Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Подходи за учене за емоционално уязвимите
SLD pupil at Bettrridge school

Правилните подходи за учене могат да помогнат за благосъстоянието на емоционално уязвимите младежи.


Не винаги е лесно да открием по-уязвимите ученици, чиито емоционални нужди остават без отговор. За разлика от учениците с лошо поведение, които бързо стават обект на внимание за учителите, емоционално уязвимите деца са по-склонни да се отдръпват - те по принцип изглеждат пасивни през повечето време.


Ето защо е особено важно да развием съзнание за техните нужди и потенциалните рискови фактори, които може да са допринесли за поведението им.


Също така, трябва да осигурим подходящата емоционална и социална подкрепа, за да сме сигурни, че тези ученици ще могат да развият навици за самопомощ и стратегии, гарантиращи тяхното участие в учебния процес, вместо да бъдат погълнати от борбата с емоциите.

Рискови фактори
Teacher and pupil at Bettridge school]

Учениците с някакъв вид обучителни трудности преживяват високи нива на фрустрация и стрес в клас. Често те са с труден темперамент и ниска себеоценка. Допринасящите фактори в семейството включват открит родителски конфликт и разпад на семейството.


Непоследователната или недостатъчна дисциплина у дома може да накара такива ученици да се чувстват още по-уязвими.Физическото, емоционално или сексуално малтретиране без съмнение ще засегне детето, както и криминалното поведение или злоупотребата с алкохол и вещества от страна на родителите. Учениците в риск може да са преживели лишения или голяма загуба, включително загубата на важни приятелства.


Факторите в общността на детето включват социално и икономически неблагоприятно положение, бездомност, дискриминация или други значими житейски събития. Училищните служители не биха могли да променят нещо по тези теми, но могат да бъдат развити защитни фактори в училището, като средства, учебна програма, политики, отношения и поведение, така че да се гарантира ефективна подкрепа за учениците с емоционални проблеми.

Повишаване на емоционалното съзнание
Pupil squatting in activity area

По-уязвимите ученици имат нужда от окуражаване при използването на езика на емоциите. Те трябва да разбират емоциите, които изпитват във и извън училище и да различават неприятните от приятните. Жизнено важно е да могат да идентифицират отключващите фактори за неприятните усещания, за да могат да развият механизми  за по-ефективно справяне с трудни ситуации.


Учениците трябва да бъдат насърчавани да откриват как и кога изразяват и управляват чувствата си и да споделят идеите си с група за подкрепа от връстници. Обсъждането на положителните и отрицателните резултати от стреса и това как разпознават, назовават и управляват своите конкретни чувства ще помогне на по-уязвимите ученици.

Анкети
teaching assistant working with
         pupils

Всички ученици на някакъв етап преживяват тревожност в училище. Проблемите възникват, когато тези чувства водят до емоции, които причиняват неспособност да се започне учебна работа. Важно е учителите да са наясно какво причинява подобни ситуации и да повишават уменията на учениците да използват самоуспокоителни подходи.


Провеждането на анкета е полезно средство за разкриване на гледната точка на учениците и насочването им към успокояващи стратегии. Осигуряването на възможност учениците да говорят за своите обучителни трудности развенчава митовете и стереотипите за децата със специални образователни нужди.

Въпроси за учениците

Анкетата може да включва следните въпроси:

 • Кое ни харесва в това училище?
 • Какво ни кара да се чувстваме удобно и да сме доволни в класната стая?
 • Какви са основните причини за стрес?
 • Какво ни вълнува и събужда желанието ни да учим?
 • Какво отключва тревожността в клас за повечето от нас?
 • Как най-добре можем да запазим спокойствие, ако се почувстваме стресирани от дадена учебна задача?
 • Как да разберем дали чувствата ни са действително рационални и основателни?
 • Кои задачи предизвикват най-силните и неприятни чувства?
 • Кои стратегии ни помагат да останем спокойни и логични в подхода си?
 • Как могат учителите най-добре да ни подкрепят да се справим с емоционалния аспект на усвояването?
 • Какво в училището трябва да се промени, така че всички ученици да се чувстват удобно, приети и отворени за усвояване?
Списък за предварителна проверка

Когато учениците се чувстват емоционално уязвими, може да им е трудно да започнат нова задача. Силата на емоциите им може да означава, че те дори няма да започнат да схващат какво се иска в задачата и как да я раздробят на компоненти, за да започнат изпълнението й. Затова един списък за предварителна проверка може често пъти да помогне много. Като се придържат към серия подсказки, те ще могат да се успокоят и да видят цялото отвъд детайлите. Ето няколко полезни въпроса, които учениците да си задават:

 • Каква е заачата?
 • Какво се очаква от мен?
 • Какви чувства изпитвам по този повод (стресиран/ затруднен / леко притеснен / ОК / отлично / много развълнуван)?
 • Нужна ли ми е помощ, за да започна?
 • Кой може да ми помогне сега и кой - след 5 минути?
 • Какво мога да направя за себе си в момента?
 • Мога ли да разделя тази задачи на стъпки?
 • Какво ще направя първо?
 • Какво ще направя второ?
 • Как искам да се почувствам, когато приключа задачата?
Стратегии
Изгответе си ваш списък от стратегии и техники за повишаване на уменията на учениците във всяка от следните области:
 • Развиване на самосъзнание;
 • Развиване на саморегулиране;
 • Навици за общуване;
 • Повишаване на мотивацията.

Изяснете конкретните начини на предоставяне, които ще са от най-голяма полза за учениците ви.