Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Планиране, центрирано върху личността
A class of children sitting on the floor

Планирането и подходите, центрирани върху личността, предлагат мощни начини за изслушване на младите хора и създаването на възможности за тях да планират бъдещето си. Планирането, центрирано върху личността, се корени във включване и равни права и може да се използва за създаване на възможности.
Department of Health, 2010b

Планиране на грижата, центрирана върху личността
A class of children sitting on the floor

Планирането, центрирано върху личността, се отнася до философия или комплекс ценности, базирани на идеята, че планирането на грижата трябва да започне от индивида (Department of Health, 2001). То, също така, може да се смята за комплект инструменти, проектирани, за да помогнат на хората с интелектуални увреждания и да помогнат на службите да изготвят планове, които отразяват желанията и стремежите на индивида (Sanderson et al, 1997).


(Matousova-Done and Gates, 2006)

 
Планове за здравна грижа
A teacher holds the hands of a
         girl in a wheelchair

Плановете за здравна грижа поддържат и подобряват качеството на живот за детето или младежа със СОТ/ДМОТ/КОТУ(СОТ/ДМОТ/КОТУ) като уточняват как потребностите им трябва да бъдат посрещнати. Съставянето и изпълнението на тези планове включва самите деца или млладежи (на достъпно ниво), техните семейства и гледачи, както и различни професионалисти и източници на информация.


Приемайки холистична перспектива, плановете отразяват целия спектър на оценени нужди в различни области за детето или младежа. Те може да имат специален акцент в зависимост от съответните цели и функции на плана.

Планове за здравна грижа

Плановете следва да вземат предвид:

 • Предпочитания стил на общуване на детето или младежа.

 • Планиране за независимост и избор.

 • Последователност на подхода.

 • Лично пространство и въпроси на достойнството (например културни и религиозни съображения).

Планът на едно дете или младеж може да включва някои от следните:

 • Различните области на потребности за детето или младежа.

 • Свързаните с това отключващи фактори, признаци, симптоми, лекарства, лечения и т.н.

 • Какво ще направи младежът или детето и как ще го направи.

 • Как младежът или детето може и ще направи това.

 • Настоящите и бъдещите им нужди от подкрепа.

 • Свързани с това принципи, процедури и очаквания.

 • План за действие, включително отговорности и време.

 • Насоки, свързани със спешните случаи и рисковите ситуации.

(Съставено с препратки към Matousova-Done and Gates, 2006; Lenehan, 2004)

Научете повече

Department of Health (2010a) Personalisation through Person-Centred Planning. London: DH Publications.