Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Поддържане на добра практика
A carer helps a boy into a standing frame

Целият персонал има право да очаква обучение, за да осигури най-високото качество на подкрепа за децата и младежите под тяхна грижа. Организирането на това може да бъде сложна задача, особено когато някои елементи на обучението за закрила и лична грижа са задължителни, а други са с висок приоритет.


Обученията трябва да са продължаващи, за да се поддържа добра практика. Някои ообласти имат задължителни актуализации на редовни интервали. Училищата следователно трябва да посрещнат предизвикателството на организиране и финансиране на широк спектър от свързани обучения.


Следният документ изброява съответното обучение, което е налично за закрила, лично пространство и достойнствво.

Обучения за подкрепа на личната грижа за деца и младежи със СОТ/ДМОТ/КОТУ.


Обучителни нужди на персонала

Чуйте какво има да каже този главен учител относно обучителните нужди на персонала.


Прочетете тези откъси от 'Core Values in Safeguarding Training' (Department for Children Schools and Families, 2010)


Какво обучение бихте очаквали да получи целият персонал, участващ в осигуряването на лична грижа?


Разберете какви подходи използват различните специализирани училища, които са ви известни, при планирането на необходимото обучение.

 • Poster
         Image
Какво трябва да знаят професионалистите
A boy in a specialist chair with his teacher
         smiling


В контекста на закрилата и личната грижа, професионалистите трябва да знаят:

 • Ефектите от обучителните увреждания върху развитието и всекидневния живот в контекста на закрилата, личното пространство и достойнството;

 • Актуални изследвания, политики и най-добрите начини да подкрепят добра практика и развития в други области;

 • Къде могат да получат правилните съвети и експертиза.

Scottish Executive, 2000

Предимствата и ползите от обучението на персонала
A girl and her teacher with a small toy

Чрез обучението на персонала:

 • Могат да се установят по-ефективни канали на комуникация;

 • Лошите практики могат да бъдат открити и поставени под въпрос;

 • Могат да бъдат определени стратегии, така че персоналът, децата и младежите да се ползват от подкрепа с добро качество;

 • Тези, които дават и получават подкрепа, се разглеждат като равностойни участници;

 • Персоналът и децата и младежите чувстват, че имат значение през цялото време.

(Адаптирано от Smith and Field, 2010)

Увереност и подкрепа в практиката
A girl and her teacher with a small toy


От особена важност в областите на закрила и лична грижа е персоналът:

 • Да бъде запознат със съответните политики и насоки и да бъде обучен в употребата им;

 • Да има достъп до подкрепата на преките си ръководители;

 • Да има достъп до подкрепата на специалисти и колеги;

 • Да има достъп до релевантни и подходящи продължаващи обучения;

 • Да има достъп до подходящата информация и ресурси;

 • Да работи на нивото на собствената си компетентност;

 • Да има правото да отстоява собствени ценности и убеждения, но да приема, че трябва да действа в рамките на училищните политики и насоки.

(Основавайки се на: West Lothian Council, 2004)

Решаване на професионални дилеми
 A carer helps a boy into a standing frame

При защитата и предоставянето на лични грижи на деца и младежи могат да възникнат много дилеми. Повечето от тях могат да бъдат решени чрез отнасяне до политиката и насоките на училището или план за здравна грижа. Други трябва да бъдат обсъждани с прекия ръководител. По-сериозни дилеми, които не могат да бъдат разрешени в рамките на училището, трябва да бъдат внимателно обсъдени с родителите, детето или младежа (ако е възможно) и училищният лидерски екип. Добрата практика предлага след това резултатите от такива обсъждания да бъдат записани.


Ето една подборка от дилеми в практиката.


Някои дилеми в практиката на разстройства на обработката на стимули.

Проучване сред персонала
A teacher writing on paper

Направете проучване и анализ на:

 • Възприятията на персонала за настоящите обучителни нужди;

  ИЛИ опитът на персонала с дилеми в практиката в училище.

Представете резултатите на персонала и направете групово интервю относно подкрепата за професионалните дилеми. Развийте план за действие в отговор на резултатите.


(Това проучване може да бъде разширено отвъд преподаващия персонал и здравните професионалисти към административния персонал и другия подкрепящ персонал.)


Прочетете относно проучване, извършено от друго училище.

Примерно проучване сред персонала


Научете повече

Smith, B. and Field, L. (2010) Privacy and dignity. In: B. Smith and L. Field (2010) Nursing Care: An essential guide for nurses and healthcare workers in primary and secondary care. Harlow: Pearson Higher Education.