Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори

Комплексни обучителни затруднения и увреждания

Терминът комплексни затруднения се използва често и въпреки това има неяснота относно общата дефиниция, използвана от различните групи професионалисти. Основните проблеми са свързани с наличието едновременно на различни здравословни състояния и това, че симптомите и следствията от тях се припокриват. Точно тези моменти правят затрудненията "комплексни" и налагат включването на широк набор от професионалисти от образованието, социалните грижи и здравеопазването.

Следният научен доклад  (страници 22-25) представя определение на термина "комплексни обучителни затруднения и увреждания".

 

The CLDD Research Project final report.

Определяне на взаимно застъпващите се състояния 

A teacher and a girl with a small
         model of an elephant

Направете внимателна оценка на потребностите на децата, с които се занимавате и определете обхвата на наличните съпътстващи и взаимно застъпващи се здравословни състояния нарушения. 

Обмислете и определете как се очаква те да повлияят върху ученето и развитието в процеса на съзряването.

Съпътстващи здравословни състояния

Децата с комплексни обучителни затруднения и увреждания  (CLDD) включват тези със съпътстващи здравословни състояния (например аутизъм,  синдром на дефицит на вниманието с хиперактивност (ADHD) или с тежки и комбинирани обучителни увреждания. Освен това към тях се включват и деца, които от скоро посещават училищата - те са със затруднения поради преждевременно раждане, оцелели след сложни медицински интервенции в ранно детство, имат увреждания вследствие на злоупотреба на родителите с различни вещества и алкохол, и/или имат хромозомни нарушения. 

Много от тях могат да бъдат засегнати от смесени фактори като комбинирано увреждане на сетивата или психично увреждане или имат нужда от инвазивни процедури при хранене, дишане или живото-поддържащи медикаменти.   

 

(Тръст на академиите и училищата за специалисти (2011) Научно изследване за комплексните обучителни затруднения и увреждания: Разработка на пътища към личностно ориентирано учене.) 

Здравословни затруднения (1)

A boy being fed with
         a feeding tube

Децата с обучителни затруднения и увреждания могат да изпитват и редица физически здравословни затруднения, като респираторни проблеми, епилепсия, увреждания на слуха и зрението, двигателни проблеми и затруднения в равновесието, гастроезофагиален рефлукс, като и нарушения в преглъщането и задушаване.

 

Ефективносто лечение и справяне с физическото здравословно състояние е важно, тъй като без своевременни грижи, здравословното състояние може да повлияе на ученето и развитието. Все повече интервенциите за физическото здраве се предоставят в рамките на класната стая, като се обучават асистентите и класните учители, като по този начин се дава възможност децата и младежите с комплексни затруднения да се възползват от образованието и социалните контакти.

Здравословни затруднения (2)

Все повече изследвания показват данни за степента, в която не се посрещат здравословните затруднения на децата и последствията от това. Поради това, ранното провеждане на оценка и определянето на техните нужди са важни, за да се предостави достъп до лечение и интервенции.  Оценката и разбирането на спектъра от здравословни затруднения са от критично значение в сферата на обучението, така както всички общопрактикуващи лекари имат ключова роля да подсигурят грижата за децата по един безопасен и ефективен начин, като се подхожда  от гледна точка на детето.  

Този доклад, публикуван от Здравната обсерватория представя цялостен преглед на здравословните затруднения, изпитвани от хора с обучителни увреждания. 

 

Emerson E. & Baines S. (2010) Health Inequalities & People with Learning Disabilities in the UK: 2010. Bristol: Health Observatory.

Addressing health
needs (1)
A boy in a walking frame

To ensure that the range of physical health needs are addressed, involvement from practitioners in primary care and a range of specialist health services, such as community child health, community psychiatric teams and community learning disability teams is necessary. They have important roles in undertaking assessment and diagnosis, providing treatments and interventions and education
and training.

Грижа за здравословните затруднения (2)

 • Логопед
  3:12
 • Физиотерапевт
  3:49
 • Музикотерапевт
  1:16

Вижте и изслушайте видео/ аудио клиповете и определете помощта, оказана от логопеда, физиотерапевта и музикотерапевта от това, което те разказват за ролята си в грижата за здравословните затруднения на деца и младежи с комплексни затруднения в ученето и увреждания. 

Грижа за здравословните затруднения (3)
A girl sits in a playground
 • Внимателно обмислете всичко свързано с децата, за които се грижите. 
 • Съставете мисловна карта на всеки клас и набора от здравословни затруднения, които изпитват децата.
 • Определете всички от училището и неговите служители, които са свързани по някакъв начин със здравословните затруднения. 
 • Определете всички приходящи професионалисти, свързани с децата и семействата, идващи на работното ви място. 
 • Внимателно преценете приноса им в грижата за здравословните затруднения на децата, която способства за ученето.
 • Внимателно направете оценка на политиката и протокола, които се спазват с цел да се подпомогне грижата за здравословните затруднения по един безопасен начин.  

Причини за обучителните затруднения и увреждания

Обучителното затруднение или увреждане може да води до намаляване на интелектуалните способности и до трудности в изпълнението на ежедневните дейности. На хората с обучителни затруднения и увреждания може да им отнема повече време да учат и да им е необходима допълнителна подкрепа, за да придобият нови умения, да разберат сложна информация и да се разберат с околните. 

 

Нивото на оказваната подкрепа зависи от конкретния човек и се увеличава със степента на обучителното затруднение или увреждане. Важно е да се знае, че независимо от първоначалната причина на обучителното затруднение или увреждане, всеки човек е индивидуален със своите способности и умения и те трябва да се зачитат, ценят и стимулират.  

Обучителните затруднения или увреждания могат да възникнат преди, по време на, или след раждането и са вследствие на редица здравословни състояния като генетични увреждания,  увреждания на плода вследствие на злоупотреба с алкохол от майката по време на бременността, увреждания от аутистичния спектър, травма при раждането и усложнения при ваксиниране. 

Описание на случай: Джейд (1)

A portait of Jade

Прочетете за диагнозата на Джейд, силните и слабите й страни и чуйте аудио записите от следващия слайд за различните нужди, които има, като обърнете внимание на коментарите, свързани с феталните увреждания поради злоупотреба с алкохол от майката по време на бременността. 

 

Jade's diagnoses, strengths and difficulties

 

Опишете три деца, за които се грижите като определите причините за обучителните им затруднения или увреждания и начина, по който те оказват влияние върху ученето и развитието им. 

Описание на случай: Джейд (2)

 • Източник на подкрепа
  01:30
 • Среда на обучение
  01:27
 • Съобразяване с увреждането на ученика
  01:53
 • Музикотерапия
  0:22
Научете повече (1)
opened book

Emerson E. and Baines S. (2010) Health Inequalities & People with Learning Disabilities in the UK: 2010. Bristol: Health Observatory.

 

Leggett V., Jacobs P., Nation K., Scerif G. and Bishop D. (2010) Neurocognitive outcomes of individuals with a sex chromosome trisomy XXX, XYY, or XXY: A systematic review. Developmental Medicine and Child Neurology, 52, 119–129.

 

Liley A. and Manthorpe J. (2003) The impact of home enteral tube feeding in everyday life: A qualitative study. Journal of Health & Social Care in the Community, 11 (5) 415–422.

 

Parrott R., Tilley N. and Wolstenholme J. (2008) Changing demography and demands for services for people with complex needs and profound and multiple learning disabilities. Tizard Learning Disability Review, 13 (3) 26–34.

Научете повече (2)
opened book

Royal College of Nursing (2011) Meeting the health needs of people with learning Disabilities. London: RCN.

 

Specialist Schools & Academies Trust (2011) The complex learning difficulties and disabilities research project: Developing pathways to personalised learning. London: SSAT.