Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Общоучилищен подход
Brookfield school exterior

Настоящият материал разглежда развиването на общоучилищен подход към подпомагане на психичното здраве и благосъстояние. Продължаващото професионално развитие е важно. Служителите и ръководството в училищата трябва да разработят подходяща политика, за да отговорят на нуждите на своята училищна общност.

Подпомагане на психичното здраве
Listening to pupils

Какво съставлява "добрата практика" при подпомагане на психичното здраве? Изследванията посочват следните критерии:

 • Етос, който цени и уважава индивидите;
 • Сериозно отношение към тормоза между съученици и трудностите във взаимоотношенията;
 • Бързо разрешаване на проблемите;
 • Добри възможности да се чуе мнението на учениците;
 • Включване на семейството в разкриване на проблемите и в предвижданията.
Грижа на училището
Sign at Brookfield school

Ръководителите на училища трябва да обмислят много фактори, когато проследяват как училището подпомага психичното здраве на учениците и служителите. Областите на внимание са:

 • Как училището рабато в партньорство с други институции;
 • Неговата връзка с родителите;
 • Съществуващите неформални споразумения;
 • Предвиждания чрез насочване към специалисти.

Непрекъснато професионално развитиен(НПР)

Staff training

Гаски (2000) смята, че ръководителите трябва да вземат предвид пет нива, когато оценяват влиянието на НПР:

 • Реакцията на участника
 • Усвояването от страна на участника
 • Организационна подкрепа и промяна
 • Прилагане от страна на участника на нови знания и умения
 • Учебни резултати на учениците

Доброто НПР трябва да има значителен положителен ефект върху работата на възрастните с учениците.


Резултатите от НПР трябва да са нови умения и познания, които да доведат до:

 • Положителна промяна в учебната практика;
 • Служителите да информират другите за своите нови умения и познания;
 • Промяна в училищната култура, политика и практика.
А после накъде?
Teacher with activity class

Всички училища имат жизнено важна роля в подпомагането на детското психично здраве и превенцията на психични проблеми.

 

НПР за всички служители е ключов компонент в подпомагането на психичното здраве.


Всички форми на подгототвка трябва да са основани на доказателства, да са конкретни и да се грижат за потребностите на учениците, семействата и служителите.

 

Има ли вашето учлище стратегия за НПР по отношение на емоционалното благосъстояния и психичното здраве?

 

Участвате ли в НПР в тази област?

 

Разработете лична стратегия за това как да подобрите своето НПР.

Научете повече

Guskey, T.R. (2000) Evaluating Professional Development, Thousand Oaks, Ca.: Corwin Press.