Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Дислексия
Girl smiling

Дислексията засяга около 5% от всички деца в училищна възраст, в пълния спектър на способностите, и предимно момчета. Децата с дислексия срещат трудности при четене и писане.


Характерно за дислексията е трудности при схващане на идеята за звуковете на речта, вербалната памет и скоростта на обработване на вербална информация.


При хората с дислексия, трудностите се простират от съвсем леки до много тежки.

Едновременнo проявяване
Group conversationПри децата с дислексия често има едновременна проява и на други затруднения в езиково отношение, двигателната координация, смятането наум, концентрацията и личното организиране, като тези прояви сами по себе си не са признаци на дислексия.

Причини за дислексията
Girl looking at activity cardsПричината или причините за дислексия не са напълно изяснени и са в основния фокус на съвременните проучвания. Картината изглежда е сложна. До момента доказателствата сочат, че:

 • Дислексията може да е наследствена - ако единият родител има дислексия, при детето има 25-50% вероятност също да страда от дислексия,
 • Има ясни разлики в разитието на мозъка на хора с дилексия и на такива без.
Диагноза
Boy writing

До сега няма открити еднозначни маркери за дислексия, така че образователните специалисти разчитат на видими поведенчески знаци и симптоми, а те могат да варират и да имат множество причини, не всички от които могат да се припишат на дислексията.


Опознаването на специфичните мозъчни функции при дислексия може да помогне на учените да разработят по-надеждни диагностични тестове за малки деца.

Връзка с обработката на речта
Girl looking at a paper

Едно изледване на Сноуинг (2000) открива, че често децата с дислексия се затрудняват да обработят и класифицират звуковете на речта.

Това нарушение във фонологията се счита за причинено от фина аномалия в развитието на мозъка, което пряко може да се свърже с лошото усвояване на писмената и говорима реч.

Какво се случва при четене?
The human brain

Множество образни изследвания на мозъка са установили, че при четене хората с дислексия имат понижена активност в главни сектори от системата за четене и обработка на речта в лявото полукълбо. При нормално четене се активират три части от системата за четене в лявото полукълбо, а при дислексия - само две. При хората с дислексия се наблюдава понижена активност в темпоралния кортекс, в базата на левия темпорален дял на мозъка, който е отговорен за обработването на формата и звука на целите думи. (Cao, 2006; Shaywitz, 2006)

Изводи за преподаването (1)
The human brain

Има доказателства от образните изследвания на мозъка на възрастни, че ефективното обучение може да доведе до промени в мозъка, които подобряват постиженията.


Важно е да запомним, че доброто преподаване и усвояване изменя мозъка и подобрява успеха, дори при деца с неврологични заболявания.

Изводи за преподаването (2)
Teacher interacting with a boy

Въз основа на направените изследвания, Докладът Роуз върху дислексията (2009) прокламира програми за работа, които се характеризират със силна, систематична звукова структура и се преподават достатъчно много и често, за да се гарантира напредъкът на децата и да се затвърди наученото. При деца, които напредват много бавно дори и с най-ефективното преподаване, Роуз препоръчва квалифицирано, интензивно въздействие в индивидуални занимания.

Изводи за образованието
Girl looking in the mirror and
         smiling

В момента основната форма на подкрепа за деца с дислексия е интензивното обучение по фонетика. Има, обаче едно изследване на Кеймбридж центъра за неврология в образованието, според което, обучението, базирано на ритъм или дори музика може да бъде благотворно за деца с дислексия в много по-ранна възраст. Изследването показва, че:

 • Умението да се пее в музика е показателно за способността да делим на срички и да римуваме, 
 • Обучението в ритмичност подобрява фонологичното осъзнаване.

Няколко програми за работа на основата на музикален и речеви ритъм сега се разработват в Центъра.

Пример от практиката

Помислете за дете с дислексия от вашия клас и направете проследяване на това дете, като използвате информацията от този пакет.


Помислете за:

 • Характера на наблюдаваната дислексия и как тя е проявена
 • Свързаните с това затруднения
 • Различните специалисти, които работят с детето и какво правят те, 
 • Различните терапии и обучения, прилагани при това дете.

Помислете също за:

 • Силните страни на детето, 
 • Пречките пред неговото усвояване и участие.

Какво се прави за отстраняването на тези пречки - във вашия клас и в училището като цяло? Посочете индивидуалните промени, както и по-общите, които благоприятстват конкретното дете, като и други деца.


Какво във вашата работа може да се подобри, за да се премахнат пречките за детето? Посочете едно нещо, което вие можете да промените.


Променете го и оценете въздейтвието върху включването и усвояването на избраното дете.

Научете повече (1)

Snowling, M. (2000), Dyslexia, Blackwell Publishing, Oxford


Cao, F., Bitan, T., Chou, T. L., Burman, D. D. and Booth, J. R. (2006). "Deficient orthographic and phonological representations in children with dyslexia revealed by brain activation patterns". Journal of child psychology and psychiatry, and allied disciplines. 47 (10): 1041-50.

Научете повече (2)

Shaywitz, B. A., Lyon, GR. and Shaywitz, S. E. (2006). "The role of functional magnetic resonance imaging in understanding reading and dyslexia". Developmental neuropsychology. 30 (1): 613-32.Shaywitz ,S. (2003) Overcoming Dyslexia: A new and complete science-based program for overcoming reading problems at any level, New York: Knopf