Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Прилагане на лекарства
Medical room sign

Много деца и младежи със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ) имат допълнителни медицински проблеми, които имат нужда от лекарства и медицински процедури в училище. Водаческите екипи в училище отговарят за начертаването на индивидуалните процедури за здравна подкрепа съвместно с медицинските професионалисти. Децата и младежите имат специфични индивидуални планове за здравна грижа, развити чрез обсъждане с училищния персонал, училищната сестра и родителите.


Училищата не са законово задължени да прилагат лекарства, но повечето го правят чрез писмено съгласие с медицинския/здравния персонал и родителите. Главният учител обикновено определя един човек, на когото тази задача се делегира.


Всички училища трябва да имат политики, насоки и протоколи във връзка с безопасното прилагане на лекарства. Практиците трябва да гарантират, че следват тези протоколи.

Медицинско обучение
A feeding tube

Преди прилагането на лекарства или медицински процедури към когото и да било, определените членове на училищния персонал трябва да получат формално специализирано обучение (общо и специфично за индивида), предоставено от акредитиран здравен специалист и професионалист.

Заедно с продължаващи медицински/здравни съвети и подкрепа, това ще им помогне да изпълняват специфични задачи, които отговарят на съответните политики и насоки на училището им, както и на индивидуалните протоколи. Те трябва да прилагат само предписаните и обозначени лекарства/медицински процедури с писмено разрешение от здравния/медицинския персонал, главния учител и родителите. (Необходими са и планове за спешни случаи.)


Децата и младежите може да имат алергии, често срещани болести и други здравни проблеми. Лекарствата от домашната аптечка трябва да се прилагат само с писмено разрешение на медицинския персонал и родителите.

Медицински сестри
Medical room sign

Има специфични здравни процедури, които не е разрешено да се изпълняват от персонал, който не включва подходящо обучени здравни сестри.


Кралският колеж по медицинска грижа поддържа списък на тези процедури в документа „Управление на деца с нужди от здравна грижа: делегиране на клинични процедури, обучение и отчетност“ (вижте www.rcn.org.uk за последното издание).

Дейности и протоколи в спешни случаи
A physiotherapy sign

Децата с дълбоки и множествени потребности може да са особено крехки и да не могат да понесат обикновени болести.

Целият персонал трябва да бъде наясно с действията и протоколите за спешни случаи, свързани с определени индивиди (например алергични реакции, епилепсия, тежка астма).


Съществено важно е целият съответен персонал да е наясно за това как здравните потребности на индивида ще бъдат управлявани в училище и в какви обстоятелства детето или младежът е твърде зле, за да участва в учебната дейност.


Ако има някакви съмнения относно медицинското благополучие на някое дете или младеж, училищният персонал трябва да има увереност, че може да повика линейка за парадемицинска подкрепа.

Химическо/медикаментозно ограничаване
A first aid sign

Химическото ограничаване е употребата на лекарствата за целта на облекчаването или справянето със симптоми или поведения, свързани с подлежащо психологическо състояние.Неподходящата употреба на каквато и да е форма на ограничителни физически интервенции или ограничаване може да представлява нападение или занемаряване. Това важи и за химическото ограничаване, където употребата му не е подходяща.
П                    Прилагането на лекарства.


Персонализирани планове за здравна грижа

От съществена важност е да имате писмен план за здравна грижа за всяко дете или младеж, който изисква инвазивно лечение или клинични процедури. Планът трябва да включва инструкции относно специфичната процедура и информация за справяне със спешен случай. Планът трябва да бъде изготвен съвместно със здравен професионалист и одобрен от лекар или медицинска сестра от Children’s Community Nursing Service или School Health Service. Планът за здравна грижа трябва да бъде преглеждан и осъвременяван всяка година [или по-често, ако е необходимо].

Lenehan, 2004

Научете повече

British Institute of Learning Difficulties (2008) Factsheet: Chemical Restraint.
Lenehan, C., Morrison, J. and Stanley, J. (2004) The Dignity of Risk: A practical handbook for professionals working with disabled children and their families. London: Council for
Disabled Children/Shared Care.

Научете повече

Matousova-Done, Z. and Gates, B. (2006) The nature of care planning and delivery in intellectual disability nursing. In: B. Gates (ed.) Care Planning and Delivery in Intellectual Disability Nursing. Oxford: Blackwell.Научете повече