Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Екипът, около детето (1)

Процеса на Общата рамка за оценка, ОРО- (CAF) е разработен за общопрактикуващи лекари с различен опит, за да получат и имат достъп до информация за нуждите на детето по отношение на развитието, родителските грижи и семейната среда. 

След като получи съгласие от детето/семейството да споделя информацията, получена от разговорите, първата задача на лекаря е да уведоми други, имащи отношение към случая специалисти да съставят екип, за да направят оценка на тези нужди и да се прецени със семейството/ детето какъв курс на действия да се предприеме, за да се предоставят необходимите услуги.

Екипът около детето, ЕОД  (TAC) е мултидисциплинарен екип от специалисти, съставен въз основа на конкретния случай, с цел оказване на подкрепа на детето и неговото семейство. 

Екипът около детето (2)
A review
         meeting in progress

ЕОД TAC оказва подкрепа с определени елементи от добрите професионални практики при работата, споделяне на информация и ранна интервенция.  Това е модел на предоставяне на услуга, който включва съвместна оценка, обикновено ОРА-  CAF, главен специалист, който координира работата, детето и семейството в центъра на целия процес, 

виртуален или гъвкав екип от различни агенции, който ще се променя в зависимост от нуждите, координация на мястото на предоставяне на услугата, ЕОД план, насочен към нуждите на детето и периодични срещи, на които могат да присъстват и детето и семейството. 

ЕОД- TAC – кой и какво е включено?

Специалисти

 • Ключов работник (Учител)
 • Логопед, SALT, INSPIRE (Екип по обучителни затруднения)), Здравен специалист, посещаващ дома
  Консултант- педиатър
 • (копие от документ от слухов терапевт)
 • Направления до OT, уч.психолог, SALT за
  хранене 

ЗАОБИКАЛЯЩА СРЕДА 

 • Силно защитена домашна
  среда с ограничение в игрите
  и ученето вкъщи.
 • Среда на ранни години, предоставяща получаване на опит чрез сетивата и игрите

СЕМЕЙСТВО

 • ЕОД- TAC срещите са на всеки шест седмици в дома. 
 • INSPIRE (Екип за обучителни затруднения) който работи върху взаимоотношенията в семейството
 • Назначаване на посещение в дома  в присъствие на семейството на всеки    шест седмици, за да се наблюдава  детето в процеса на игра. 

Разширени екипи
A girl in a wheelchair amongst a group of children
         and adults

На някои места ЕОД-  TAC е разширен и се превръща в Екип около семейството- ЕОС (TAF), когато се работи със семействата, Екип около училището ЕОУ  (TAS) , при който се помага на всички деца от едно училище с допълнителни потребности, или Екип около дома ЕОДо  (TAH), при който се работи с деца в дом или учреждение.                            

Посетете страницата на Министерство на образованието.

Грижи за психичното здраве на деца и младежи (1)

Грижите за психичното здраве на деца и младежи- ГПЗДМ (CAMHS) е грижа, предоставяна от специалистите, която действа на ниво 3 и между нива 1 и 2.  Екипът е мултидисциплинарен, което означава, че клиничните специалисти са с различен клиничен и професионален опит. 

Може да прочетете следния документ с описание на услугите на различните нива ( по-специално обърнете внимание на стр. 8).

Психично здраве и психологическо благосъстояние на деца и млади хора

Грижи за психичното здраве на деца и   младежи (2)

CAMHS екипите основно се състоят от игрови терапевти, психиатри, психолози, семейни психотерапевти, психотерапевти, арт терапевти, музикотерапевти, трудотерапевти и медицински сестри.
                         

TAC - ЕОД, подкрепящ децата и семействата

A father and his two children

Начинът, по който се финансират услугите за децата и младите хора със СОП- SEN и на такива с увреждания, ще способства интегрираните подходи, основани взаимно сътрудничество от наличните професионалисти.  
Коалиционно правителство,
SEN Green Paper, 2011

Помислете и съставете списък на набора от професионалисти, имащи отношение към грижата и подкрепата на децата с комплексни затруднения в ученето и увреждания, с които сте заобиколени.

Научете повече
Open book

Limbrick, P. (2005) Early Support of children with complex needs team around the child & the multi-agency keyworker. Worcester: Interconnections.