Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори

Общопрактикуващите лекари и екипът за първа помощ 

Услугите на първа помощ и общопрактикуващите лекари (Джи Пи-та) са първите звена, с които се установява контакт  при медицинските услуги. Джи Пи-тата предоставят широк набор от услуги в рамките на дадена общност, обединяващи физически, психологически и социални елементи.  

Джи Пи-тата работят съвместно с други професионалисти, като здравни работници по домовете, медицински сестри, медицинските сестри по райони, психиатрични сестри, посещаващи домовете също посещаващи домовете и социални работници, за да помогнат на пациентите да се справят със здравето си и това на семейството си. Партньорството и съвместната работа са ключови за постигането на ефективни резултати.  

Някои Джи Пи-та развиват интересите си по-специално в сфери като акушерство и педиатрия, което им дава възможност да се погрижат за нуждите в рамките на първа грижа и да предоставят подкрепа на семействата.  Някои деца с обучителни затруднения имат нужда от здравни грижи, изискващи лечение от първа помощ като гръдни инфекции, свързани с гастро- аспирация и епилепсия. 

Нуждите от здравни грижи на децата

В този видео клип майката на Марли разказва за някои от нуждите на Марли от здравни грижи. 

Обмислете здравословните нужди на децата, за които се грижите и съставете списък на ползите от работата на Джи Пи-то и екипа от първа грижа.

Разгледайте упътването за услугите, които предоставят Джи Пи-тата. 

 • Poster Image

Здравни работници по домовете

Nurse helping child.

Тези здравни работници са ключова част от екипа за първа помощ и притежават обширен  професионален опит и образование за работата с деца и семейства. Те имат ключова роля при ръководенето и предоставянето на грижа и подкрепа. 

Те изпълняват своите задължения в продължение на целия живот на детето и играят важна роля от момента на бременността до около пет годишна възраст. В техните задължения влиза да предоставят обучение, съвети и  подкрепа за здравето на детето и семейството, за развитието на детето, второстепенните заболявания и промоция на здравето. Оказват подкрепа на семейството в сфери като хранене, развитие, тоалет и спане на детето. 

Започване на училище
Two girls
         sit in a seat in a playground

Помислете за момента, в който едно дете започва за първи път училище и важността на достъпа до информация за нуждите на детето и ситуацията на семейството. 
Напишете един параграф, в който излагате приноса на здравните работници, посещаващи дома, и ролята им в насърчаването на сътрудничеството с колегите им в образованието..

Безопасност на децата и съвместна работа 

Всички професионалисти, независимо от конкретната им специалност и сфера на практика, носят отговорност да предпазват децата. Ефективната съвместна работа, прекрачваща професионалните разграничения е изключително важна в това отношение.  Тук здравните работници, посещаващи дома, играят важна роля и работят заедно с други професионалисти, което е част от задължението им да предпазят децата. Задълженията им включват да осигуряват постоянен контакт със семействата при предвидени мерки за безопасност, така че семействата да имат достъп до консултиране и подкрепа.  

Внимателно преразгледайте вашите политика и процедури на действие по отношение на мерките за безопасност на децата и работата в мултипрофесионална среда. Помислете за случай на защита на дете, в който сте били включени. 

Как политиката и процедурите на работа  ефективно допринесоха за безопасността? 

Има ли области, които е необходимо да бъдат подобрени и преразгледани? 

Здравни услуги за децата и училищни медицински сестри 

Екипите от здравни специалисти и училищни сестри предоставят набор от услуги и начини за подкрепа, с които се цели поддържането и подобряването на здравето и благосъстоянието на децата и техните семейства. Това се осъществява от тези екипи чрез: 

 • Провеждане на скринийнгови програми
 • Работа в екип, за да се защитят уязвимите деца. 
 • Подкрепа на родителите и семействата чрез предоставяне на информация относно развитието на детето. 
 • Предоставяне на информация относно злоупотребите с различни вещества. 
 • Предоставяне на имунизации и лекарства. 
 • Осигуряване на здравно образование 
 • Предоставяне на обучение по клинични умения, като хранене със сонда например. 
 • Провеждане на промоция на здравето или безплатни лекарски кабинети. 
 • Работата като част от един по-голям екип за здравето на детето.

 

Ролята на училищните медицински сестри (1)

Nurse helping child.

Училищните сестри играят важна роля като част от разширения здравен екип за детето, при грижата за деца с комплексни обучителни трудности и при оказването на подкрепа на редица други професионалисти.  Някои медицински сестри работят в училище на пълен работен ден, докато други правят отделни посещения и сесии. 

Прочетете страници 8-18 от доклада на Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и уменията. 


Напишете кратък параграф за различните услуги, предоставяни от детските медицински сестри и по-специално от училищните сестри за децата с комплексни  обучителни трудности и увреждания.

Ролята на училищните сестри (2)

 • Запис 1
  0:39
  В първия аудио запис майката на Лиа, Джули прави кратко описание на подкрепата, оказана от училищната сестра. 
 • Запис 2
  2:54
  Във втория аудио запис училищна сестра описва своята роля в осигуряването на грижите, от които се нуждаят учениците. 

Здравни услуги за деца

 • Физиотерапевт
  1:05
 • Училищен аудиолог  1
  1:56
 • Училищен аудиолог 2
  2:35

За да се осигури предоставянето на грижи за децата и семействата по възможно най-ефективния начин, трябва да се включат знанията и уменията на редица специалисти. Всички те играят важна роля при извършване на оценката, лечението, интервенциите, образованието и подкрепата.

Изслушайте трите аудио записа за приноса на физиотерапевта и училищния аудиолог. 

Мрежа от специалисти

Разгледайте и допълнете списъка, представен по-долу, като определите пълния набор от специалисти на мястото, на което работите. Като използвате заглавията отдясно, определете тяхната основна сфера: 


Специалисти Сфера на дейност

Педиатри
Училищни лекари 
Детски медицински сестри, правещи посещения в дома
Зъболекари 
Трудотерапевти 
Логопеди 
Медицински сестри за обучителни затруднения, посещаващи дома 
Клинични психолози 
Психиатри за деца и младежи  
Училищни психолози 
Социални работници 
Училищни аудиолози

Оценка

Лечение

Интервенция 
Образование
Подкрепа

Научете повече (1)
book

Anning A., Cottrell D., Frost N., Green J. and Robinson M. (2006) Developing Multiprofessional Teamworking for Integrated Children's Services. Maidenhead: Open University Press.


Gani R. and Woolley C. (2009) Child protection: Basics of recognition and referral. The Foundation Years 5 (2) 76-80.

Lindsay M. (2002) Comprehensive health care services for people with learning disabilities. Advances in Psychiatric Treatment 8 138-147.