Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори

Рамката на Ofsted за училищни инспекции (2012)

A girl in a specialist chair

В рамката за инспекции от 2009 г. „степента, в която учениците се чувстват в безопасност” е едно от ограничаващите съждения. В рамката за инспекции от 2012 г. закрилата се инспектира при две от четирите ограничаващи съждения:

 • Поведението и безопасността на учениците.

 • Лидерство и управление.

Това включва оценката и управлението на риска, безопасността (например от тормоз) и управление и стандарти за закрила.


N.B. Тази част е перспективата на един човек върху въпросите на закрилата, извлечени от различни документи на Ofsted и Отдела по образование (виж списъка с препратки в края на този пакет). Това не е заместител на четенето на документите.

Притеснения относно закрилата

Притесненията относно закрилата са:

 • Здравето, безопасността и благополучието на всички деца и младежи в средата на училището и неговата юрисдикция.

 • Всички деца и младежи да имат равен и справедлив шанс да процъфтяват и да се учат в атмосфера на уважение и достойнство.

 • Всички деца и младежи да бъдат овластени да са в безопасност чрез знания, разбиране и умения.

 • Въз основа на законовите изисквания за закрила, начините, по които училищата гарантират благополучието на децата и младежите, безопасността им и защитата от вреди.

 • Доколко добре преподаването на безопасни практики и културата на безопасност са интегрирани в учебната програма.

Ofsted ще разглежда различни количествени и качествени доказателства за поведението и безопасността в рамките на по-дълъг период.

 

Области, представляващи интерес

A child wearing a cover being pushed
         in a wheelchair
Важни области, представляващи интерес:

 • Доколко се приоритизира закрилата.

 • Доколко се подкрепя практиката, на която са основа политиките и изпълнението им.

 • Подходящото идентифициране и реакция на притеснения относно детското благополучие.

 • Качеството на резултатите от закрилата.

 • Ефективни работни връзки в сътрудничество с организации и индивиди, за да се идентифицират потенциално уязвими групи деца, които да се закрилят и тяхното благополучие да се насърчава.

Реакции на закрилата

Училищните реакции на закрилата трябва да включват:

 • Създаване на условия за безопасно наемане на персонал.

 • Включване с родителите и грижещите се, за да се подкрепи поведението и безопасността на едно дете или младеж.

 • Ефективна идентификация на деца в нужда или в риск от значителни вреди и тяхната защита (например като се проследяват стриктно отсъствията).

 • Основополагащи политики/стратегии (законови, задължаващи и добри практики) в различни области, свързани с поведението, закрилата, личното пространство, достойнството и уважението.

Разгледайте практическия наръчник на Children England за закрилата:


Фокусът на рамката за инспекция
 • Въпроси на равенството (например раса и т.н.)

 • Внимание към другите и тяхната среда (например поведение, уважение и любезност).

 • Тормоз от връсттници и възрастни под различни форми (включително кибер тормоз).

 • Безопасно и опасно поведение (в живота и онлайн).

 • Оценка и управление на рисковете и опасностите в различни области, включително връзките.

Фокусът е върху знанията на учениците, уменията, разбирането, възгледите и отговорите на различни проблеми, засягащи поведението, безопасността и закрилата, включително:

Подкрепа на персонала
Two teachers at a computer talking

Персоналът може да бъде подкрепен, за да подобри практиката си – включително по отношение на закрилата – чрез:

 • Търсене и моделиране на най-добри практики.

 • Развиване на персонала чрез диалог, насочване, обучение, менторство и подкрепа.

 • Водене на свързана програма за професионално развитие.

 • Обучение, включващо например защита на децата.

Търсене в литературата

Направете търсене в литературата в една от следните области, свързани с деца и младежи със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ):

 • Тормоз.

 • Насърчаване на закрила, уважение, лично пространство и достойнство при физическите интервенции (включително ограничаването).

Идентифицирайте ключови въпроси и моменти за действие за вашето училище и начертайте план за изпълнение.


Прочетете този откъс от


N.B. Други части на целия документ, които не са включени тук, са относими към всички модули. Прочетете целия документ тук: