Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Мрежа за подкрепа

Мрежата за подкрепа се състои от система от специалисти. Всеки специалист дава насоки, въз основа на които останалите взимат решения за оказване на  интервенции, грижи и подкрепа.

Помислете кои специалисти са в центъра на мрежата и кои в периферията. Някои специалисти може да работят директно с децата, а други предоставят информация не толкова често и от различно местоположение. Те може да нямат толкова често контакт с децата, но независимо от това този контакт е от съществено значение при планирането на интервенциите и грижите. 

Помислете къде реализират своя принос тези специалисти и как информацията прелива към центъра на мрежата към ключовите работници. Къде биха могли да възникнат трудности при предаването на информация за децата от специалистите към ключовите работници? Ще се обърне внимание на тези въпроси като се запознаете с това ниво. 

Къде се реализира

Включването на специалистите в грижите за деца с КОТУ може първоначално да възникне или на медицинско, или на социално ниво. 
Медицинските проблеми може да са видими визуално още от раждането. Първите признаци за комплексни затруднения в ученето и увреждания може да станат очевидни преди детето да стигне училищна възраст. 
Социалните затруднения може да се наблюдават и преди училището. Състояния като аутизъм могат да се забележат, когато детето започне да се отклонява от очаквания ход на социално развитие. Понякога проблемът се забелязва, когато детето започне училище. Заболяването може да се формира или усложни на всяка възраст.

Физическо нараняване, което води до увреждане на мозъка, може да засегне развитието. Сериозните физически увреждания могат да доведат до двигателни проблеми, с което да възпрепятстват ученето и развитието. 

Помислете за някои деца, с които сте ангажирани, които имат затруднения, и съставете списък кога и къде са идентифицирани техните проблеми и как са потвърдени. Социални или медицински симптоми е имало или комбинация от двата вида?  

Идентифициране на затрудненията
A girl sits in a blue seat in a playground,
         smiling at the camera

Кой според вас би трябвало да сигнализира за наличието на проблем, ако не са установявани медицински проблеми при раждането? Съставете списък от хора и места.

Как биха могли да се идентифицират затрудненията? 

Помислете за деца, които познавате, които първоначално не са имали видими проблеми, но впоследствие при тях се констатират съществени специални образователни потребности. 

Родители и семейство
A boy in a walking support followed
         by an adult

Често родителите и семейството са първите, които забелязват нещо притеснително. Много бързо родителите стават експерти в наблюдението и започват да търсят отговори. Интернет разкри средства за неспециалистите да се учат от специалистите, въпреки, че има проблемни моменти, които възникват при този тип получаване на информация. 

Какви биха могли да бъдат затрудненията според вас? 

Описание на случай: Джейд

 • Майката на Джейд 1
  1:12
 • Майката на Джейд 2
  1:02

В крайна сметка Джейд е диагностицирана с Фетален Алкохолен Синдром (ФАС) . Приемната майка на Джейд е изиграла ключова роля за поставянето на диагнозата и е добър пример как наблюденията от страна на родителите могат да предоставят доказателства на специалистите, за да спомогнат за диагнозата. Изслушайте аудио записите с разказа на майката на Джейд за притесненията й за Джейд в ранните й години и диагнозата на ФАС  и последствията от това.

Медицински състояния

Децата може да имат видими здравословни проблеми от раждането, които се установяват от докторите в болницата или от здравните работници, посещаващи дома. Направлението към различни видове услуги може да бъде направено рано, тъй като диагнозата се поставя въз основа на увреждания, които се проявяват във физически различия и аномалии. Някои от по-очевидните симптоми на вродени различия като Синдрома на Даун и Спина бифида могат да се забележат от раждането.


Други вродени проблеми като сърдечни дефекти могат да се открият доста след раждането, когато се появят показателните симптоми при невъзможността детето да покрие очакваните етапи на развитие както физически, така и ментално.

Някои проблеми като Фетален Алкохолен Синдром, могат да се появят преди раждането, а други по време на него. Преждевременното раждане може да доведе до физически нарушения. Инцидентите могат да причинят придобити здравословни състояния като травма на главата, тежко счупване на крайници, изискващо продължително ортопедично лечение.  Може да се наложи провеждането на периодични болнични оценки.

Социални състояния
A review meeting in progress

Нуждата от експертни социални познания възниква в клиниките, предучилищните групи, помощта, оказвана по домовете и при срещите за обсъждане на случаите.  Има приблизителен непълен списък от експерти към които да се обърнете, чиито роли ще разгледаме. 

Помислете за конкретни деца и направете списък от експертите, включени в грижата за тяхното благосъстояние и развитие. Сравнете списъка на едно типично дете и списъка на дете с комплексни потребности.  

Социално ниво в семейството, училището и обществото 

Понякога медицинските състояния като ХРНВ /хиперактивно разстройсво с нарушение на вниманието/, не са видими при раждането, а се разкриват чрез наблюдение в рамките на обществото. Лошото представяне в обществото,  поведението и постигнатите резултати могат да предизвикат медицински изследвания в предучилищна и училищна възраст.

Независимо дали симптомите са от медицинско или социално естество, сега се признава че е по-добре да се включи набор от специалисти от медицинската и социална сфера, които да работят съвместно. Различните системи на съвместна работа ще бъдат разгледани по-нататък.  

Това, което започва като медицински проблем, може да се превърне в социален проблем и обратно, така че помощта трябва да е и в двете насоки. Помислете от какви медицински и социални специалисти има нужда дадено дете, което познавате. За кой помислихте  на първо място?

Наблюдавали ли сте поведение, въз основа на което е поставяна диагноза за определено състояние? Кои са най-често срещаните признаци, които сте наблюдавали и проследявали? Как споделихте своите притеснения? 

Медицинските и социални специалисти, работещи заедно 
Two carers help with a child's leg splints

Как според вас медицинските и социални специалисти работят заедно? Помислете дали винаги е било така? 

През последните години Кодексът на добрите практики за СОП (2001) окуражава мултидисциплинарния начин на работа. При него специалистите от различни дисциплини създават една основна матрица от информация за различните деца.  

Как според вас се синтезира информацията, за да е полезна за детето? 

При трансдисциплинарната работа се синтезира информация чрез съвместна работа. Това ще бъде разяснено в по-голяма степен в ниво Г. 

Какви са предимствата на споделянето на информация? Какви недостатъци би мoгла да има тази система? 

Ранно установяване

Ранното установяване и диагноза са от ключово значение за предоставянето на ефективна интервенция. Научно обоснована анкета показва ползите от ранното установяване и интервенция. Медицинската интервенция дава на детето най-добрите възможности да бъде мобилно и да се справя със състоянието си. 

Следният доклад на Здравната обсерватория предоставя цялостен преглед на нуждите от здравни грижи, изпитвани от хора с обучителни затруднения.

Emerson E. and Baines S. (2010) Health Inequalities & People with Learning Disabilities in the UK: 2010. Bristol: Health Observatory.

 • Внимателно помислете за децата и младите хора, с които сте ангажирани. 
 • Съставете мисловна карта на всеки клас и набор от здравословни нужди, изпитвани от децата. 
 • Определете усложненията от здравословните нужди за училището и служителите в образованието. 
Преливане на информация

Всяка професия предава опита си на неспециалистите от тяхната сфера, като главните учители например, началник отдели и терапевти. За да бъде ефективна тази комуникация, при нея трябва да се има предвид нивото на разбиране на реципиента.  Важно е експертното мнение да бъде предадено ефективно на ключовите работници, които да могат да оптимизират плановете за обучителните възможности.  

Много професионални аспекти на споделянето на информация между равни се случват по модел, който е ползван и в други професии. Да се предаде това на неспециалистите е едно от комуникативните умения, които се изискват за екипната работа.  

Помислете за начина, по който комуникирате с колегите си понастоящем. Помислете как давате и получавате информация. Има ли моменти, в които е по-ефективно от други?  Какви вариации могат да се получат и защо? Преразгледайте с доза критичност настоящите системи за комуникация, които ползвате. Бихте ли имали полза ако опознаете повече начина, по който комуникирате?