Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Кратко въведение
A girl and her teacher play a large drum

Това е кратко въведение в темата за закрилата на детето. В този модул се обръща внимание на закрилата на детето единствено във връзка с личната и задълбочената грижа.

Деца със специфични разстройства на обучението, дълбоки и множествени обучителни трудности, комплексни обучителни затруднения имат равни човешки права да бъдат предпазени от злоупотреба и занемаряване, от вреда, както и да имат възможността да постигнат максимално развитие. Законът за закрила на детето е еднакъв без значение от нивото на развитие на дететоy.

Дефиниция на понятието „злоупотреба“
A girl and her teacher play a large drum

Съветът на Европа (2003) дава следната дефиниция на понятието злоупотреба:


'Всяко действие или липса на действие, чийто резултат е значително нарушаване на човешките права на уязвимо човешко същество, на гражданските свободи, телесната неприкосновеност, достойнството и благополучието му като цяло, без значение преднамерено или неумишлено, в това число и сексуални връзки или финансови операции, за които лицето не е дало или не може да даде съгласие, или които са умишлено извършени с цел експлоатация.'


Добавя се, че злоупотребата е особено голяма, когато е свързана с взаимоотношения на дисбаланс в доверие/власт и също включва:

 • 'Отговорност при всекидневната грижа за лицето'
 • 'Неравнопоставеност по отношение пол, раса, религия или сексуална ориентация'
Увеличен риск от злоупотреба
A girl and her teacher play a large drum

Правителството на Великобритания (2010) приема, че „при деца с увреждания има увеличен риск от злоупотреби и наличието на множество увреждания се явява причина за по-големия риск от злоупотреби и занемаряване.“ В това число:

 • Те имат по-малък контрол върху техния живот и тяло.
 • Социална изолация заради по-малкото външни контакти.
 • Зависимост от другите за практическа помощ във всекидневния живот, включително интимни лични грижи.
 • Mного повече възрастни участват в грижите за тях, отколкото за другите деца.
 • Намалена способност да окажат съпротива или да избегнат злоупотреба.
 • Трудности да разкажат на другите какво се случва.
 • Повишена уязвимост към тормоз и сплашване.

Допълнително ръководство (Офстед), Януари 2012

A girl and her teacher play a large drum

По отношение на грижите, контролиращите инспектори трябва да:

 • попитат дали училищата са взели предвид специфичните рискове, които учениците с увреждания и тези, които имат аутизъм може да преживеят или да предизвикат, в това число и учениците с поведенчески, емоционални и социални затруднения.
 • попитат за обучението на специалистите, вземайки предвид специфичните проблеми при грижите, отнасящи се до хора с увреждания и тези, които имат аутизъм, особено за учителите, предназначените за защита и зкарила на децата. Изследванията показват, че децата с увреждания са изложени на по-висок риск от злоупотреба и наличието на множество увреждания се явява като фактор за увеличаване на риска от злоупотреба и занемаряване.
Реакция при злоупотреба
An empty classroom

Злоупотребата може да възникне като:

 • Индивидуална жестокост.
 • Недостатъчно осигуряване на грижи.
 • Безразличие на обществото.

Това изисква адекватен отговор - такъв, който не отнема възможността за избор на индивидите с увреждания, но който разпознава уязвимостта и експлоатацията.


Съвет на Европа, 2003
Опазване -дефиниция
A girl and her teacher play a large drum

Съвместната работа по опазване на децата  определя защитата като:

 • Защита на децата от малтретиране.
 • Предотвратяване и избягване увреждането на детското здраве и развитие.
 • Сигурност и гаранция, че децата растат при обстоятелства, способстващи за постоянна безопасност и ефективна грижа.
 • Даване на възможност на децата да имат максимално много шансове в живота...
Прочетете Ръководството на Отдела за децата, училищата и семействата(2009) за безопасна практика при работата за възрастни, които работят с деца и млади хора в образователни условия.


Ролята на обучителите

Специалистите, занимаващи се с обучението, имат решаваща роля при идентфицирането на въпроси за благополучието и откриването на индикатори за възможни злоупотреба и занемаряване на децата в ранен етап. Когато детето има специални образователни потребности или е с увреждане, училището има важна информация за нивото на разбиране на детето и съответно за най ефективните начини за комуникация с него.

HM Government, 2010

...Не правете нищо, което може да изложи на опасност полицейското разследване, като например да задавате на детето подвеждащи въпроси или да се опитвате да разследвате твърдения за злоупотреба.

Отдел по образование и обучение, 2006

Закрилата – грижа и работа на всички

Всички […] които са в контакт с деца и семейства при всекидневната работа имат задача и дълг да опазват и поощряват благополучието на децата.

Отдел по образование и обучение, 2006

Включването може да бъде чрез:

 • Споделяне на опасенията относно дете или млад човек чрез училищната система или при спешен случай - с полицията.
 • Предоставяне на информация за дете или семейство.
 • Участване в оценка.
 • Допринасяне към съгласуван план за помощ и закрила.
 • Помощ при преглед на детското развитие и прогрес.

(Отдел по образование и обучение, 2006)

Дейност
An empty classroom

Първата отговорност на специалистите при грижата им за децата е да съдействат и да бъдат уверени, че те са в безопасност.

Какво мислите, че означава да „бъдат в безопасност“ за децата със СОТ /ДМОТ /КОТУ специфични разстройства на обучението, дълбоки и множествени обучителни трудности, комплексни обучителни затруднения, с които работите? Помислете върху това и напишете списък с вашите идеи.

Прочетете тези адаптирани резултати относно „да бъдеш в безопасност“.Какво означава да бъдеш в безопасност?

Как бихте преработили или какво бихте добавили към резултатите, вземайки предвид вашата собствена среда и нагласа:
 • Като цяло?
 • Във връзка с деца със специфични разстройства на обучението, дълбоки и множествени обучителни трудности, комплексни обучителни затруднения СОТ/ДМОТ/КОТУ?
 • Конкретно от образователна гледна точка?
Научете повече
Department for Children, Schools and Families/Murray, S. and Osborne, C. (2009) Safeguarding Disabled Children: Practice guidance. Annesley: DCSF Publications.


National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) (2010) Child protection factsheet: the child protection system in the UK.

Council of Europe/Brown, H. (2003) Safeguarding Adults and Children with Disabilities against Abuse. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
Допълнителни материали 

Department for Education and Skills (2006) What To Do if You're Worried a Child is Being Abused. Annesley: DfES Publications.