Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Какво правят семействата
A father and his two children

… близките семейства са много важни за нашето благополучие и щастие. За дете… с дълбоки обучителни трудности семейството му също така осигурява много значими нива на практическа грижа и посвещение, ден след ден, година след година. Изследванията показват, че средно общо тези семейни гледачи изпълняват задачи от личната грижа като миене, тоалет, ядене и пиене между 7,5 и 10 часа на ден.

PAMIS, 2011

Включване на семействата (1)

Децата с увреждания и техните семейства са изправени пред уникални и често много предизвикателни обстоятелства, които изискват уникален и понякога специализиран отклик както от универсалните, така и от целевите служби, които ги подкрепят. Съществено важно е те да могат да повлияят на дизайна и осигуряването на услугите, които трябва да отговарят на нуждите им.

HM Treasury/Department for Education and Skills, 2007

Родителите трябва да са партньори в осигуряването на лична/интимна грижа за техния син/дъщеря, така че знанията им и разбирането им да са споделени (особено важно в областта на личната/медицинската грижа) и детето да има приемственост и постоянство при подкрепата. Общуването със семействата може да установи нивото на умения, което детето вече е постигнало, както и нещата, които те харесват или не харесват.

Включване на семействата (2)
A review meeting in progress

Carnaby and Mallet (2006) предлагат сътрудничеството между училищата и родителите да включва:

 • Развиване на план/протоколи за здравна грижа за тяхното дете.

 • Телефонни разговори.

 • Моделиране на задачи от личната/интимната грижа за персонала.

 • Предоставяне на обучение на персонала.

Вижте също така модула „Да говорим със семействата; да изслушваме семействата“.

Какво може да чувстват родителите

Доверието е по-вероятно да се развие, когато се положи усилие за изграждане на открито и прозрачно общуване относно потребностите на детето, като се дадат на родителя или гледача възможности да споделят притесненията и тревогите си, както и да осигурят ключова информация относно естеството на необходимата подкрепа.

Carnaby and Mallet, 2006

Родителите може да имат смесени чувства около другите, които осигуряват лична и интимна грижа за детето им, включително:
(Carnaby and Mallet, 2006):

 • Вина относно това, че не се справят;

 • Притеснения относно това дали се осигуряват интимната и личната грижа по правилния начин;

 • Тревоги за злоупотреба.

Текуща комуникация с родителите
A mother attending a review meeting

В общуването с родителите персоналът трябва да разбере техните лични, културни и религиозни предпочитания и да ги вземе предвид. Поверителността и достойнството на нуждите на родителите трябва да се уважават, а персоналът трябва да е наясно с училищната политика относно споделянето на лична информация.


Текущата комуникация със семействата може да е чрез дневник вкъщи-училище за информацията, която не е толкова деликатна (например какво е яло/пило детето или младежът, дали е имало припадъци (ако е обичайно), както и постиженията). Но общуването относно значими или чувствителни въпроси трябва да става по телефон, чрез запечатано писмо или личен контакт, където е подходящо.


The Highland Council Integrated Children's Services, 2009

Родителско съгласие
A girl has physiotherapy on her leg

Училищните политики би трябвало да опишат необходимостта от придобиване на писмено съгласие от родителите, преди да се изпълняват определени дейности/интервенции от тяхно име за детето им, включително:

 • Прилагане на лекарства и медицински/здравни процедури (включително формална оценка, включване на свързани здравни специалисти и т.н.)

 • Лична и интимна грижа

 • Физическо ограничаване

 • Други интервенции, в които има значителен физически контакт (например хидротерапия, масаж и други)

 • Разкриване на лична информация

 • Обучение по сексуални и други отношения.

Училищните политики съдържат насоки за това как и кога да се записва физическият контакт.

Домашният контекст
A boy being lifted in a hoist

Не винаги е възможно за семействата да работят по съгласуваните цели или да позволят време на децата да изпълнят независимо задачите си наред с другите семейни изисквания.

Родителите трябва да бъдат напълно информирани и да се чувстват комфортно по отношение на процедурите в училище, но у дома може да правят някои неща по-различно (например персоналът трябва задължително да използва системи за повдигане, за да вдигне деца и младежи, но родителите може и да го правят по друг начин).

За някои семейства е трудно да приемат специфични интервенции (например тръба за хранене). Ролята на училището е да работи в тясно сътрудничество с медицинските професионалисти, за да се вземе най-доброто решение заедно с детето и семейството му.

Проактивно сътрудничество (1)

Отговорност на персонала на училището е да бъде проактивен в развиването на сътрудничество с родителите.


Изслушайте аудио клиповете на родители, които говорят за начина, по който работят с училището, и след това главния учител, който говори за работата със семействата.


Кои стратегии са споменати в аудио записите, които подкрепят общуването между училището и семейството?

Проактивно сътрудничество (2)

 • Родител (1)
  1:08
  Един родител, който говори за начина, по който работи заедно с училището на детето си
 • Родител (2)
  1:10
  Друг родител, който говори за начина, по който работи заедно с училището на детето си
 • Главен учител
  0:54
  Един главен учител, който говори за работата си със семействата
Научете повече

Carnaby, S. and Mallett, A. (2006) Children and young people with learning disabilities: developing good practice in intimate and personal care provision. In: S. Carnaby and P. Cambridge (eds) Intimate and Personal Care with People with Learning Disabilities. London: Jessica Kingsley.

HM Treasury/Department for Education and Skills (DfES) (2007) Aiming High for Disabled Children: Better support for families. London: HM Treasury/DfES.

Научете повече
Open bookThe Highland Council Integrated Children's Services (2009) 'Intimate care for children and young people: policy and guidance'.