Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Психично здраве: модел за служене с разбиране
Little boy crying


Има три основни области при работата с деца с трудности в психичното здраве и техните семейства:

 • Клинична практика на доказателства;
 • Изследвания и политика;
 • Непрекъснато професионално развитие.
Подпомагане на психичното здраве в училищата


Училищата могат да участват в ранното окриване, да предлагат превенция и планове за подкрепяща интензивна грижа и намеса.


Учителите имат неповторимо място във влиянието върху психичното здраве на децата и младежите.


Млади умове, 1996
Подпомагане на психичното здраве в училищата: с какво да се заемем?
 • Всички училища имат жизнено важна роля за здравето на децата, особено за психичното;
 • Имат същата роля и в идентифицирането и лечението на проблемите на психичното здраве у децата;
 • Училищата трябва да признаят, че сред децата със специални нужди е голям рискът от психични проблеми.
Подпомагането в училищата има значение

Подпомагането на детското психично здраве по училища дава добра отплата в образованието.

Отдел Образование и квалификация, 2001

Отдел Образование и квалификация и Фондация Психично здраве (Великобритания) отбелязват, че училищата трябва да подпомагат детското психично здраве чрез следните характеристики:

 • Всеотдаен екип от висшето ръководство;
 • Култура на ценене на учителите и всички, ангажирани в образователната система;
 • Общо училищни политики по важните въпроси (управление на поведението, тормоз между съученици).
Четирите нива в модела на Аткинсън и Хорнби
 • Училищен етос: ценностите, споделяни от всички служители и ученици;
 • Общоучилищна организация: диапазон на училищни политики;
 • Местно осигуряване: процедурите, действащи навсякъде в училището;
 • Класни практики: практически стратегии, използвани от учителите.
Подпомагане на психичното здраве в училищатаИма няколко ключови въпроса, сред които:

 • Наясно ли са учителите със воята отговорност по отношение на подпомагането на психичното здраве и предотвратяването на проблеми?
 • Има ли политики и процедури за отговор на проблеми с психичното здраве?
 • Колко важно е да се насърчава сътрудничеството с родители и външни инстанции.
 • Колко важна е ранната намеса. Повишаването на съзнанието има критична важност.
Докладът Здрави умове (1)
Докладът от 2005 г., Здрави умове: Подпомагане на емоционалното здраве и благосъстояние, е основан на доказателства, събрани от Инспектората по образованието, включващ 72 училища от цяла Великобритания, изследващ насоките на  Отделите Образовани и квалификация по отношение на потребностите на психичното здраве на учениците.


Установява се, че има една главна пречка пред успеха, а именно, ниското ниво на съзнание за важността проблемите на психичното здраве.

В три от всеки четири училища има нужда от обучение на колектива по въпросите на психичното здраве. Само едно от всеки три училища е показало добри практики.
Докладът Здрави умове (2)

Констатациите от доклада показват следното:

 • Колко важно е да се цени и уважава всеки индивид;
 • Ефективните общоучилищни подходи за изкореняване на тормоза между съученици намаляват риска от развиване на психични проблеми;
 • Малко училища използват насоки от национално равнище при планирането и осигуряването на подкрепа;
 • Партньорството с външни инстанции е особено силно при помощните училища;
 • Общо училищните инициативи са по-успешни в помощните и в началните училища;
 • Включване на смействата: уроците за родители и домашните посещения работят добре и способстват комуникацията;
 • Достъпът до специализирани услуги често е проблемен.

 

За ваше обсъждане
Teacher with little girl

Има ли вашето училище "общоучилищна" политика за емоционално благосъстояние?


Помислете върху фактори, обсъждани в настоящия раздел, и как биха могли да бъдат включени в политиката на вашето училище.


Има ли други фактори, които мислите, че ще са полезни от гледна точка на политиката?