Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори

Определение на понятията лично пространство и достойнство

A boy with a tray of items looks at the
         camera

Според Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи от 1998 и международното право, всеки има право на лично пространство, достойнство и на безопасност.

Достойнството и личното пространство са трудни за определяне и зависят от гледната точка (в това число лична, културна, религиозна) на човека и неговото семейство the person concerned and their family.

Достойнство
A boy with a tray of items looks at the
         camera

Достойнството може да бъде обяснено по два начина:

 • Лично измерение, допринасящо за идентичността и себеуважението.
 • Как изглеждаме пред другите и как те се отнасят към нас.

Достойнството е описвано и като включващо самооценката, себеуважението, интегритета, доверието, човешките права, равенството, избора, автономията, независимостта, контрола и вярата в своите възможности. Достойнството може да бъде насърчавано или подкопавано, например чрез различни средства и поведението на другите хора (например уважение, подигравка), поведения (например неприлично или неподходящо поведение), ниво на уменията (например липсата на умения може да предизвика унижение, неудобство) и справяне с деликатни ситуации.


(Billings et al, 2009)

Правото на лично пространство

Хората с обучителни трудности имат право на лично пространство както по отношение на заобикалящата ги среда, така и право на лична информация


Highland Learning Difficulties and Relationships Group, 2007

Личното пространство също може да значи различни неща, в зависимост от самия човек, употребата и контекста. Може да включва:

 • Разбиране на разликата между понятията лично и публично.
 • Правото да избираш да бъдеш сам.
 • Свобода от натрапване
 • Предпазване от публичност по време на интимна грижа.
 • Признаване и зачитане на личното пространство от другите (например искане на разрешение преди влизане).
 • Подходящо облекло.
Уважение
A carer helps a boy to drink from
         a cup

Грижата без достойнство е това, което прави индивидите невидими, обезличени, опредметени; тя е обидна и унизителна, с тесен фокус и обезвластява индивида"


Tad et al, 2011

Уважение
A carer helps a boy to drink from
         a cup

Да уважаваш личното пространство и достойнство на детето изисква подход , насочен към човекшкия индивид. Важно е да се помисли за въздействието върху човека, когато се обръща внимание на неговите нужди:

 • Физически
 • Психологически
 • Емоционални
 • Социални
 • Духовни 
 • Религиозни
 • Културни

(Smith and Field, 2010)

Достойна грижа
A carer helps a boy to drink from
         a cup

Ключовите елементи на достойната грижа включват:

 • Уважителна комуникация.
 • Уважаване на личното пространство .
 • Насърчаване на автономията и чувството за контрол.
 • Адресиране на човешките нужди като храна, отделяне и нужди от лична хигиена по уважителен и деликатен начин.
 • Допринасяне за създаване на чувството за участие чрез адекватна информация за процеса на вземане на решения с цел подкрепа.
 • Допринасяне и насърчаване чувството за идентичност.
 • Фокусиране върху индивидуалността.
 • Признаване и приемане на човешките права като равенство, уважение и автономност).
 • (Tad et al, 2011)

  Дейност
  A girl points to the image of a
         drink on a card

  Начинът, по който ние мислим за личното пространство и достойнство, е много индивидуален и дълбоко личен.

  Помислете за дете със специфични разстройства на ученето, дълбоки и множествени обучителни трудности, комплексни обучителни затруднения,  СОТ /ДМОТ/КОТУ, което добре познавате.

  Във всяка област на личната грижа, помислете за всички начини, по които може да се създаде лично пространство и да се третира с достойнство детето от човека, който полага грижи за него.

  Попитайте колеги и, ако е удобно, семейството на детето за техните идеи по този въпрос.

  Разберете повече 
  A girl points to the image of a
         drink on a card

  Въпреки че употребата на медицински и гериатрични текстове е деликатен проблем, когато се използват за работа с дете със (СОТ/ДМОТ /КОТУ) специфични разстройства на ученето, дълбоки и множествени обучителни трудности, комплексни обучителни затруднения, има сравнително малко материал, написан по темите за лично пространство и достойнство при личната грижа, отнасящи се към групата на деца и млади хора в образователните настройки и нагласи. 


  При този случай е важно да се приложат откритията в подобна практика в други области, имайки предвид неуместността от директно подражаване на медицински и старчески модели при тази група ДМХ.

  Научете повече

  Billings, J., Alaszewski, H., Wrag, A., Holdsworth, L., Brigden, C. and Jenkins, L. (2009) Privacy and Dignity in Continence Care: Phases 1 and 2. Canterbury: University of Kent/Royal College of Physicians/British Geriatric Society.


  Highland Learning Difficulties and Relationships Group (2007) Working with People with Learning Disabilities about Relationships and Sexuality: Good Practice Guidance for Staff. Inverness: The Highland Council/NHS Highland.


  Smith, B. and Field, L. (2010) 'Privacy and dignity'. In: B. Smith and L. Field (2010) Nursing Care: An essential guide for nurses and healthcare workers in primary and secondary care. Harlow: Pearson Higher Education.

  Научете повече

  Tadd, W., Hillman, A., Calnan, S., Calnan, M., Bayer, T. and Read, S. (2011) Dignity in Practice: An exploration of the care of older adults in acute NHS Trusts. Cardiff/Kent: University of Wales/University of Kent.