Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Добра връзка с родителите
Pupil and adult at Brookfields
         school

Ключът към ефективното идентифициране на проблемите на детето и адекватното им третиране е във връзката на училището с родителите.

 

Добрата практика изисква:

 • Редовни домашни посещения от учителите и поддържащия персонал;
 • Обучение за родители в развиване на здрави умове;
 • Родителски групи за подкрепа;
 • Редовни срещи и телефони разговори;
 • Координация с другите инстанции, така че родителите да не ходят на ненужни за тях срещи.
Когато нещата се объркат
Adult and girl at James Rennie school

Понякога възникват проблеми във връзката между училището и родителите, които често пъти нямат нищо общо с неадекватност или грешка от страна на родителите:

 • Късна диагноза на проблемите на детето;
 • Некоординарана подкрепа от различните инстанции;
 • Слаба информираност на родителите относно това към кого да се обърнат;
 • Неадекватна преценка на организацията на родителските грижи за детето, така че понякога става трудно осъществяването на срещите;
 • Отрицателна обратна връзка към родителите относно тяхното дете;
 • Усещане у родителите, че училището "се е отказало" от детето им.
Жизнен цикъл на семейството (1)
Janice Sugg, Marley's mother


Как дефинираме "семейство"? Какво трябва да вземем предвид, когато съставяме подобна дефиниция?

 

Кликнете за сравнение на отговорите

 

 

Жизнен цикъл на семейството: сещате ли се за някои основни етапи от жизнения цикъл на семейството?

 

Свържете отговорите си с аспекти на конкретни събитоя в собствения ви живот...

Жизнен цикъл на семейството (2)

Опит в семейството на произход:

 • Поддържане на взаимоотношения с родителите, братята и сестрите и връстниците;
 • Завършване на училище.

Напускане на дома:

 • Разграничаване на личността от семейството на произход и развиване на взаимоотношения с родителите "възрастен към възрастен";
 • Започване на кариера.

Преди брака:

 • Избори на партньори;
 • Развиване на връзка;
 • Решение за брак.

Двойка без деца:

 • Намиране на начин за съвместен живот, основан на реалността, а не на взаимно проектиране;
 • Пренастройване на връзките със семействата на произход и връстниците, така че да се включи брачният партньор.

Семейства с малки деца:

 • Пригаждане на брачната система, така че да се отвори място за деца;
 • Възприемане на родителските роли;
 • Развиване на взаимоотношения на децата с връстниците им.
Жизнен цикъл на семейството (3)

Семейство с юноши:

 • Настройване на взаимоотношенията родители-деца, така че да позволят на юношите по-голяма самостоятелност;
 • Настройване на брачните взаимоотношения с фокус към проблемите на средната възраст и кариера;
 • Поемане на отговорност за грижата към семействата на произход.

Пускане на децата:

 • Разрешаване на проблемите на средната възраст;
 • Въвеждане на взаимоотношения с децата като възрастни с възрастни;
 • Настройване отново за живот като двойка;
 • Настройване към сватовите роднини и внуците в семейния кръг;
 • Справяне с болести и смърт в семействата на произход.

Късни години:

 • Справяне с физиологичния спад;
 • Приспособяване към по-ключовата роля на децата в издържането на семейството;
 • Отваряне на място за опита и мъдроста на старите;
 • Справяне със загубата на брачнен партньор и връстнистници;
 • Подготовка за смъртта, преосмисляне на живота и сливането.
Ролите на родителството
Art class

Двойките трябва да си създадат навици за посрещане нуждите на децата по отношение на:

 • Безопасността;
 • Грижата;
 • Контрола;
 • Интелектуалното стимулиране;
 • Активността.

Направете с колегите си критичен преглед на жизнения цикъл на семейството.

 

По какъв начин дете с комплексни нужди би засегнало тези етапи?

 

Смятате ли, че училището прави достатъчно, за да включи семействата? Какви инициативи биха насърчили включването на семействата?