Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Посрещане нуждите на учениците
A girl and her teacher with a small
         tambourine

Един ключов аспект от ролята на класния ръководител, който работи с ученици със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ) е да гарантира, че нуждите от грижа на учениците в академичен, социален, емоционален и физически план са ефективно посрещани всекидневно.


Ефективното използване на времето чрез интегриране на личната грижа и учебния план е умение от съществена значимост. Това изисква внимателно планиране и ефективно разположение на екипа всекидневно, за да се увеличат максимално възможностите за учене и да се гарантира високо качество на грижата.


Решенията вероятно са задвижвани от практични съображения (например съотношение ученици-персонал, местоположение на съблекални, оценка на риска за преместване и справяне), предпочитания на учителя/училището, възраст и потребности на ученика.

Обичайни подходи
A teacher helps a girl wash her
         hands

Обичайните подходи към интегрирането на учебната програма и личната грижа са:

 • Учителят води дейността по учебната програма като учениците биват изтеглени за лична грижа от персонала за подпомагане на екипа, работещ с класа, според необходимото.
 • Целият екип на класа работи на смени за посрещане на нуждите от грижа като след това продължава с дейността по учебния план.
 • В случай, че училищният персонал прецени, че се нуждае от външна подкрепа, той може да се свърже с представители на подходящи социални услуги в общността и при необходимост, да насочи детето с увреждане към тях.

За описание на това как третият подход работи на практика, прочетете този документ.

Подход на цялото училище към личната грижа

Учебната програма по ЛСЗИО 
A girl and her teacher with a small
         tambourine

Училищата във Великобритания, обикновено адресират интеграцията чрез приоритета, даден на учебната програма по ЛСЗИО (ЛСЗИО) - Лично, Социално, здравно и икономическо обучение. Разгледайте тези примерни училищни декларации за ролята на ЛСЗИО (ЛСЗИО) и връзката му с учебния план.


Училищни декларации относно ролята на ЛСЗИО

 • Какво виждате като ключови теми в тези декларации?
 • Какви са предизвикателствата на един такъв подход в контекста, в който имате опит?

Сравнете отговора си с примерния отговор по-долу.

Примерен отговор – ролята на ЛСЗИО.

Интегриране на личната грижа с учебната програма
A teacher helps a girl wash her
         hands

Класните ръководители интегрират личната грижа с учебната програма по различни начини. Един подход е да се изградят персонални графици, които да са в синхрон с графика на класа.

 • Започнете с рамка на графика.

 • Разпределете времето за лична грижа (например за преобличане, подготовка за дома) от вашето познание за детето или младежа.

 • Разгледайте как бихте интегрирали това с учебния график, за да извлечете максималния достъп до учебната програма, и променете според нуждите.

 • Помислете кога терапевтичните интервенции могат да бъдат предоставени (например всекидневно с рамка за вертикализация по време на музикални занимания, легнали на една страна по време на художествена дейност, индивидуални действия по учебния план за общуване, планирани в сесия по науки).

Графици
A teacher helps a girl wash her
         hands

Разгледайте тези различни примери на училищни и индивидуални графици във Великобритания:

         Ниво А, основни СОТ

Помислете за дете, което познавате (или някой от горните примери) и преценете каква част от деня му в училище бихте очаквали да прекара в:

 • Персонална/медицинска грижа.

 • Терапевтични интервенции.

 • Обучение.

Как бихте организирали персонала да осигури изпълнението на този график?

Среда, която дава възможности

Средата може да помогне за увеличаване до максимума на обучението на децата и младежите и да подкрепи независимостта в медицинските/личните грижи. Ерготерапевтите могат да консултират проектирането на пространството и евентуално специализирано оборудване.


Важни съображения са:

 • Физическата достъпност на всички области от сградата, включително баня и зони за хранене. Това включва дизайн за подходящо съхранение, достъпни височини и близост до пространствата за преподаване и учене.

 • Сигурни граници на обекта, така че децата и младежите да могат да бъдат независими в рамките на определено сигурно пространство.

 • Максимална употреба на помощни технологии.

 • Среда, в която персоналът оценява и управлява риска, за да насърчи независимостта.

Разгледайте това представяне на случай.

Проучване на случай – благоприятна среда.

Научете повече

Crane, M. (2010) Greenfields' school curriculum document for pupils and students with profound and multiple learning difficulties (PMLD). (adapted from The Bridge School PMLD Curriculum).