Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Закрила
A boy and his teacher smiling at
         each other

Тази част трябва да се чете в контекста на въведението към закрилата в ниво Б.


Тя не формира част от систематичен преглед на закрилата в рамките на този модул (което е изискването на законовото обучение по закрила и защита на децата), а вместо това повдига допълнителни релевантни въпроси, свързани с личната грижа.

Законодателният контекст
Shelves of documents

Общият законодателен контекст за закрилата на децата с увреждания е един и същ за всички деца. Прилагат се същите принципи и задължения, независимо дали детето има увреждания или не.


Murray and Osborne, 2009

Хората с обучителни увреждания имат право да бъдат защитени от ситуации, които ги оставят уязвими към физическа, емоционална или сексуална злоупотреба или експлоатация от други. Грижещите се имат право да знаят, че има подходяща защита, която да гарантира „безопасността“ на човека, за когото се грижат.

Идентифициране на признаци на риск или злоупотреба

[В „Закрила на деца и младежи от сексуална експлоатация] DCSF отбеляза, че образователният персонал трябва да е способен да идентифицира признаци, че детето или младежа е в риск от или страда от сексуална експлоатация, като знае какви действия да предприеме по реда на местните процедури. 

Ubido et al, 2009

За тези [деца и младежи], които не могат да вербализират това, че са станали жертва, практиците трябва да са нащрек относно възможността за злоупотреба, когато децата с увреждания демонстрират промяна в моделите на тоалетни функции, апетит, сън, настроение или поведения или са по-малко склонни да участват в общността.

Murphy and Young, 2005

Важността на сексуалното образование
Several pupils writing

Родителите и осигуряващите здравна грижа може да реагират на страховете от сексуална злоупотреба, като защитават децата с увреждания от социални контакти без надзор, като по този начин неволно им отнемат съществени възможности да развият социални умения и подходящи лични граници. Тъй като някои грижещи се страхуват, че говоренето за сексуалността може да насърчи сексуалното поведение, децата с увреждания често са изключени от сексуалното образование. Наличните доказателства предполагат, че там, където сексуалните въпроси и поведения на индивидите се обсъждат свободно със семейството, вероятността за злоупотреба може да бъде намалена или премахната.

Murphy and Young, 2005

Споделяне на информация

Защитата на личното пространство и достойнството на децата и младежите има ясни последствия относно споделянето на информация за тях. Информацията относно дете или младеж трябва да бъде споделяна само с тези, които имат нужда от тази информация, за да се грижат безопасно за тях и да ги закрилят. Но не цялата известна информация трябва да бъде споделяна с всеки, който се грижи за детето.


Училищата трябва да имат ясна политика относно споделянето на информацията, която се разбира от родителите. Обучението на персонала трябва да включва това и да подчертава ограниченията върху споделянето на информация по електронен път или чрез социалните мрежи.


Прочетете документа за някои примери на споделяне на информация.


Примери за споделяне на информация


Злоупотреба

Злоупотребата е континуум. Определени видове вреда, преживявани от деца с увреждания, не се разпознават винаги, например:

 • Неуспех да се посрещнат комуникационните нужди до такава степен, в която е увредено развитието.

 • Неуспех да се посрещнат нуждите от интимна грижа.

 • Несанкционирани физически интервенции.

 • Неподходящо модифициране на поведението.

 • Изключване от достъп до нормален семеен живот и социално и емоционално развитие.

 • Ненужни или неумели инвазивни процедури.

 • Неудобно или неподходящо оборудване, което може да причини болка или нараняване.

 • Злоупотреба с лекарства.

 • Отказ от достъп до образование, игра и възможности за свободното време.

Научете повече
Open book

Department for Children, Schools and Families/Murray, M. and Osbourne, C. (2009) Safeguarding Disabled Children: Practice guidance. Annesley: DCSF Publications.