Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Целта
A large multidisciplinary team
         meets with the child in their care

Този материал ни подтиква да помислим как училищният колектив може да подпомогне диагностицирането на проблеми с психичното здраве у младежите.

 

Действително, училищният колектив може да помогне реално в тази задача, само при ефективна мулти-дисциплинарна работа.

Доказателства за добра мулти-дисциплинарна екипна работа (1)
A small multidisciplinary team discusses
         future strategyЗа да бъде пълноценно предоставена услугата, е нужно да има намясто пълен мулти-дисциплинарен екип, който действа адекватно.

 

Трябва да има ясни граници и ясни нива на комуникация между дисциплините, както и добро ръководство.

Доказателства за добра мулти-дисциплинарна екипна работа (2)


Независимо от повишения интрес в областта, има сравнително малко целенасочени изследвания по отношение на преобладаването на проблемите на психичното здраве сред населението.

Хората с интелектуални затруднения са в центъра на скорошни важни правителствени разработки, ала с недостатъчни произтичащи от тях доказателства.

Купър, 2007

В последните години има тенденция за изместване от мисленето в чисто биологичната парадигма (модел на разбиране на болестите) към био-социалната (IASSID; MH-SIRG).

 

Вижте следната диаграма, за да добиете по-ясна представа за биологичните, възрастовите, психологическите и социалните взаимовръзки.

Висок риск

Биологичен

Възрастов

Психологически

Социален

Различни генетични синдроми, нарушения на мозъчната функция, физически заболявания, предразположеност към психически заболявания, тежка и комплексна епилепсия, сетивни и физически увреждания

Психологическо, сексуално и физическо малтретиране, отрицателен житейски опит, неангажиране с ежедневни дейности, отричане на личните нужди, атмосфера на обвинение, високи нива на стрес, полова, расова и друга дискриминация

Когнитивни силни и слаби страни, други невро-психологически нарушения, затвърждаване на поведения на лошо приспособимост, нарушено речево развитие, ниска самооценка, подозирана липса на емоционална подкрепа, въздействие на тежки житейски събития

Каква е ролята на учителя?
A large multidisciplinary team
         meets with the child in their care

Прочетете следния пример от практиката с Брайън и отговорете на въпросите в края.

 

Много от въпросите са за членовете на мултидисциплинарния екип, но и учителите са важна часто от него.

 

Обсъдете с колегите си ролята на учителя в този процес.