Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Затруднения с психическото здраве сред младите
Young man at desk with teacher


Този пакет се фокусира върху психическите проблеми сред младите.Такива трудности могат да се проявят по много начини, затова е важно да се прави ралика между психически проблем, нарушение и заболяване, така че да се постави правилна диагноза и да се предостави подходящо лечение и подкрепа.

 

Международната здравна общност е загрижена за състоянието на психическо здраве у младите хора.

Като бомба със закъснител е и ако не се предприемат нужните действия сега, милиони подрастващи ще понесат ефекта... 

Тредсън, 2005

Мащабът на проблема
Young boy squatting in activity
         area of classroom
 • ФАКТ: Младите хора със СОН са под голям риск да развият проблеми на психическото здраве, които често остават неразпознати.
 • ФАКТ: Тези, които имат непризнати проблеми на психическото здраве, не могат да получат съответна оценка, диагноза и лечение.

Подобни факти имат съществено значение за клиничната ни практика и задължението ни да се грижим, което имаме към младите.

 

Затрудненията с психическото здраве са по-чести от физическите заболявания сред младите.

Психическите заболявания са хроническата болест на младото поколение.

МъкГори, 2009

До  2020 депресията ще бъде най-разпространеното нарушение в детска възраст.

Претис и Димова, 2007

Деца с увреждане
Boy in wheelchair with two teaching
         assistants/nurses

Малко са методически издържаните проучвания, които описват преобладавнто на психическите заболявания сред децата с увреждания. Съществуващите предлагат мнението, че в сравнение с връстниците си, деца и подрастващи с увреждания са изложени на висок риск от развиване на психически проблеми. (Dykens, 2000).

 

Проучвания от различни страни показват, че процентът на психически заболявания при децата с увреждания е значителен, но може да варира:

 • Австралия: 40% (Einfeld & Tonge, 1996)
 • Шотландия: 38% (Hoare et al,1998)
 • Англия: 50% (Cormack et al, 2000)
 • Южна Африка: 31% (Molteno et al, 2001)
 • Великобритания: 39% (Emerson, 2003)
 • Шотландия: 40.9% (Cooper et al, 2007)
Деца със СОП и увреждания
Young boy sitting on floor in classroom


От резултатите от проведени скорошни изследванията, децата с интелектуални затруднения са седем пъти по-слонни към проблем с психичното здраве в сравнение с другите деца.(Емерсън, 2003).

 

Същото изследване показва, че най-малко половината са имали повече от един проблем с психичното здраве.

 Най-честите психични проблеми са:

 • Диагностична категория 
  Клинична диагноза
 • Афективно разстройство
 • Психотично  разстройство
 • Тревожност
 • Органично разстройство
 • Алкохол/ Наркотици
 • Хранителни разстройства
 • Дефицит на вниманието 
 • с хиперактивност
 • Разстройство от аутистичния спектър
 • Поведенческо разстройство

(Купър и др, 2007)

Бележка за разпространение
Младо момче клекнал в дейността площ от
         класната стая

Младите хора със специални нужди преживяват високи нива на пълния аспект психични проблеми.

Рисковите фактори за развитие на психично разстройство  се увеличават няколко пъти, ако някой има увреждане или СОП.


При разглеждането на данните за разпространението трябва да се има предвид:

• Използваните определения

• Проблеми при събиране на извадката

• Въпросите за оценка.


Каква подкрепа е възможна за младите хора, където работите?


Като се има предвид статистиката, цитирана в този пакет мислиш ли, че това е подходящо?

Научете повече
opened book

Troedsson, H. (2005) 'Mental health of children and adolescents'. Paper presented at WHO European Ministerial Conference on Mental Health, 'Facing the Challenges, Building Solutions'. Helsinki, Finland 12-15 January 2005.


McGorry, P. (2009) Editorial. Early Intervention in Psychiatry, 3, (1), 1-2.


Pretis, M. & Dimova, A. (2008) Vulnerable children of mentally ill parents: towards evidence-based support for improving resilience. Support for Learning, 23,(3) 152-159.


Dykens, E.M. (2000) Annotation: Psychopathology in children with intellectual disability. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41, (4), 407-417.

Научете повече
opened book

Einfeld, S., & Tonge, B. (1996) Population prevalence of psychopathology in children and adolescents with intellectual disability. I. Epidemiological findings. Journal of Intellectual Disability Research, 40, 91-98.


Hoare, P., Harris, M., Jackson, P. & Kerley, S. (1998) A Community survey of Children with Severe Intellectual Disability and Their Families: Psychological Adjustment, Carer Distress & the Effect of Respite Care. Journal of Intellectual Disability Research, 42, 218-227.


Cormack, K.F., Brown, A.C. & Hastings, R.P. (2000) Behavioural and Emotional Difficulties in Students Attending Schools for Children and Adolescents with Severe Intellectual Disability. Journal of Intellectual Disability Research, 44,124-129.

Научете повече
opened book

Molteno, G., Molteno, C.D., Finchilescu, G. & Dawes, A.R.L. (2001) Behavioural and Emotional Problems in Children with Intellectual Disability Attending Special Schools in Cape Town, South Africa. Journal of Intellectual Disability Research, 45, 515-520.


Emerson, E. (2003) Prevalence of Psychiatric Disorders in Children and Adolescents With and Without Intellectual Disability. Journal of Intellectual Disability Research, 47, 1, 51-58.


Cooper, S.A., Smiley, E., Finlayson, J., Jackson, A., Allan, L., Williamson, A., Mantry, D. & Morrison, J. (2007) The Prevalence, Incidence and Factors Predictive of Mental Ill-Health in Adults with Profound Intellectual Disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 20, 493-501.