Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Отговори към обучението
Boy with teacher cooking


Отговорът на отделните индивиди към обучението има два компонента:

 • Генетичен (природа), 
 • Определен от средата (възпитание).
Компоненти на генетиката и на средата
Boy throwing a net in front of
         his face

Изследванията с еднояйчни близнаци, които имат идентичен геном, показват, че те са по-сходни, например, в личностно отношение, езикови и математически способности, отколкото двуяйчните, които имат разлики в генома. Приема се, че индивидуалните разлики могат да имат генетична основа, но влиянието на гените върху развитието на мозъка и мозъчните функции все още не се познава добре.

Геномът сам по себе си не оформя способностите за усвояване на индивида. Генетичната предразположеност си взаимодейства на всяко равнище с влиянието на средата .

Компонентът Обкръжаваща среда
Boy with teacher on the computer

Човешките способности за усвояване, както и другите физически характеристики, като височина например, са различни. Има редки генетически заболявания, които водят до крайни аномалии, но повечето вариации в способността за усвояване се получават в резултат от множество генетични и външни въздействия, като всяко поотделно може да има слабо влияние.

Потенциалът на неврологията
Two children laughing

Неврологията има потенциала да ни помогне да разберем как генетичната предразположеност на мозъка (природата) може да се надстрои чрез образование и възпитание (грижа).


Важните констатации включват:

 • Начинът, по който мозъкът се променя и как това, което правим, променя мозъка, 
 • Мощта на образованието за усилване на познавателната способност.

Неврологията и обучителните трудности
Teacher helping a boy write


Последните изследвания в неврологията са съсредоточени и върху откриването на мозъчната основа при обучителните трудности, кето може да доведе до резултати в:

 • Идентифициране и диагноза;
 • Проектиране на въздействия, с помощта на които да се преодолеят или заобиколят обучителните трудности;
 • По-голяма ефективност в обучението.
Генетика
DNA


Разширяването на генетичните изследвания през последните няколко десетилетия разкри важността на гените за създаването на индивидуалните различия. Възможно е гените да играят важна роля в обучителните трудности и изводите от генетичните изследвания да добият нарастваща важност в бъдеще. Обобщаването на съвременните генетични изследвания не е в обхвата на този модул. Правят се препратки към генетиката и наследствеността, когато имат връзка с обсъждането на конкретно неврологично заболяване.


Когнитивна психология
Girl blowing bubbles


Резултатите на когнитивната психология са имали и имат огромно въздействие върху образованието. Въпреки че този модул се концнтрира върху неврологията, се правят препратки и към когнитивната психология, когато имат отношение към обсъжданото неврологично заболяване.