Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Екип за подкрепа

За много деца и младежи с обучителни затруднения и увреждания се изисква включването на набор от професионалисти и дисциплини.  Професионалистите са от сферите на образование, социалната грижа и здравните грижи и включват помощник-учители, класните ръководители, заместник -главни и главни учители, училищни психолози, социални работници, лични лекари, медицински лица на място в дома, училищни медицински сестри, педиатри, психиатрични медицински сестри и такива занимаващи се с обучителни затруднения, които правят домашни посещения. 

Всички те дават необходимите знания и умения от своята специалност, за да подпомогнат обучителния процес и развитието. Знанията и уменията, предоставени от професионалистите способстват и улесняват процеса на оценка и преразглеждане, предоставянето и прилагането на различните интервенции и терапии, както и подкрепата и консултирането на семейството.  

 

В своето заключение за 2010 Службата по стандарти в образованието- Ofsted отбелязва 'По-голяма яснота за различните аспекти на грижите, когато услугата е предоставена от смесен екип от професионалисти от различни дисциплини '.

Преразглеждане

Вижте записа от срещата за преразглеждане на случая на София и съставете списък от различните професионални сфери на участниците. 

 

Идентифицирайте различните професионалисти, ангажирани с два случая на деца с комплексни обучителни затруднения и увреждания, с които сте запознати и включени. Каква е професията им,  ролята, която изпълняват и приноса им? 

 • Poster
         Image
Професионално партньорство
A boy in a wheelchair and his sister

Всички професионалисти, независимо от своята дисциплина и практическа сфера, носят отговорност да не се навреди на децата. Ефективната съвместна работа, включваща комбинирането на различните професии е ключова в това отношение. Здравните работници, които правят посещение в дома, играят важна роля в това отношение  и работят съвместно с другите професионалисти като част от задълженията им да защитят детето. 

Ролята на здравните работници, посещаващи дома, е да осигурят постоянен контакт със семействата като се вземат предпазни мерки, така, че те да имат достъп до съвети и подкрепа във всяко отношение и да работят в партньорство с други институции  като училища, служби за социална работа и грижи за децата. 

Други специалисти - кои са те?
A review meeting in progress

Благодарение на своята гама от сложни, многопластови здравни нужди, някои деца със обучителни трудности и увреждания са технологично зависими от други хора. В резултат на това има широк кръг от специалисти от образованието, здравеопазването и социалните грижи участва, което е необходимо да се предвиди оценка, лечение, интервенции, образование и подкрепа. Гарантирането на здравеопазването и образованието е ефективно координирано и планирано могат да създадат значителни предизвикателства,а ролята на семейството,по-често майките е централна. Братята и сестрите, често играят важна роля също и на техните нужди и последиците от състоянието потенциално ограничаване на живота на брат им или сестра никога не трябва да бъдат пренебрегвани.

Временна грижа извън дома

Чуйте какво казва майката на Матю за оказаната му временна грижа извън дома  и широкия набор и различните професионалисти, които са включени в ежедневието му. 

 

Идентифицирайте два случая с деца, които познавате и съставете профил на набора от професионалисти и услуги, които са свързани с тях. Направете оценка на ролята на семействата при организирането на грижите и подкрепата, която да им се окаже. 

 • Poster
         Image

Подкрепа от брат/сестра (1)

A boy in a wheelchair and his sister

В течение на порастването на децата с обучителни затруднения и увреждания, професионалисти и различни услуги се сменят в живота им. За разлика от тях братята и сестрите често са най-постоянното и последователно присъствие в живота им.   

Докато продължителността на живота на децата и младежите с по- комплексни нужди от грижи значително се е повишила, децата с обучителни затруднения и увреждания могат да бъдат съпътствани от здравословно състояние, което може да доведе до съкращаване на живота.  Вследствие на това те често могат да бъдат приемани в болница поради промяна и влошаване на здравословното им състояние. За други може да се наложи да се предоставят грижи от хоспис или от семейството към края на живота им. .

Подкрепа от брат/сестра (2)

Разбирането и отговора на потребностите на братята и сестрите е изключително важно и изисква познаване, разбиране и чувствителност. Важно е да се осигури достъп до допълнителна подкрепа, при която се отчитат и  посрещат индивидуалните потребности. 

 

Чуйте какво казва майката на Матю за подкрепата, която оказва хосписа на брата/сестрата и важността й.

 

Идентифицирайте дете или младеж, с който сте били ангажиран, които са имали състояние, застрашаващо живота. Критично обмислете потребностите на брата/сестрата и вашата роля за помощта към техните потребности и за подкрепа на семейството. 

 • Poster
         Image
Сътрудничество със семейството
diagram


Съвременните подходи за работа с деца със специални потребности и техните семейства се наричат "семейно центрирани" или "семейно фокусирани" подходи. 

 

Показаният модел, по Карпентър (2011), застъпва разширена мрежа за подкрепа на семейството, в която се набляга на собствената идентичност на семейството.

 

Партньорство със семействата (Carpenter 2011)

Ангажиране на професионалистите с децата и семействата
diagram 2

Тази диаграма от Макконки, Р.Бар, О. и Бакстър, Р. (2007) показва констелацията от професионалисти, които могат да бъдат ангажирани с децата и младежите. 

Разширена версия на диаграмата може да се вземе от страница 18 на следния доклад: 
Complex Needs Report

Научете повече (1)
opened book

Abbott D., Townsley R. and Watson D. (2005) Multi-agency working in services for disabled children: What impact does it have on professionals. Journal of Health and Social Care in the Community 13 (2) 155-163.

 

Carpenter, B. (2011) Academies resources 2.0: Partnership with families 9.7. The Schools Network: London.

 

Gani R. and Woolley C. (2009) Child protection: Basics of recognition and referral. The Foundation Years 5 (2) 76-80.

 

Hatton C. and Emerson E. (2003) Families with a person with intellectual disabilities: Stress and Impact. Current Opinion in Psychiatry 16 497–501.

Научете повече (2)
opened book

Kirk S., Glendinning C. and Callery P. (2005) Parent or nurse? The experience of being the parent of a technology-dependent child. Journal of Advanced Nursing 51 (5) 456–464.

 

McConkey, R., Barr, O. and Baxter, R. (2007) Complex Needs: The nursing response to children and young people with complex physical healthcare need. Belfast: University of Ulster.

 

Ofsted (2010) The Special Educational Needs and Disability Review: A Statement is not enough. London: Ofsted.