Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Нуждата от подкрепа

За да се постигне позитивно изживяване за всеки човек, трябва да се обърне внимание на насърчаването на достойнството и повишаване на личното пространство, както и на признаването на уникалността на всяка личност.

Smith and Field, 2010

...… освен това трябва да се уверим, че всеки индивид има достъп до висококачествени о/смислени дейности през целия си живот.

Mencap, 2010

Децата с тежки, дълбоки или комлексни затруднения в обучението (SLD/PMLD/CLDD) често имат затруднения при грижата за себе си без странична подрепа. Голяма част от тях ще имат нужда от лична грижа в една или в повече области, предоставена от семействата им и от практиците през целия им живот.

Области на лична грижа
A carer helps a boy to drink from
         a cup

Областите за лична грижа включват:

 • Ядене и пиене (включително орална хигиена).
 • Обличане/преобличане (включително избирането на дрехи).
 • Помощ с използването на тоалетната, при менструация (включително задържането на тоалетните нужди и санитарни принадлежности).
 • Лична хигиена (в това число къпане, бръснене, боядисване на косата, грим и така нататък)
 • Справяне с телесните течности.
 • Лечение, медицински процедури и задачи, свързани с физическото здраве.
 • Поддържане на психично здраве.

(Lenehan et al, 2004)

Има разлика в това, какво хората считат за лична и какво за интимна грижа. През цялото ниво В „лична грижа“ включва интимна грижа'.

За информация, свързана с емоционалното благополучие и психично здраве, вижте модула Емоционално благополучие и психично здраве.

Предпазване и защита от злоупотреба
A carer helps a boy to drink from
         a cup

Деца със СОТ/ДМОТ/КОТУ специфични обучителни трудности, дълбоки и множествени разстройства на ученето, комплексни обучителни трудности са уязвими. В случаите на лична грижа има по-голям потенциал за злоупотреба и обвинения в злоупотреба, отколкото в не толкова близки/интимни ситуации.

Защитата е важна и комплексна. Всички хора, които работят с деца, трябва да имат актуално свидетелство от Бюрото по криминални разследвания – стандартно или по-задълбочено – да бъдат подложени на обучение по стандартните техники за защита на децата, включително детска закрила.

 В рамките на този модул ударението е поставено върху защитата, свързана с осигуряване на лична грижа. Материалите не покриват проблеми, свързани с по-комплексна защита.

Дефиниция на понятието "закрила"
A carer holds two food items in
         front of a boy

Закрилата, защитата и поощряването на детското благополучие е определено от правителството на Великобритания като:

 • Процес, чрез който се осъществява предпазване на децата от злоупотреба или занемаряване.
 • Предпазване от разстройване на тяхното здраве и развитие.
 • Обезпечаване на растежа на децата в условия, съвместими с осигуряването на безопасна и ефективна грижа.
 • Даване на възможност на децата да имат оптимални шансове за навлизане успешно в зряла възраст.
Статистически данни за злоупотреба

Уязвимостта е по-голяма, когато човек се намира в непозната среда, връзка или ситуация.

Smith and Field, 2010

Американско проучване открива, че вероятността деца с увреждания да бъдат малтретирани е 3-4 пъти по-голяма от тази при техните връстници:

 • 3.8 пъти по-голяма е вероятността да бъдат занемарени.
 • 3.8 пъти по-голяма вероятност да бъдат физически малтретирани.
 • 3.1 пъти по-голяма вероятност да бъдат сексуално малтретирани.
 • 3.9 пъти по-голяма вероятност да бъдат емоционално малтретирани.

(Sullivan and Knutson, 2000, in PW Threlfall Training and Consultancy, 2010)

Видове злоупотреба

… хората с обучителни трудности, особено тези с тежки и комплексни увреждания, може да не са способни да споделят кога не се чувстват в безопасност, както и нещата, които са им се случили. Професионалистите трябва да внимават за признаци за емоционални или физически промени, както и поведенчески такива, които може да дадат основания да се предполага злоупотреба с тях.

Highland Learning Difficulties and Relationships Group, 2007

Злоупотребата може да бъде инцидентна или преднамерена и да включва:

 • Занемаряване
 • Физическо насилие
 • Емоционално и психологическо насилие
 • Sexual abuse
 • Сексуално насилие
 • Дискриминационна злоупотреба
 • Финансова злоупотреба
 • Институционална злоупотреба

Поддържане безопасността
A boy in a standing support looks at the
         camera

Принципите на законодателството за човешки права и факторите, идентифицирани като важни за всички деца с цел предпазването им от нараняване, се прилагат еднакво за деца със специфични обучителни затруднения, дълбоки и множествени разстройства на ученето и комплексни обучителни затруднения СОТ /ДМОТ /КОТУ.


Такива деца със СОТ /ДМОТ /КОТУ имат нужда от подкрепа, окуражаване, както и да бъдат научени на специфични умения, за да могат да упражняват правата си. Доколкото е възможно, е важно хората, работещи с тях, да спомагат за изразяване на тяхното умение за упражняване на избор, контрол и независимост в грижата за себе си и да избягват, идентифицират и да могат да говорят свободно в случай на злоупотреба с тях..

Насърчаване и поощряване на сигурността
A carer holds two food items in
         front of a boy

Принципите и ценностите, които спомагат за сигурността на децата с увреждания, включват:

 • Овластяването на индивидите (в това число - независимост, реализация на потенциала, способността да кажат „не“).
 • Поощряване на собствен избор.
 • Поощряване на правата (достойнство, лично пространство, безопасност и сигурност).
 • Признаване на собсвени предпочитания.
 • Ангажираност на индивидите при планиране на тяхното подпомагане.
 • Уважение към различията, включително идентичността, културните вярвания, моралните вярвания и ценности.
 • Антидискриминационна практика.
 • Поддържане на конфиденциалност.

(Billingham et al, 2010)

Научете повече

Billingham, M., Davenport, P., Herne, D., McKie, S., Snaith, M., Stretch, B., Talman, H. and Whitehouse, M. (2010) BTEC Level 3 National Health and Social Care: Student Book 2. Harlow: Pearson/Edexcel.


Highland Learning Difficulties and Relationships Group (2007) Working with People with Learning Disabilities about Relationships and Sexuality: Good Practice Guidance for Staff. Inverness: The Highland Council/NHS Highland.

Научете повече

Lenehan, C., Morrison, J. and Stanley, J. (2004) The Dignity of Risk: A practical handbook for professionals working with disabled children and their families. London: Council for Disabled Children/Shared Care.PW Threlfall Training and Consultancy (2010) 'Safeguarding Disabled Children: Guidance from Blackburn with Darwen's Local Safeguarding Children's Board for all agencies, organizations and adults working and coming into contact with disabled children, young people and their families'.
Научете повече

Smith, B. and Field, L. (2010) Privacy and dignity. In: B. Smith and L. Field (2010) Nursing Care: An essential guide for nurses and healthcare workers in primary and secondary care. Harlow: Pearson Higher Education.


Sullivan, P.M. and Knutson, J.F. (2000) Maltreatment and disabilities: a population based epidemiological study, Child Abuse and Neglect, 24 (10), 1257-1273.