Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Видове памет
Girl playing with a toy

Счита се, че има пет вида памет:

 • Процедурна памет – за усвоени умения.
 • Смислова памет – за факти, идеи и знания.
 • Автобиографична памет – система на трайната памет, която съхранява факти и събития от целия живот.
 • Епизодична памет – за конкретни спомени в сравнително близкото минало (минути, часове, дни).
 • Кратковременна памет – използвана за съхраняване на нова информация в съзнанието, преди да бъде освободена или прехвърлена в по-дългосрочната памет.

Различните видове памет се обработват отделно в мозъка и могат да съществуват изолирано една от друга.

Защо разглеждаме кратковременната памет?
Boy sitting on a chairТук разглеждаме кратковременната памет, защото:

 • Тя е тясно свързана със способността за учене и академична успеваемост
 • Не е засегната от фактори като предходно образование, социо-икономическо положение или етнически произход, и
 • Тя е крехка – при деца с лоша кратковременна памет съхраняването на информация за ежедневните задачи е по-трудно, когато са разтревожени или по вниманието им в отвлечено по някакъв друг начин.
Какво е кратковременна памет?

Кратковременната памет е термин, използван от психолозите за описване на способността да задържаме и обработваме информация в ума си за кратки периоди от време. Тя осигурява умствено поле или бележник, което се използва за съхраняване на важна информация от ежедневието.

Гятъркоул и Алоуей, 2008

Много занимания в клас, например, смятане на ум и много от ежедневните дейности, изискват използването на кратковременната памет.

Характеристики на кратковременната памет
Girl smiling in front of a mirror

 • Обема от информация, който тя може да поеме, дори и за кратко, е много ограничен и се губи бързо, когато се разсеем от нещо случващо се наоколо или от несвързана мисъл или фонов шум.
 • Има значителна разлика в капацитета на кратковременната памет на отделните хора – някои могат да съхраняват повече информация от други.
 • Претоварването на паметта или отвличането води до пълна загуба на информация от кратковременната памет.
 • Децата със слаба кратковременна памет често се борят с голямото натоварване на кратковременната памет в много ситуации, особено уроците.
Кратковременната памет и мозъкът
Prefrontal cortex

Кратковременната памет започва да се развива през първата година от живота. Резултатите от изследвания с маймуни (Fuster,1971) водят до предположението, че малки зони в предфронталния кортекс играят роля в съхранението на спомените за кратко време. По-скорошни доказателства от функционален ЯМР подкрепят това предположение. Също така обаче, водят до предположението, че други зони от мозъка могат да поддържат кратковременната памет, в зависимост от практическите задачи.

Едновременно проявяване
Teacher showing two activity cards to
         a girl to choose from

Много разпространено е затрудненията с кратковременната памет да се считат за една от многото вторични характеристики на състояния като  дислексия, нарушения на речта от РДВХ

Но нито един от диагностичните критерии на тези състояния не включва нарушения на кратковременната памет, въпреки че мнозинството от тези деца имат затруднения в тази посока.

Изменения в кратковременната памет с възрастта
Changes in working memory with age


Както вече бе описано, префронталният кортекс продължава да се развива в детството и юношеството. Кратковременната памет нараства постоянно между 4 и 14 годишна възраст, но със значителна разлика между отделните хора.


Както се вижда на графиката, най-високите 10% от децата (90те процента) оценявани по запаметяване на чутото, са обикновено до 4 години пред средното за възрастта. Обикновено разликата в резултата за дадена възрастова група между най-високото и най-ниското постижение на кратковременната памет е еквивалентно на 8 години.

Кратковременната памет в клас
Mean working memory

Има доказателства (Gathercole et al, 2004), според които се предполага, че учениците със слаба кратковременна памет имат лоши учебни резултати.


Таз информация навежда на извода, че на ключови етапи 2,80 % от децата със слаба кратковременна памет не успяват да постигнат очакваните резултати по математика и роден език.

Пречки пред ученето
Girl at a table

Слабата кратковременна памет може да засегне способностите на децата да вземат участие в клас, защото:

 • Много от структурираните обучителни трудности поставят високи изсквания пред паметта и учениците със слаба  кратковременна памет се сблъскват с обучителни затруднения, тъй като паметта им не може да отговори на изискванията – в резултат на това кратковременната им памет се претоварва и те губят критично важна информация.
 • Информацията, загубена от кратковременната памет е загубена трайно, така че децата не могат да продължат дейността или да я завършат успешно, освен ако не получат повторно достъп до важна информация за задачата.
 • Ако не добият тази информация, те или налучкват, което често води до грешки, или се отказват напълно от заниманието със задачата.
Изключване
Teacher holding a boy's hands

Често учителите не забелязват затрудненията с кратковременната памет (Gathercole, 2006). Вместо това, деца със слаба кратковременна памет се описват като разсеяни.


Скорошни проучвания (Kane et al, 2007) водят до предположенията, че деца със слаба кратковременна памет по-често биха оставяли мисълта им да се рее по време на трудни познавателни дейности. Това явление се нарича "изключване" и се явява характерно за ситуации, в които кратковременната памет е толкова претоварена, че децата не могат повече да задържат в ума си информацията, необходима да ги насочва в задачата. Когато в такава ситуация детето се изключи, учителят може да го възприеме като невнимание.

Премахване на пречките пред участието и ученето при деца със слаба кратковременна памет


Стратегиите ключват:

 • Разпознаване на затрудненията/проблемите с кратковременната памет – предупредителните знаци включват непълно припомняне, неуспешно следване на указания, задържащи грешки, изоставяне на задачата или налучкване на отговорите.
 • Проследяване на учениците – търсете предупредителните знаци и питайте децата дали не им е бързо темпото ви на работа.
 • Оценяване на натоварването на кратковременната памет – когато планирате уроците си, отчитайте натоварването на тази памет при дълги последователности, непознато съдържание или сложни задания.
 • Намаляване на натоварването на кратковременната памет – опростете материала, раздробете го на по-кратки стъпки, изпозлвайте словни банки, към които децата да прибягват за справка.
 • Повтаряне на важната информация.
 • Позволение децата да използват помощни средства за запомняне.
 • Използване на поли-сетивен подход за затвърждаване на ключовите идеи.
 • Позволение децата да развият собствени стратегии, например, водене на бележки, искане на помощ.
Подобряване на практиката
Teacher interacting with a boyПомислете за дете, на което преподавате, което има затруднения с кратковременната памет.


Изберете урок, който ще преподавате или сте преподали на класа, в който е това дете.


Помислете кои аспекти на урока може да са пречка за ученето при това дете.


Решете как можете да намалите или премахнете пречките пред това дете.


Какви са по-широките изводи за практиката в училището ви?

Как може да работите с колегите си, за да повишите съзнанието по тази тема?

Трениране на
паметта (1)
Three pupils sitting at a table


Има успехи в подобряване на постиженията при тестове на кратковременната памет чрез обучение в стратегии, но резултатите не изглеждат подходящи за ежедевната работа в клас.


Изследванията показват, че някои форми на компютъризирана подготовка може да са по-полезни.

Трениране на паметта (2)
Group conversationВече има нови компютърни програми за трениране на паметта. Все още са в началото, но според изследванията, тези програми може действително да помогнат на децата и възрастни със слаба кратковременна памет. Отделни хора се земат активно с няколко дейности, които подлагат на проверка кратковременната памет през сравнително кратки интервали от време.

Има успехи от тренираните задачи и други тестове върху тази памет при деца с РДВХ (Klingberg et al 2005).


Едно от обясненията за успеха на тези програми е, че те насърчават обучаемите да развиват собствени стратегии за поддържане на различни изисквания към кратковременната памет.

Научете повече (1)
Gathercole, S. E. (2008) Working Memory in the Classroom. The Psychologist, 21 (5) 382-385. [Accessed on 25 February 2012]

Gathercole, S.E. and Alloway, T.P. (2008) Working Memory and Learning: A Practical Guide for Teachers, Sage.


Gillberg, C. G., Forssberg, H. and Westerberg, H. (2005) Computerized Training of Working Memory in Children with ADHD – A Randomized, Controlled Trial. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 44 (2), 177-186. [Accessed on 25 February 2012]
Научете повече (2)

Kane, M., Conway, A., Miura, T. and Colflesh, G. (2007) Working Memory, Attention Control and the n-back Task, A Question of Construct Validity, Journal of Educational Psychology Learning, Memory and Cognition (33) 615-622.


Klingberg, T., Fernell, E., Olesen, P. J., Johnson, M., Gustafsson, P., Dahlström, K. and Geake, J.G. (2009) The Brain at School: Educational Neuroscience in the classroom. Oxford University Press.