Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Работа с деца и техните семейства
Boys and two adults sitting together

Работата за закрила и промотиране на благополучието на децата и младежите трябва да е:

 • Центрирана върху детето.

 • Произтича от детското развитие.

 • Фокусирана върху резултати за децата.

 • Холистична в подхода си.

 • Основана на силни страни (както и идентификацията на трудностите).

 • Интегрирана в подхода си.

 • Продължаващ процес, а не събитие.

 • Информирана от доказателствата.

Трябва да включва както децата, така и семействата им, да гарантира равенство на възможностите и да осигурява и преразглежда услугите.

 

Department for Children, Schools and Families (DCSF), 2010

Мерки за осигуряване на закрилата

Ефективните мерки за осигуряване на закрилата включват:

 Съзнание за безопасността и благополучието на децата.

 • Употреба на Общата рамка за оценка.

 • Обсъждане на притеснения относно безопасността и благополучието на децата (МОУ, 2010).

 • Нулева толерантност на злоупотребата и занемаряването.

 • Одити по превенция на престъпността и безопасността.

 • Спазване на човешките права на всички – деца и младежи, семейства и персонал.

 • Поощряване и предоставяне на избор.

 • Качествено образование и планиране за здравна грижа, както и предоставянето им за всяко дете и младеж.

 • Проверки при наемане и подбор.

 • Обучение и супервизия.

 • Ефективни механизми за обратна връзка.

 • Ефективни процеси за гаранция на качеството и ръководство.

 

(Адаптирано от Association of Directors of Social Services, 2005)

Ролята на технологиите в закрилата
An empty playground

Доколко далеч трябва да стигат училищата при закрилата на деца и младежи под тяхна грижа? Дали технологията/CCTV /CCTV (видеонаблюдение) играе роля в закрилата?


Прочетете статията на 

 

По какви начини повдигнатите в тази статия въпроси са предизвикателство за вашия собствен възглед относно начина, по който очаквате училищата да действат по отношение на личното пространство и достойнството?


Помислете как можете да сте сигурни, че учениците винаги получават най-добрата грижа и персоналът е достатъчно уверен, че да повдига притесненията си.

Процедури за алармиране

Училищата с висока съзнателност и добра практика имаха изрични процедури по алармиране, съчетани с открита култура „без вина” и добра подкрепа на персонала. Там, където имаше по-ригиден и йерархизиран подход, можеше да се види и лоша практика.

Paul et al 2004

Прочетете следните документи относно наблюдението на закрилата и механизма за алармиране.


Наблюдение на качеството на личната грижа в училище


 Бележки относно релевантно свързаните преподавателски стандарти


 Алармиране – бележки от ключови текстове


Митовете за съвършенството и наказанието
Boys and two adults sitting together

В създаването на открита култура, където учениците и персонала могат да говорят открито, училищата трябва да се отдръпнат от въпроса за вината.

 

The National Patient Safety Agency (NPSA) (2004) цитират Люсиен Лийк, който идентифицира две широкоразпространени погрешни вярвания в организациите:

 • Митът за съвършенството: Ако хората опитват достатъчно сериозно, няма да направяят никакви грешки.

  Митът за наказанието: Ако накажем хората, когато правят грешки, ще правят по-малко грешки.

Тази тенденция вече беше отбелязана от прегледа Мънроу (Department for Education/Munro, 2011).

 

NPSA отговаря на инцидентите продуктивно, като анализира и действа относно подлежащите организационни причини.

Предимствата на открита и справедлива култура
A school garden

Една култура, която е открита и справедлива:

 • Има ясен и силен фокус върху безопасността на децата и младежите.

 • Има системи и процеси, които да управляват и предсказват рисковете.

 • Гарантира, че персоналът може лесно да докладва инциденти.

 • Включва и общува открито с децата и младежите, техните семейства и други хора.

 • Учи и споделя уроци на безопасността, използвайки подход за анализ и решения към инцидентите.

 • Вгражда научените уроци, за да предотврати вредата.

(Adapted from NPSA, 2004)

Промотиране на безопасност за младите

NPSA (2004) предлага един „кръг на безопасността”, който помага на персонала да научи защо и как са се случили инцидентите и да въведе решения. Етапите са: Докладване, Анализ, Развиване на решение, Въвеждане

Одит и наблюдение

Обратна връзка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Инцидентите се случват, но вероятността те да се случат отново може да се намали чрез анализ и справяне с основната причина.

the stages diagram: Reporting, Analysis, Solution Development, Implementation,
         Audid and monitoring, Feedback
Отговор на значими инциденти

Помислете критично за това как училището ви отговаря на значими инциденти в контекста на четирите ключови процеси на закрила – оценка, планиране, интервенция и преглед (МОУ, 2010).


Помислете как процесите за алармиране на училището ви подкрепят и захранват това. Анализирайте кое работи добре и кое не. Идентифицирайте подобрения, които могат да бъдат направени организационно в разрешаването на инцидентите..

 

Използвайки този модел, отбележете това, което смятате за ключови принципи. Как те могат да подсилят организационния ви модел за алармиране, за да подкрепят безопасността и закрилата на децата и младежите във вашето училище?

Научете повече (1)
opened book

 

Department for Education/Munro, E. (2011) The Munro Review of Child Protection: Final Report. Norwich: The Stationery Office.

 

HM Government (2010) Working Together to Safeguard Children: A guide to inter-agency working to safeguard and promote the welfare of children. Annesley: DCSF Publications.

 

Научете повече (2)
opened book

 

Ofsted (2012) The Framework for School Inspection: Guidance and grade descriptors for inspecting schools in England under section 5 of the Education Act 2005, from January 2012. London: Ofsted.