Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Закрила: най-добри практики

За да бъдат закриляни децата с увреждания, има нужда от силни връзки и кохерентност, както стратегическа, така и оперативна, по отношение на планирането, ресурсите, протоколите и процедурите.
PW Threlfall Training and Consultancy, 2010

„Степента, в която учениците се чувстват в безопасност” вече не е ограничаващо съждение в рамката за инспекции на Ofsted от 2012, но закрилата остава значим въпрос. За преглед на доклада на Ofsted относно най-добрите практики в закрилата (2011), прочетете това обобщение.

Доклад на Ofsted относно закрилата (2011), обобщение


Лидерите на всички нива имат нужда постоянно да развиват и поставят предизвикателства пред разбирането си за закрила, лично пространство, достойнство в личната грижа, така че да могат да изразят и водят най-добрите практики.

Разбиране на личната отговорност
A boy sitting with leg splints

За много ученици със СОТ/ДМОТ/КОТУ(СОТ/ДМОТ/КОТУ) начинът, по който получават подкрепа в личната/медицинската грижа има дълбок и цялостен ефект върху качеството им на живот. Освен това някои от тези деца имат нужда от продължаваща подкрепа в тези области през целия си живот.


Следователно е от съществена важност всички участващи възрастни да разберат личната си отговорност за създаване и поддържане на лично пространство, достойнство и уважение в рамките на осигуряването на грижа и подкрепа във всяка образователна среда. Това може и трябва да бъде изказано като част от моралната цел на училището.

Видове училищна политика и лична грижа (1)
A boy being fed with a feeding
         tube

За да се постигне това разбиране на отговорността на институционално ниво, следните принципи трябва да бъдат уточнени в средата на цялото училище:

 • Детето или младежът трябва да бъде окуражавано към независимост чрез пряко преподаване на умения и активно включване във всякаква лична грижа. Личната/медицинската грижа трябва да се разглежда като цялостна, а не отделна от обучителното преживяване за тези ученици.

 • Постоянните обсъждания с родители/грижещи се и продължаващият принос от различни професионалисти с допълващи се експертизи водят до оптималните условия за личната/медицинска грижа в училище.

 • Училищата трябва да имат ясна рамка на своите видове политика за личната/медицинската грижа, която закриля както ученици, така и гледачи.

 • Лидерите в училището трябва да осигурят продължаващо обучение за персонала и наблюдение над изпълнението на политиките в „отворена” култура, където персоналът се чувства уверен да допринесе и да постави предизвикателства пред политиката и изпълнението й.

Видове училищна политика и лична грижа (2)

В този аудио клип един главен учител обсъжда мястото на училищните политики.


Този документ изброява някои допълнителни принципи като основа за обсъждане относно средата в училище.


Промотиране на средата в цялото училищеРазгледайте също така модула
„Работа с други професионалисти”

 • Poster
         Image
Сравнение на видовете политика (1)
A boy sitting with leg splints

Отделът по образованието поддържа списък на законово необходимите училищни политики.


Законови политики за училищата.


Но училищата за ученици с комплексни здравни потребности ще имат нужда от много допълнителни политики в зависимост от учебната си популация. Някои от тях са представени в този модул.

Училищните политики по отношение на закрилата и в контекста на осигуряването на личната грижа за деца и младежи със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ
/ДМОТ/КОТУ) ще се основава на национални насоки. Политиките на поддържаните училища могат да се основават на цялостната политика, осигурена от местната власт за употреба във всички среди. Политиките трябва да бъдат развити в тясно консултиране със семействата и персонала.

Сравнение на видовете политика (2)
A carer hold's a boy's feeding tube

Помислете за различните политики, които оказват въздействие върху осигуряването на лична/медицинска грижа за деца и младежи със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ) и идентифицирайте основното съдържание, което трябва да бъде разгледано в ефективното им развиване в училищната среда.

Използвайки материалите на следните четири страници като отправна точка, направете критичен преглед на документите за училищни политики на вашето училище, както и на други налични – от училища, които познавате, или от търсене в интернет. По какъв начин те могат да осведомят собствените ви документи за политики?

Какво виждате като общо ядро от съдържание за една или повече от тези политики?

Сравнение на видовете политика (3)
A girl in a mobile standing frame being
         moved by a carer


Политика за прилагане на лекарства


Политика за прилагане на лекарства, пример Б


Политика за преместване и справяне


Политика за преместване и справяне, пример 0


Политика за преместване и справяне, пример Б

Сравнение на видовете политика (5) Политика на лично, социално и здравно обучение


Декларация на училището относно ролята на лично,социално  и здравно обучение


Политика за лично,социално и здравно обучение, пример Б

Политика за лично,социално и здравно обучение, пример С

лично,социално и здравно обучение р-скали, 2009


Сравнение на видовете политика (6)
A boy in a wheelchair being lowered
         from a school bus

Политика за закрила на деца с увреждания


Закрила на деца с увреждания – практически насоки от DCSF (2009)


План за действие „В безопасност” DCSF/DH (2008)
Съвместна работа за закрила на децата (2010)


Политика на закрила, пример С

Качество и наличност на специализираната подкрепа (1)


В момента има загриженост в полето относно качеството и наличността на специализирана подкрепа за деца и младежи с ДМОТ (ДМОТ) и техните семейства в следните области:

 • Трудности с преглъщането (дисфагия).

 • Разпознаване на болката и неудобството.

 • Грижа за стойката.

 • Лоша грижа за устната хигиена.

 • Служби за епилепсия в общността – първична грижа.

 • Подходящи лекарства.

 • Подходяща подкрепа за здравна грижа, центрирана върху личността, у дома за индивидите, които живеят с медицинска технология.

 • Подходяща употреба на хосписи.

Качество и наличност на специализираната подкрепа (2)
A carer attaches splints to a boy's
         legs

ДМОТ (ДМОТ) мрежа, 2011 „Лична грижа” и „преместване и справяне” бяха сред специфичните области, посочени в доклада „Високи цели за децата с увреждания” (HM Treasury/МОУ, 2007), в които персоналът във всички служби има недостатъчно обучение. Докладът намекна, че това са препятствия за включването на децата и младежите с увреждания в масовото образование.

Работа със семейства
A father and his two children

Правителствената политика продължава да набляга на очакването, че училищата ще работят в тясно сътрудничество с родители и грижещи се, особено когато учениците имат увреждания.


Това обикновено е положителна и ефективна връзка, но може да се получат неразбирателства, които трябва да бъдат адресирани на ниво училище.


Следните документи покриват някои аспекти на тази връзка:


Работа със семейства, препратки към Зелената харта


Разглеждане на случаи относно решаване на проблеми


Разбиране на нужди и стремежи
A boy sitting in front of a computer
         smiling at the camera

За да се разберат допълнително нуждите и стремежите на учениците със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ и техните грижещи се по отношение на предоставянето на лична/медицинска грижа в училище, използвайте методологии, основани на проучвания, за да изследвате различните начини, по които персоналът във вашето училище установява гласът на студентите и въздействието, което той има върху практиката им.


От литературата относно гласа на децата и младежите със СОТ/ДМОТ/КОТУ (СОТ/ДМОТ/КОТУ)идентифицирайте допълнителни начини, по които възгледите и мненията на тази група могат да бъдат потърсени.


Вижте също: този модул, ниво В

Модулът „Общуване и взаимодействие” 

Модулът „Общуване: подпомагащи и асистиращи стратегии”