на изследователския ви въпрос, информацията, от която имате нужда, за да му отговорите, избраната тема, средата ви и уменията ви.


Етап 4: Как да включа другите?
Тук трябва да идентифицирате:

 • Хората, които са фокус на проучването;

 • Всеки, който ще ви помага с проучването;

 • Изследователска етика – правата на хората, които включвате, както и отговорностите ви като изследовател.

Етап 5: Как ще събера информацията?

Има различни начини за събиране на данни в зависимост от информацията, от която се нуждаете, за да отговорите на въпроса си. Трябва да проверите:

 • Дали събирате правилната информация, за да отговорите на въпроса си;

 •  Точност;

 • Практически аспекти на събирането на информация.

Преглед на етапите (3)

Етап 6: Как ще осмисля събраната информация?

Начинът, по който работите с информацията, ще зависи от събраната информация и това, което искате да откриете. Това ще ви доведе до дискусия за това доколко добре изследването е отговорило на изследователския ви въпрос.


Етап 7: Споделяне на откритията ми

Една важна част от проучването е споделянето с другите на това, което сте разбрали. Това означава, че възможно най-много хора могат да се възползват от изследването и другите могат да видят, че сте го направили, както и да проверят валидността му.

Етап 8: Как откритията са свързани с практиката

Всички проучвания трябва да са полезни – а не просто проучвания сами за себе си. Независимо дали проучването постига очаквани или неочаквани резултати, то трябва да влияе на практиката (например на приемането или изоставянето на различни подходи). То може да доведе до допълнителни изследователски въпроси за разглеждане.

Преглед на етапите (4)
A teacher and some children sit
         at a table

Въпреки че тези етапи на проучване са представени като отделни, случващи се в определена последователност, важно е да осъзнаете, че те всъщност влияят един на друг. Една промяна в една област може да повлияе на други. Например четенето на това, което е казано за избраната от вас тема (етап 2), може да ви доведе до това да промените изследователския си въпрос (етап 1). Решенията, взети относно изследователския ви въпрос, може да ви повлияе как планирате да съберете и да анализирате информацията (етапи 3 и 4).

Разберете повече

Jones, P., Whitehurst, T. and Egerton, J. (2012) Creating Meaningful Inquiry in Inclusive Classrooms: Practitioners' stories of research. London: Routledge.