Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Рамката на училищната политика
A review meeting in progress

От образователния персонал трябва да се очаква да работи според ясна рамка на училищната политика, която е разбрана и съгласувана с родителите и персонала.


Осигуряването на лична грижа от най-високо качество не е нещо, с което възрастният може да очаква да се справи сам, нито е приемливо като импровизиран процес. Един проактивен и планиран подход е от съществена важност при поощряване на добрата практика за гарантиране на правилната грижа и подкрепа.

Рамката на училищната политика
A review meeting in progress


Видовете политика са част от процеса на закрилата, който защитава както учениците, така и персонала и поощрява най-добрите практики. Те гарантират, че децата и младежите ще имат положително ежедневно преживяване на и от лична грижа и ще позволят на служителите да бъдат уверени в това, което правят.


Съдържанието на видовете училищна политика е повлияно от националните и местните правителствени политики и насоки, и е според децата и младежите учещи там.


Целият включен училищен персонал трябва да се запознае със специфичните ключови политики по време на първоначалното си обучение, преди да се поеме каквато и да било интимна/лична грижа. Те са отговорни да работят в рамките на видовете училищна политика и съответните насоки.

Политиката за грижа във вашето училище
A review meeting in progress

Разгледайте следните видове политика и ги сравнете с политиката за интимна грижа във вашето училище. В светлината на това какви са промените, ако има такива, които бихте направили във вашата политика?

Политика за интимна грижа 1 

Политика за интимна грижа 2 


Политика за интимна грижа 3


Политика за интимна грижа 4 


Обичайни видове политика
A review meeting in progress

Следва по-долу списък от обичайни видове политика, свързани със закрила, лично пространство и достойнство в училище:

 • Политика за интимна грижа;

 • Политика за контрол над заразните болести;

 • Политика за ежедневната грижа;

 • Политика за закрила;

 • Политика за здраве и безопасност;

 • Протокол за хранене с тръба;

 • Политика за първа помощ;

 • Прилагане на лекарства.

Видовете политика обикновено имат допълнителни насоки и протоколи.


Направете подобен подробен списък с видове политика, насоки и видове подкрепящи документи (например индивидуални планове за здравна грижа), които са основа на практиката във вашето училище.

Местни бордове по закрила на детето
Shelves of documents

Местните бордове по закрила на детето (МБЗД) (МБЗДs) изискват от училищата да публикуват специфични политики и насоки, които са основа на закрилата. Например, във Великобритания, Бридженд Bridgend МБЗД (2011) изисква освен всичко друго и:

 • Ясна политика за закрила и защита на детето, която осветлява уязвимостта на децата с увреждания.

 • Ясни насоки относно употребата на лекарства, хранене и интимна грижа.

 • Ясни насоки относно ограничаващите физически интервенции (ограничители). 

 • Оценки на риска, които ясно посочват как нуждите на детето от грижа, надзор и безопасност ще бъдат посрещнати и какви са допустимите форми на ограничаване и контрол.

 • Ясни процедури относно твърденията спрямо персонала.

Контрол на заразните болести и инфекциите
A 'wash hands' sign

Важността на контрола на заразните болести и инфекциите, и взимането на мерки за неговото поддържане е илюстрирана от случая по-долу.


Разглеждане на случай – контрол над заразните болести и инфекциитеКонтролът на заразните болести и инфекциите е важен във всяка среда, но най-вече там, където има деца и младежи с крехко здраве и комплексни нужди от подкрепа.

Научете повече

Bridgend Local Safeguarding Children Board (2011) Multi-agency protocol for safeguarding disabled children.