Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Важността от защита и сигурност
A boy with a small tambourine and
         his teacher

Защитатата и сигурността на децата в училище трябва да бъдат най-големият приоритет за всички възрастни, които работят там. Когато деца, които имат обучителни и физически затруднения, са зависими от други, които да им осигуряват лична и медицинска помощ, съществуват много деликатни проблеми, които трябва да дъдат взети предви.

Управляване на личната грижа
A teacher helps a girl wash her
         hands

Осигуряването на лична и медицинска грижа по време на учебния ден не може да бъде спонтанен процес, а трябва да се случва според националните и местните насоки и разпоредби.За да направят това приложимо за децата, с които работят, училищата създават техни собствени политики, с които казват на служителите как да задоволят необходимостта от личните и медицински грижи на децата в рамките на тяхната училищна среда


Ценности при защитата и сигурността

В документа "Working Together to Safeguard Children", Отделът по образование (2010) промотира следните ценности за защита на личното пространство, сигурността и достойнство при личните грижи:

Всички обучения и тренинги трябва да поставят децата в централна позиция и да насърчават важността от разбирането на всекидневното преживяване на детето, установяването на неговите желания и чувства, изслушането му и винаги взимането предвид на неговите нужди. 

Всички обучения и тренинги трябва да създават среда, която цени съвместната обща работа с другите (оценяване на различните роли, знания и умения), уважаване на различието, поощряване на равенство и окуражаване участието на децата и семействата в процеса на постигане и осигуряване на защита и сигурност.