Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Включване на децата в изборите (1)
A teacher helps a girl stick a card to a
         board

Разбирането на възгледите на децата със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ) може да е предизвикателство, но е с висок приоритет, ако искаме да поставим децата в центъра на планирането и да им дадем избор и контрол, където е възможно.


Проектът „Включи ме“ (Mencap/British Institute of Learning Disabilities, 2011) и инициативата Choice (Foundation for People with Learning Disabilities, 2000) дават насоки, относно това как да включваме хора с ДМОТ (ДМОТ) в избори, решения и консултации.

Включване на децата в изборите  (2)
A teacher helps a girl stick a card to
         a board

Murray and Osborne (Department for Children, Families and Schools, 2009) застъпват идеята за „силна култура на консултиране с децата с увреждания, изслушването им и насърчаването на участието им във всички услуги… За да участват децата с увреждания в решения относно тяхната безопасност и благополучие, от съществена важност е да се създадат ресурси и време, които да позволят гласовете им да бъдат чути.“


За повече информация относно, общуването, вижте модулите „Общуване и взаимодействие“ и „Общуване: подпомагащи и асистиращи стратегии“.

Принципи на овластяване
Laughing boy in a chair

… всички деца с увреждания могат да общуват, а хората, които работят с тях, трябва да намират начини да им създадат тази възможност.

Lenehan et al, 2004

… обезвластяването на децата с увреждания по 

съвсем слаби и ненарочни начини може да ги 

накара да замълчат.

PW Threlfall Training & Consultancy, 2010

Изслушване на учениците (1)

 • Един главен учител
  0:55
  говори за изслушването на учениците
 • Един учител
  1:39
  говори за изслушването на учениците

Чуйте главния учител и учителя, които говорят за изслушването на учениците и прочетете документите на следващия слайд.

Изслушване на учениците (2)
Laughing boy in a chair


Идентифицирайте ключовите моменти, относно правенето на избори, които са представени в тези документи и в аудио записите.
Сравнете идеите си с този примерен отговор.

Конвенция за правата на хората с увреждания

Според Член 19 от Конвенцията за правата на хората с увреждания, те са равноправни с всички останали и имат възможност да избират равноправно с всички останали местожителството си, къде и с кого да живеят, като не биват задължавани да живеят при конкретни условия;

Във Великобритания, например,  The Mental Capacity Act 2005 Законът за психични способности от 2005 г. поставя в законодателството правата на хората, на които липсват способности да взимат собствените си решения, също както и тези, които имат способности да взимат собствени решения.

Mencap, undated

Списък за проверка при взимане на решения в пълен интерес
Two young adults cross a road
За да вземат решение изцяло в интерес на някого, който е специфично оценен като неспособен да вземе определено информирано решение (изключенията са посочени), хората трябва съумеят да:
 • Вземат предвид релевантните обстоятелства.

 • Положат всички усилия да насърчат човека да участва в решението.

 • Помислят дали е възможно човекът да възвърне способността си.

 • Вземат предвид миналите и настоящите желания, чувства, вярвания и ценности на човека.

 • Вземат предвид възгледите на хората, които са близки до човека.

Fulton et al, 2009
Кръгове на подкрепа

Става все по-очевидно, че използването на кръгове за подкрепа е един от най-добрите начини да се подпомогне човек с ДМОТ (PMLD) за да получи правилната подкрепа и да има контрол над живота си.

Много кръгове включват членове на семейството, приятели и понякога персонал, който познава добре индивида… Като се използват тези хора, вече познати на човека, като ресурс, услугите и агенциите са способни да получат по-ясна и по-вярна картина на това кой е този индивид и какви са неговите цели и нужди от подкрепа.

PMLD Network, 2002

Предоставяне на право на избор на учениците

Гледайте взаимодействията в тези видео клипове и помислете какви стратегии използва персоналът, за да даде на учениците избор в тяхната среда и лична грижа.

 • Видео клип 1
  1:53
  Един учител иска от ученик с ДМОТ (PMLD) да избере закуска и напитка, като използва символи.
 • Видео клип 2
  1:22
  Учител и ученик разговарят относно възрастните, които осигуряват лична грижа

Помислете какви стратегии използва персоналът в тези два видео клипа, за да даде на учениците избор в тяхната среда и лична грижа.

Научете повече
Open book

Проектът „Включи ме“ (Mencap/British Institute of Learning Disabilities, 2011) дава насоки, относно това как да включим хора с дълбоки и множествени обучителни трудности (ДМОТ) (PMLDв процеса на взимане на решение и консултиране.


За видео клипове и практически насоки, посетете:


Научете повече
Open book

Инициативата Choice (Foundation for People with Learning Disabilities, 2000), програма от пет иновативни проекта, изследва как хората с тежки, дълбоки и множествени обучителни увреждания могат да изразят избора си и да поемат повече контрол над живота си.

За повече информация посетете:

Научете повече
Open book

Проектите на предишните страници, както и други, свързани с хората с ДМОТ (PMLD), са изброени на уебсайта на PMLD Network website:

Научете повече
Open book
British Institute of Learning Disabilities (BILD) (2008) Factsheet: chemical restraint.

Fulton, K., Woodley, K. and Sanderson, H. (2008) Supported Decision Making: A guide for supporters. Birkenhead: Paradigm.