Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Грижа, центрирана върху личността
За да поддържате личното пространство и достойнството на едно дете или младеж при личната грижа, тя трябва да бъде центрирана върху личността.

Хората с обучителни увреждания имат право да бъдат включени в обществото, да се зачитат човешките им права, да бъдат чути възгледите им и да могат да са в центъра на планирането, центрирано върху личността, по отношение на въпроси, които влияят на собствения им живот.
Thurman et al, 2005

Планирането, центрирано върху личността [при хора с увреждания е]... широко разбирано като приемането на стратегии и техники, които поставят човека с увреждания в центъра... като средство за разширяване на участието и поощряването на правата, избора, независимостта и включването.

Murray and Sanderson, 2007

Грижа, центрирана върху личността
a computer screen

... Тези подходи работят при гъвкаво използване на ресурсите, проектирани са около това, което е важно за човека през собствената му перспектива и работят по премахването на всякакви културни и организационни бариери пред това.

Department of Health, 2001

Включване на индивида
A boy sits in front of a computer
         screen

Детето или младежът със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ) трябва да бъде включен възможно най-много в правенето на избори. Но там, където не може да направи ясен избор, значимите решения, взети от негово име, трябва да са изцяло в негов интерес и да се основават на:

 • Миналите желания и предпочитания на човека.

 • Вярванията и ценностите му (например семейство/култура).

 • Обсъждане със семейството му, грижещите се за него и приятелите му.

 • Обсъждане с колеги.

Ако е подходящо, решенията трябва редовно да се ревизират като се търсят начини детето или младежът да комуникира смислено своите избори.

Събиране на доказателства
A group of adults and children sit in
         a circle


За хора, които не са способни да съобщават своите потребности и желания формално, Thurman et al (2005) предлагат съчетание от трите подхода за събиране на доказателства от самите хора:

 • Интерактивен – разпознаване и развиване на неформалното общуване (например чрез интензивно взаимодействие).

  Профилиране – осигуряване на ключова информация за подкрепа на самоопределянетто и взаимодействията с другите.

  Консенсус – придобиване на споделен възглед относно това какво би искал човекът от хора, които го познават добре и насърчават неговите интереси.

Уважение към разнообразието от нужди
A group of adults and children sit in
         a circle]

Важно е да се уважава разнообразието от нужди. В широк обхват от услуги планът за персонализиране признава, че третирането на всички по един и същи начин не е равнопоставеност.


Децата и младежите със СОТ/ДМОТ/КОТУ(СОТ/ДМОТ/КОТУ) и техните семейства имат различни нужди и очаквания, свързани със закрилата, личното пространство и достойнството в личната и интимната грижа. От културна, религиозна, семейна и лична перспектива, границите им за това кое е позволено варират.

a teacher holding a young child
Изграждане на подкрепящи партньорства със семействата

Твърде лесно е да се правят предположения въз основата на това, което си мислим, че знаем. Слушането и говоренето със зачитане на нечия вяра [и култура] и неговите потребности трябва винаги да бъде отправната точка.

North Wales Race Equality Network (NWREN), 2008

Изграждане на подкрепящи партньорства със семействата
Various communication cards

Семействата от чернокожи и малцинствени етнически общности ще могат да насочват персонала, относно това какво е културно приемливо за техния син/дъщеря. Но може да е препоръчително първо да се потърси съвет от съответната представителна организация, относно най-добрия начин да се подходи към това и как да поискате иинформацията, от която имате нужда. Наример, може да има трудности заради езика, пола, достъпа и етикета.


Чувствителните области може да включват например:

 • Стила на предложената подкрепа – културни и религиозни правила относно въпросите относно пола и личната хигиена.

 • Приличие.

 • Дрехи, облекла и грим – какво означава това в различните култури.

 • Храна и напитки – различни очаквания, относно това как се приготвя, готви и яде.

 • Социално приемливо поведение и норми.

Здраве и физически интервенции
Various communication cards

За да се подкрепи изборът на децата и младежите със СОТ/ДМОТ/КОТУ(СОТ/ДМОТ/КОТУ) относно здравната грижа и физическите интервенции, проектът „Глас за децата” (Hobday 2012, финансиран от BBC Children in Need) разви следните ресурси, които могат да бъдат персонализиране:

 • Брошури за информация, относно достъпни терапии, които казват кой, кога и къде.

 • Карти за общуване във вид на паспорт, за да се подкрепя комуникацията по време на медицински грижи.

 • Планове за подкрепа на включващо поведение, които включват деца и младежи при задаването на целите и оценката.

 • Достъпна информационна брошура за деца и младежи, която обяснява физическите интервенции.

 • Табла за избор за здраве и терапии.

Научете повече

Butt, J., Box, L. and Lyn-Cook, S. (1999) Respect: Learning materials for social care staff working with black and minority ethnic older people. London: Race Equality Unit.


Hobday, V. (2012 Chapter 6: Voice for choice. In: P. Jones, T. Whitehurst and J. Egerton (eds) Creating Meaningful Inquiry in Inclusive Classrooms: Practitioners' stories of research. London: Routledge.


North Wales Race Equality Network (2008) 'Race Equality in Practice Resource Pack: Supporting advocates working with cultural diversity'. Penmaenmawr: NWREN.