Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Правилната обстановка за учене
Two pupils at desk with adult

Този материал е фокусиран върху това, което практически съставлява учебната обстановка с подходящ психически климат, за да се способства ученето и благосъстоянието.

Помислете за вашето училище или работна обстановка.

Намирате ли я за псхически подходяща?
Как разбирате? Какви видиве фактори повлияха на решението ви?

При формулирането на отговора си, направете справка със следните три материала:

Училище с нездрава психическа обстановка

Нещо за размисъл

Общоучилищен подход
Стратегии за помощ на учениците
class doing dance


Фопел и колектив (2003), насочили работата си към повишаване на емоционланата култура в училищата в Саутхамптън, изясняват много стратегии и техники, които младите хора е нужно да развият. Групирали сме ги в пет рубрики:

 • Самосъзнание
 • Самоуправление
 • Мотивация
 • Емпатия
 • Социални умения.
Развиване на самосъзнанието
class doing Circle Time
 • Промяна в отклика / емпатията;
 • Работа в кръг;
 • Работа с другарчето;
 • Прилагане на алтернативно мислене;
 • Използване на истории / метафори;
 • Форми на обратна информация;
 • Разпознаване на емоции;
 • Записване на емоции;
 • Дневници/графики на чувствата;
 • Торба с притеснения и откриването им;
 • Решаване на проблеми (сфетофари/АБВ).
Развиване на самоуправление
Teaching calming techniques
 • Разбиране и използване на цикъла атака / възбуда;
 • Обучаване в техники за успокояване;
 • Справяне с отключващите фактори;
 • Подтици към успокояване;
 • Терпевтични разкази;
 • Дълбоко дишане/релаксация;
 • Положително послание към себе си;
 • Екипна работа / игри;
 • Истински истории;
 • Умения за самоувереност;
 • Разрешаване на конфликти;
 • Използване на "аз" посланията.
Повишаване на мотивацията
IMG_6403
 • Обучаване в поставянето на цели;
 • Използване на награди;
 • Избягване на протакането;
 • Използване на идейни диаграми в помощ на решаването на проблем;
 • Изграждане на организационни умения;
 • Използване на ясни цели (SMART);
 • Използване на договори и списъци за проверка;
 • Промяна на самоопределението;
 • Използване на индивидуализирани примери за изпълнение на задачите.
Усилване на емпатията
communication skills
 • Откриване на законните потребности на децата;
 • Задаване на правила за говорене и слушане в класната стая;
 • Затвърждаване на проявите на говорене и слушане;
 • Използване на "емоционални" истории / сценарии за разпознаване на чувствата;
 • Изразяване на емоции в клас;
 • Затвърждаване и награждаване на доброто поведение;
 • Справяне с тормоза между съученици - фокус върху поведението, не върху личността.
Подобрени социални умения
 • Създаване на позитивна атмосфера в клас;
 • Емоционално грамотен персонал;
 • Ясни очаквания към поведението;
 • Формиране на поведение – отбелязване и награждаване на по-доброто поведение/действия;
 • Откриване и изтъкване на положителното;
 • Поставяне на достижими цели;
 • Групова работа върху ключови умения;
 • Стратегии за управление в клас, които да намалят недоразуменията, например, ясни указания, зрителен контакт, повтаряне от децата на дадените указания и сигнализаране кога да започнат да работят;
 • Деликатен отклик от страна на персонала при молба за помощ;
 • Предоставяне на лично пространство на децата, за да поискат помощ;
 • Промени в обстановката, за да се постигне "усещане за добронамереност" в клас, например седмични емоции, формиране на емоционалното състояние, използване на "аз" посланието, открито дискутиране на чувствата;
 • Прилагане на игри на чувствата, например, Бинго на чувствата, Игра на луд, тъжен, лош;
 • Ролеви игри с позитивни емоции.
Упражнение
Направете списък от петте области, обсъждани в тази глава от материала, и помислете как вашият екип насърчава всяка от групите умения с децата, с които вие работите.
Научете повече
book
Faupel et al (2003) Promoting Emotional Literacy, Southampton Emotional Literacy Interest Group, Southampton City Council.