Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Въведение
A young female teacher comforts an anxious
         young boy

Рисковите фактори за детската тревожност се преразглеждат на по-задълбочено ниво със специален акцент върху семейните взаимоотношение и техният принос като фактори.

Рисковете
A young female teacher comforts an anxious
         young boy


Тревожността при малките деца може да бъде толкова сковаваща, че да спира взаимоотношенията на детето с връстниците му и родителите и да пречи на семейството да функционира.


Тревожността в детска възраст повишава риска от по-късни депресии, тревожни разстройства и екстернализиране на поведенски проблеми.

Значими изследвания (1)
A bookshelf containing essential resources


При потенциалния риск, усилията са насочени към това да се определи кои деца са изложени на най-голям риск от детска тревожност. След това тъкмо тези деца трябва да получат специална превантивна и терапевтична подкрепа.


Миан и колектив (2010) твърдят, че пълното разбиране за характера и нивото на риска е въпрос на идентифициране на не просто факторите на ниво на детето, а и тези на семейството (особено майката) и на общността при възникване на тревожност още от етапа на ранна възраст.

Това е в синхрон и с по-раншното ни твърдение, че "диагнозата" не може да бъде просто "от позиция на клиента".
Значими изследвания (2)
A bookshelf containing essential resources

Миан и колектив (2010) се позовават също на работата на Бронфенбренер и Чечи (1994), които предлагат операционен модел, идентифициращ редица фактори, които влияят върху детската тревожност. Те включват темперамента на детето и фактори като функциониране на семейството и характеристики на квартала.


С други думи, те поддържат тезата, че детската тревожност е въпрос на множество влияния, включително родителската психопатология, начин на отглеждане на детето, и т.н. и фактът, че действията и реакциите на трудно приспособимото дете и на родителите се подхранват взаимно.


Взаимодействащият характер на процеса е особено подчертан от Чорпита и Барлоу (1998). Те твърдят, че ранните преживявания в семейството могат да превърнат уязвимия темперамент в тревожност у малките деца, като затвърдят неподходящите им когнитивни или поведенски стратегии в отговор на чувството за тревожност.

Влиянието на темперамента (1)
A young boy is comforted by his male teacher

Миан и колектив (2010) описват две конкретни характеристики, които се считат релевантни за ранната проява на тревожност:


 • Първата е поведенски комплекс, манифестиран с проява на страх или отдръпване в непозната ситуация.
 • Втората е негативна емоционалност, която може да включва раздразнителност, проблеми с настроението и реакции на отпор към всякакви опити за успокояване.
Детският темперамент (2)
A young boy is comforted by his male teacher

За родителкото (майчиното) влияние постоянно се отбелязва, че децата на тревожни родители са значително по-предразположени към развиване на тревожни разстройства, отколото децата на нетревожни родители.


Генетичното влияние обяснява повечето от разновидностите в това отношение (до 50 %), но има и влияние на средата, което отразява неродителските взаимодействия.


Оказва се, че децата могат да възприемат модела на поведение на тревожните родители или тяхната свръх-предпазливост, дори плшаливост, действия и свръх-защитния им подход, който сам по себе си може да отправи посланието, че окръжаващата среда е заплашителна.

В подкрепа на родителите
A father and son at home
Помислете върху следните въпроси:
 • Как може училищният колектив да предложи модели на социално сигурно и правилно взаимодействие?
 • Как могат учителите и клиницистите да работят заедно, за да дадат правилната подкрепа на родителите на уязвимите деца?
Научете повече

Bronfenbrenner, U. & Ceci, S. J. (1994). Nature-nurture reconceptualized in developmental perspective: A biological model. Psychological Review, 101, 568-586.


Chorpita, Bruce F.;Barlow, David H. The development of anxiety: The role of control in the early environment. Psychological Bulletin, 124(1), 1998, 3-21.


Mian, N., Wainwright, L., Briggs-Gowan, M., & Carter, A. (2010) Journal of Abnormal Psychology, published online.