Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Достъп до обучение
A boy being fed by his carer

Тези, които предлагат [подкрепа] за лична грижа, ще трябва да имат достъп до висококачествено и подходящо обучение, особено по отношение на специфични умения. Например върху специфични потребности за хранене и подходи за общуване. Добрата подкрепа е центрирана върху човека, гъвкава и креативна, за да позволи на човека с дълбоки и множествени обучителни трудности да се учи и да постигне пълния си потенциал.
Mencap, 2010

Обичайните ключови умения (1)

идентифицирани са шест области за „Общите ключови умения и знания за работещите с деца и младежи“. Те са релевантни към осигуряването на лична и интимна грижа:

 • Ефективно общуване и взаимодействие с деца, младежи и семейства.

 • Развиване на децата и младежите.

 • Закрила и поощряване на добруването на деца и младежи.

 • Подкрепа на преходите.

 • Многоинституционална и интегрирана работа.

 • Споделяне на информация

Обичайните ключови умения (2)
A teacher watches a girl use a communication
         device

Прочетете листовката на CWDC (2010) :

Обичайни ключови умения и знания за работещите с деца и младежи


По какви начини според вас всяко от ключовите умения би се прилагало към закрилата, личното пространство и достойнството?

Обучителна среда

Всяко обучение трябва да поставя детето в центъра и да промотира важността на разбирането на всекидневните житейски преживявания на детето, като проверява какви са неговите желания и чувства, изслушва детето и не губи от поглед неговите потребности.

Всяко обучение трябва да създаде среда, която цени сътрудничеството с други (оценяване на различни роли, знания и умения), уважава разнообразието (включително култура, раса, религия и увреждане), насърчава равенството и участието на деца и семейства в процеса на закрила.

Децата с увреждания, които имат проблеми с общуването, трябва във всеки един момент да имат средства, чрез които да бъдат чути.

HM Government, 2010

Обучение

Персоналът има нужда от теоретично обучение, сигурни знания и практическо менторство както по принцип, така и свързани с отделните деца и младежи със СОТ/ДМОТ/КОТУ (SLD/PMLD/CLDD). Областите на фокус могат да включват:

 • Среда, етика и очаквания към практиката.

 • Релевантни политики и процедури.

 • Протоколи и оценка на риска.

 • Планове за грижа и планиране.

 • Персонализирани рутини и постоянство.

 • Записване и докладване.

 • Включване на другите в предоставянето на лични грижи за дете или младеж със СОТ/ДМОТ/КОТУ (SLD/PMLD/CLDD) (професионалисти и семейства) – обосновка и практика.
Трябва да има очакване за продължаващо менторство при личната грижа. В идеалния случай персоналът трябва да има достъп до изричен ментор, с когото може да обсъди възникващите въпроси.

Съвети на правителството относно обучението (1)
A girl receives physiotherapy on her feet


Правителството (2010) съветва практиците, включени в личната грижа на деца с увреждания, да получат следното обучение, за да поддържат закрилата:


Работа с деца от противоположния пол.

 • Справяне с предизвикателно поведение.

 • Съгласие за третиране.

 • Стратегии за противодействие на тормоза.

 • Сексуалност и сексуално поведение сред младежите, особено тези, които не живеят у дома.

 • Законът за психична способност от 2005 г. в частта за младежи над 16 години.

Съвети на правителството относно обучението (2)
A girl receives physiotherapy on her feet

Има също така задължителни изисквания за обучение в области, които въздействат върху личната грижа на деца със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ).

Прочетете този документ относно обучението за подкрепа на личната грижа на деца и младежи със СОТ/ДМОТ/КОТУ (SLD/PMLD/CLDD).

Обучение за подкрепа на личната грижа.

Закрила – основни познания

Обучението по закрила дава основни познания за:

 • Форми на злоупотреба

 • Закрила за намаляване до минимум на риска от злоупотреба

 • Как персоналът да избегне рисковете за себе си

 • Възможните знаци, индикатори и ефекти на злоупотребата (това е по-сложно при деца със СОТ/ДМОТ/КОТУ) (СОТ/ДМОТ/КОТУ).

 • В какви ситуации едно дете или младеж е изложен на риск от злоупотреба

 • Как да откликва на притеснения или разкритие на злоупотреба

 • Отговорностите на отделните хора по отношение на заподозряна или разкрита злоупотреба

 • Как да следвате правилните системи, процеси и процедури в организацията си и като цяло

 • Какво казват законите на Великобритания относно закрилата на децата.

Отговорности за закрила

Ключовите отговорности на практиците при закрилата включват:

 • Адекватен отговор на притеснения, индикатори или разкрития за злоупотреба при децата.

 • Следване на процедурите и протоколите на организацията за закрила на децата.

 • С кого да се свържат при притеснения относно закрилата или ако има подозрение или разкритие за злоупотреба.

 • Поставяне на предпазни мерки за намаляване до минимум на риска от злоупотреба.

 • Поддържане на актуално обучение.

Важно е да не се поема отговорността да се взима решение дали се е случила злоупотреба. Отговорността на персонала е да повдигне съмненията или притесненията за сигурността на детето или младежа пред изричния служител по закрила на училището или в спешен случай – пред полицията.

Научете повече
Open book

Children's Workforce Development Council (CWDC) (2010) The common core of skills and knowledge for the children and young people's workforce (factsheet).


Научете повече
Open book