Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Основа
Newborn holding mother's
         finger.
 • Все повече доказателства се натрупват в подкрепа на твърдението, че развитието на тялото и мозъка на плода в утробата може да бъде засегнато от пушене и приемане на незаконни медикаменти по време на бременността.
 • Когато се изследват ефектите от до родовото излагане на въздействието на определени медикаменти е трудно да се определи пълната степен на влиянието им, понеже отделянето на външните фактори е сложно.
 • За някои медикаменти има информация, а за други - не.

Следва представяне на обобщени данни за наличната информация.

Пушене
Girl in activity room.

Категорично изяснено е, че пушенето на цигари или наргиле по време на бременността може да причини спонтанен аборт, преждевременно раждане и ниско телесно тегло на бебето (Cnattingius, 2004; BBC, 2009). Цигарите ограничават жизнено важното снабдяване с кислород на плода, което може да забави растежа.


Дългосрочните ефекти от пушенето върху развитието на детето не са клинично доказани, но някои изследвания намират връзка между пушенето по време на бременността и нарушения в поведението, хиперактивност и разсеяност при малките деца. (NHS, 2009; Cnattingius, 2004).


Кокаин
Disabled boy receiveing 'thumbs
         up' from carer.

Доказателствата сочат, че използване на кокаин по време на бременността:

 • Ограничава растежа на плода, пречи на развитието на нервната система и създава рискове от преждевременно раждане (eg March of Dimes, 2008; Baby Centre, 2010), 
 • Може да доведе до раждане на бебета с по-малки глави, нещо, което се свързва с обучителните трудности по-нататък в живота на детето. (March of Dimes, 2008).

Първичните поведенчески проблеми, като раздразнителност, лесно стряскане и прекалено плачене, се счита, че стихват след първата година. (March of Dimes, 2008).


Има противоречиви доказателства относно дългосрочните последици от упоребата на кокаин.

Хероин
Newborn grasping mother's
         finger.

Хероинът, приеман по време на бременността, преминава през плацентата в плода. При раждането концентрации на този наркотик се намират в кръвта на новороденото. Това може да доведе до симптом на въздържанието, известен като синдром на неонатална наркотична абстиненция .


Доказателствата сочат, че плод, изложен на въздействието на хероин, е застрашен от преждевременно раждане и намалено телесно тегло (Baby Centre, 2010) и на фактори, свързани с обучителни трудности по-късно в живота на детето.


Както и при другите наркотици, дългосрочният ефект от хероина по време на бременността е по-малко изяснен, отчасти поради трудното отделяне от другите фактори.

Канабис
Girl with carer cooking.

Доказателствата подсказват, че:

 • Ако майката пуши канабис по време на бременността, се увеличава рискът от преждевременно раждане и ниско телесно тегло на плода (March of Dimes, 2008; Hall and Solowij 1998), но не е ясно до каква степен това е свързано с ефкета от пушенето на тютюн с канабис,
 • При бебета, които са били изложени на канабис по време на бременността, ефектите върху поведението и развитието се проявяват през първите няколко месеца след раждането.
Изводи за образованието
Girl playing with small cubes.

При ограничените изследователски данни за ефекта от наркотиците върху развитието на детето в дългосрочен план и многото влияния на средата, намесени в развитието, на този етап няма ясни изводи за преподаването и усвояването.


При такива случи е най-добре да се преподава спрямо стила на усвояване на отделното дете и да се взема под внимание поведението, което то демонстрира, вместо да се фокусираме върху неврологичната основа на неговите затруднения.

Вторични нарушения
Carer interacting with disabled girl.

Децата са изложени на риск от развиване на "вторични" нарушения, ако има стресираща домашна обстановка. Вторичните нарушения включват проблеми с психичното здраве и привързването, обучителни трудности и/или поведенски проблеми.

Повишаване на съзнанието

Организирайте занимания за развитие на колектива, в което да запознаете колегите си с изследванията върху децата на 21 век - тези с неврологични проблеми, причинени от преждевременно раждане, алкохол и наркотици.


Целта на това занимание е да повдигне въпроси, да открие проблеми и да се започне диалог като първа стъпка към проверката и разработването на практики в училището. (Ниво Г). Ако можете, включете и други специалисти, занимаващи се с деца с дислексия, за да се обогати дискусията.


Направете списък с въпросите / проблемите, породени от дискусията.

Научете повече (1)


Chasnoff, I. J., Anson, A., Hatcher, R., Stenson, H., Iaukea, K. and Randolph, L. (2008) Prenatal exposure to cocaine and other drugs: outcome at four to six years. Annals of the New York Academy of Sciences, 846, 314-328.


Cnattingius, S. (2004) The epidemiology of smoking during pregnancy: Smoking prevalence, maternal characteristics, and pregnancy outcomes. Nicotine and Tobacco Research, 6, 125-140.

Научете повече (2)