Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Защо е важно сътрудничеството?

Подходите, основани на сътрудничество са ключов момент към разгръщане на вродените способности на децата и младежите с комплексни обучителни затруднения и увреждания.  Препоръчваме да се окуражава практиката, основана на трансдисциплинарен подход, когато това е възможно.

CLDD Препоръка по проекта, 2011

Има конкретни очаквания според политиката на правителството и професионалистите, общопрактикуващите лекари да работят и да си сътрудничат с другите професионални дисциплини. Най-важното за практиката, основана на сътрудничество, е приемането на семействата като партньори по отношение на предоставените услуги. 

Как ще се постигне на практика това, ще зависи от модела за съвместна работа, който е възприет. 

Трансдисциплинарна практика
A boy in a wheelchair with two carers

В рамките на мултидисциплинарните екипи, всеки участник действа самостоятелно по отношение на извършваните оценки, интервенции и конкретните за дисциплината цели. Вниманието към концепциите на трансдисциплинарната, интердисциплинарната и мултидисциплинарна практика се повишава, при които практики фокусът е върху груповите интервенции и холистични услуги. 
Като си помислите за практиката, прилагана в професионалните дисциплини, в които сте включени, при работата с деца с обучителни затруднения и увреждания, какви биха могли да бъдат предимствата според вас, ако работехте в по-голяма степен трансдисциплинарно? 
На срещите ви за преразглеждане на случая или за планиране на обучението могат ли да присъстват членове на семейството?

Съвместни решения
Two teacher looking at a lesson plan

Съвместната, мултипрофесионална работа и взимането на споделени решения са важни, за да се подсигури извършването на оценка на образователните, здравни нужди и нуждите от социални грижи на децата с образователни затруднения и увреждания, както и че се разработва план, който се прилага, преразглежда и оценява. Мултипрофесионалните срещи, включващи семейството и колегите от образованието, здравните и социални сфери се провеждат регулярно, за да се преразгледа напредъка на детето и да се определят новите цели.  

Като част от процеса взимане на съвместните решения, трябва да се оцени контекста на практиката на колегите от другите дисциплини, както и актуалните професионалните регулаторни рамки и кодекси на добрите практики. 

ПРЕГЛЕД

Хората, с хъс и дарба, вдъхновяват останалите. Трябва да реализираме силните страни, интереси и талант на нашите колеги. Как може да популяризираме техните знания най-ефективно ?

Тръст на академиите и училищата за специалисти, 2011

 


Гледайте записа от преразглеждането на случая на София, като обърнете внимание на професионалистите, които са включени в отговор на нейните потребности. Изведете въпросите, свързани с наредбите, които трябва да се вземат предвид по отношение на работата в мултипрофесионален екип.

  • Poster
                  Image

 

Научете повече
book
King, G., Strachan, D., Tucker, M., Duwyn, B., Desserud, S. and Shillington, M. (2009) The application of a Transdisciplinary Model for Early Intervention Services. Infants and Young Children 22 (3) 211-223.

Kline, R. and Preston Shoot, M. (2012) Professional Accountability in Social Care and Health: Challenging unacceptable practice and its management. Sage.


Carpenter, B. (2011) The CLDD Research Project final report. Specialist Schools and Academies Trust.