Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Професионални роли

По-рано видяхме примери за специалисти, които ежедневно работят с деца с КОТУ. Независимо от изображението, онагледяващо мрежата за подкрепа, детето невинаги  физически е за обградено от специалисти. Взимат се решения в посока стимулиране на детето да учи и да си помага самостоятелно. 

Идеите обикновено се прилагат от асистент учителите, които може да притежават обширен опит, но не са специалисти. Специалистът предлага полезна информация  на  чрез екипа, за да окаже помощ и да окуражи детето да се развива. 

 

Може ли АУ въобще да предложи знанията на един доктор, медицинска сестра или учител? Помислете за последствията от обучението на АУ  да предоставя помощ, предложена от специалистите. Какви са ползите? 

Ролята на по-дистанцираните специалисти

A physiotherapy door sign

По отношение на ежедневните грижи, това са примери на специалисти, които дават своя важен принос в екипа за КОТУ от по-голяма дистанция:

 • Психиатри
 • Психолози – Клинични и училищни
 • Педиатри
 • Специализирани медицински сестри
 • Физиотерапевти
 • Специализирани учители
 • Арт терапевти: Рисуване, Музика, Театър

Направете списък на хората, които имат ежедневен контакт с детето. Къде бихте ги поставили в мрежата за подкрепа? Нарисувайте мрежа, като отбележите взаимосвързаните позиции на специалистите, както на близките, така и на по-отдалечените.

Кой информира специалистите?

Важна страна на професията е човек да поеме отговорност да придобива знания в своята сфера  на специализация. Отделете малко време да помислите за собственото си обучение за така важното Лично продължаващо развитие . Как се държите в течение на новите постижения?

 

Чрез вашата представляваща организация може да имате достъп до проучванията на други във вашата област. Може да четете академични статии от списания по въпроса или да започнете допълнително обучение. Доколко сте наясно с действащото законодателство? 

На ръководителите си ли разчитате да ви информират за новите разпоредби или самите вие сте ръководител. Опишете ръководните си задължения. 

 

Наличието на общи цели и познаването на най-успешните практики са важни. Споделянето на нови идеи с колегите обаче също помага на развитието. Тези въпроси ще се разгледат допълнително в ниво Г. 

Екипът около дететоA boy stands, encouraged by his teacher

Моделите за оказване на грижи са разработени по отношение на дадена дисциплина. Качествената грижа е резултат от съгласуването между добрите практики и общите  цели. Пример за такъв модел на грижи е ЕОД /екипът около детето/ , в който стратегиите се координират благодарение на  усилията, вложени от много специалисти.  

 

Въпреки че ЕОД се е показал като успешен подход за координация при обучението и грижите за деца с КОТУ, в последно време се забелязва, че не се обръща внимание на някои обучителни потребности. 

 

При мултидисциплинарните методи, съществуващият "репертoар" на педагогиката се оказва недостатъчен. Проблемите със стиловете на обучение ще бъдат изследвани в ниво Г. 

Педагогика

Бързо растящото ново поколение от деца с комплексни обучителни затруднения изисква да се наблегне на най-различни аспекти не само в обучителната програма, но и в обучителната методология. Изконният въпрос "Какво да преподаваме" е също толкова уместен за КОТУ  колкото и за всяко едно дете. 

 

Според Карпентър  (2011), учителите, включени в изследователския проект, финансиран от Министерство на образованието на Великобритания за КОТУ са установили, че обучителните профили са "неравномерни с понякога противоположни сфери на постижения" .

Концепцията за педагогическото съвместяване и педагогическото повторно изграждане ще бъде представена в ниво Г. Междувременно помислете за влиянието на КОТУ върху ученето. Избройте някои настоящи обучителни стратегии, които считате че са подходящи за КОТУ и предложете къде биха могли да се направят промени, които биха ги направили по-ефективни. 

Кои специалисти?

Децата с комплексни затруднения имат нужда от хора от най-различни професионални сфери. Чрез проучване, базирано на факти, е установено, че подкрепата и обучението трябва да се съставят индивидуално за детето в зависимост от конкретната комбинация и сложност на неговото състояние. 

 

Мултидисциплинарният екип продължава да бъде от първостепенна важност, но се разгръща и значението на по-фината настройка на общите ресурси чрез наблягане върху трансдисциплинарната работа. 

За да се изправят някои "неравности" в ученето, специалистите по-скоро би трябвало да работят заедно, вместо само да предават едностранчиво информация. Ако отделните специалисти споделят професионалните си знания, професионалните знания на всички членове на екипа ще се подобрят. Помислете как познатата фраза "Преливане на информация" би се различавала при мултидисциплинарната работа и при трансдисциплинарната работа.  Информацията не просто би преливала вертикално и стъпаловидно от експерт към ключов работник, тя се смесва хоризонтално чрез различните гледни точки на различните професии.

Ключови работници
A carer helps to secure a girl
         in a specialist chair

Помислете за богатството от знания, привнесени от специалистите от образованието, социалните грижи и здравеопазването, което включва асистент учителите, класните ръководители, заместник главните и главните учители, училищните психолози, социалните работници, Джи Пи-та, здравните работници, посещаващи домовете, училищните сестри, педиатрите, психиатрични медицински сестри, както и такива, занимаващи се с обучителни затруднения, които посещават децата по домовете.  

Познанията и уменията им от тяхната  специалност спомагат и улесняват процесите на оценка и преразглеждане, предоставяне и прилагане на интервенциите и лечението, както и даването на  подкрепа и съвет на семейството. 

Кои от тези хора се явяват ключови работници при ежедневния или чест контакт с децата?

Класната стая

Учителката от този аудио запис разказва за приноса на мултидисциплинарния екип, работещ с нейните ученици. В него са включени педиатри, физиотерапевти, трудотерапевти, както и набор от медицински сестри.  Провеждат се клинични консултации с родителите и децата. 

 

Помислете как комплексните здравословни затруднения на тези деца засягат ученето им. 

 • Poster
         Image
Лидерство и управление
A teacher writes in
         a small notebook

Управленските умения предоставят междинна среда, в която по-отдалечените специалисти реализират предоставянето на услуги чрез ключовите работници в училището и в дома. Главните учители и старши ръководителите защитават, както интересите на  училището като цяло, така и на отделните деца.   Те синтезират и действат въз основа на информацията от експертите, като я превръщат в подкрепа на практика. 

 

Потокът от информация за помощта, оказвана на всяко едно дете минава през ситото на управлението и ключовите работници в училището. Помислете какви факти биха изискали инспекторите, за да преценят начина на управление на училището. 

Научете повече
opened book

Abbott, D., Townsley, R. and Watson, D. (2005) Multi-agency working in services for disabled children: What impact does it have on professionals. Journal of Health and Social Care in the Community 13 (2) 155-163.

 

Carpenter, B. (2011) The CLDD Research Project final report. Specialist Schools and Academies Trust.

 

Gove, M. and Teather, S. Support and aspiration: A new approach to special educational needs and disability. A consultation. Green Paper. Department for Education. March 2011.