Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Целта
A teacher and child play with
         leaves in the classroom

Работещите с деца могат да дадат жизнено важен принос към благосъстоянието на детето като подпомагат здравословната среда в училище.

 

Програмата Healthy Schools (Здравословно училище) може да ви помогне да окажете реално влияние върху живота и благосъстоянието на децата във вашето училище.

Какво е здравословно училище? (1)
A teacher and two young boys
         play a classroom game

Училището има ключова роля в поддържането на здравето и благополучието на децата.

 

Последните Бели доклади върху образованието и здравето, публикувани през 2010 г., показват как може училището да помогне на децата да станат по-щастливи, по-здрави и по-готови да се учат и достигнат пълния си потенциал.

 

Програмата  Healthy Schools (Здравословно училище) дава възможност на училищата и ги подкрепя в планирането и изпълнението на  подобрения в здравето и благосъстоянието на техните ученици. 
for their children.

Какво е здравословно училище? (2)

Здравословното училище насърчава физическото и емоционално здраве като предоставя съответната достъпна информация, която обогатява учениците и колектива с разбирането, уменията и подхода за вземане на информирани решения за тяхното здраве. Учениците процъфтяват в положителна атмосфера и получават правото да влияят на общоучилищните решения.

Здравословното училище разбира колко е важно да се инвестира в здравето, защото това:

 • Помага на учениците да постигнат най-доброто, на което са способни;
 • Повишава постиженията;
 • Подобява стандартите; и
 • Насърчава развитието на политика и практики, насочени към здравето.
Какво е здравсловно учлище? (3)
a group of children standing
         in the classroom, clapping and having fun


Програмата Healthy Schools (Здравословно училище) прилага общоучилищен подход, включвайки цялото училище, родители/обгрижващи, ръководители, служители и ученици, в подобряването на детското здраве.

Процесът се ръководи от нуждите и подпомага плана за развитие на учлището в стремежа за постоянно усъвършенстване.

Има разработен инструментариум на програмата Healthy Schools (Здравословно училище), който предлага опростени инструменти за планиране и преглед. Общоучилищният преглед е удобен шаблон, който дава възможност на училищата да хванат всички аспекти на своите дейности, насочени към здравето и благосъстоянието.

Отделни инструменти за планиране позволяват да се прилага подход "планиране", "осъществяване", "преглед" за постигането на промени в здравното поведение, които са значими за отделните училища. Това гарантира, че училищата ще предложат най-подходящите услуги и ще отговорят на нуждите на своите деца и младежи.

Общоучилищен подход (1)

Програмата Healthy Schools (Здравословно училище) включва цялото училище или организация. Целта й е да интегрира здравето и благополучието в етоса, културата, ежедневието и основната дейност на учлището.

 

Това се нарича "общоучилищен подход" и включва грижата за нуждите на учениците, служителите и по-широката общност не само в учебната програма, но и в цялата структура на училището и учебната среда. Включва девет всеобхватни области на училищно усъвършенстване:

 • Ръководство, управление и управляване на промяната;
 • Развиване на политика;
 • Учене и преподаване, планиране на учебната програма и ресурсно обезпечение;


Включва девет всеобхватни области на училищно усъвършенстване:

 • Училищна култура и среда;
 • Даване на глас на децата и младежите;
 • Осигуряване на помощ за децата и младежите;
 • Нуждите на служителите от продължаващо професионално развитие, здраве и благополучие;
 • Партньорство с родителите / обгрижващите и местната общественост; и
 • Оценка, записване и отчитане на постигнатото от децата и младежите.
Общоучилищен подход (2)

Визуален модел на "общоучилищния" подход може да бъде полезно средство за обмисляне, особено, когато екипите по програмата очертават наличните ресурси и недостиг.

Всяка от деветте области, посочени на предишната страница, може да се приложи към следните четири теми. Това са крайъгълните камъни на програмата Healthy Schools (Здравословно училище):

 • Лично, здравно, социално и икономическо образование;
 • Здравословно хранене;
 • Физическа активност; и
 • Емоционално здраве и благосъстояние.

Направете преглед на вашата политика за психично здраве и благополучие

A teacher and teenage boy sat at right
         angles to each other at a classroom table

Направете преглед на вашата политика за психично здраве и благополучие в светлината на тази инициатива.

 

Колко полезна и подходяща и пригодна за вашите цели е тя?