Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Въведение
Two members of staff evaluate their assessment
         policy

Материалите в това ниво предоставят аналитична информация за диагностицирането и идентификацията на психичното здраве.

 

Разгледани са някои от основните теми.

Какво е диагноза?
Clinicians examine an xray
         in the search for a diagnosis

Диагнозата е това, което медиците по принцип използват, за да идентифицират и назоват проблема или затруднението, според възприятието на един или няколко специалисти.

 Когато типове поведение или симптоми се групират, се прилагат системи за класификация, за да се диагностицира или определи какво е затруднението.

Защо диагнозата е важна?
A teenage boy speaks with his teacher
         during a diagnostic review

От клинична гледна точка, тя позволява на специалистите да разработят съответен план за въздействие за лечението на съответното заболяване или състояние.


Затрудненията на псичхичното здраве могат също така да се "диагностицират", а правилната диагноза трябва да води към подходяща намеса.

Минусите на диагнозата
A stethoscope, pen and diagnostic
         document

Клиницистите признават, че съществуват присъщи трудности в откриването на проблеми на психичното здраве у хора с ТОТ/ТМОТ/ КОТУ, които се дължат на:

 • Нуждата от допълнително обучение на персонала;
 • Свръхдоверяването на способността на учителите и училището да разпознаят симптомите на влошеното здраве;
 • Обичайното изискване пациентът да има добри езикови умения;
 • Различните прояви и поведения при хора с  ТОТ/ТМОТ/ КОТУ.

От гледна точка на образованието, за някои случаи трябва да се използват по-екологичен и ситематичен подход и хипотези, подлежащи на проверка, а за други - да се правят промени, ако продължителното наблюдение или намеса не ги подкрепят.

Темата за сложността
Two members of staff evaluate their assessment
         policy

Диагностицирането на проблемите на психичното здраве в тази група от населението е сложна и трудна задача.

 

Трудностите се дължат главно на липсата на консенсус кои инструменти са достатъчно проверени и надеждни за скрининг и диагностициране на подобни разстройства у хора с обучителни трудности. Също така е възможно клиентът да среща трудности в правилното съобщаване на своите вътрешни мисли и психично състояние.

Други минуси - диагностично затъмнение
Clinicians examine an xray
         in the search for a diagnosis

Терминът "диагностично затъмнение" (Смайли и Купър, 200) повишава вниманието към трудностите в диагностицирането, с които клиницистите се сблъскват при пациенти с обучителни трудности.

 

Подчертава се важността на настоящата система за класификация, която е възрастово съобразена (Купър и колектив, 2003).

 

Неспособността за прецизно предаване на по-абстрактните аспекти на псхическото състояние може да направи неподходящи стандартните методи за диагностициране (Стърни и колектив, 1991).


В последно време се правят опити за определянето на диагностични критерии за постигане на "златни стандарти" за дадено психиатрично разстройство в зависимост от нивото на обучителни трудности.

Да разберем поведението

Съществува честа склонност да се обяснява необичайното и странно поведение от чисто поведенска гледна точка или рамка.

 • Търсещо внимание
 • Смелост
 • Страхливост

Като практикуващи и обучаващи трябва да подложим на съмнение тези предположения и да потърсим други възможни рамки на изследване.


Може да се наблюдават обичайни форми на поведение, но за проявите на  младежа може да има и подлежащ проблем на психичното здраве (Коулън, 2010).

Може да има и систематични и външни прични, които трябва да се проучат. Идентифицирането на причините за изявите на дадено поведение е сложен и времеемък процес, ако се изпълнява както трябва. Това важи особено за клиентите с обучителни трудности.


Често се изисква и мулти-професионален подход.

Ефективна оценка
A teenage boy speaks with his teacher
         during a diagnostic review

Направете цялостна оценка чрез:

 • Изграждане на картина на поведението на индивида - знаци, симптоми, контекстуални фактори;
 • Разработване на няколко хипотези, които да се проверят;
 • Справка с диагностичните критерии - симптомите отговарят ли на критериите;
 • Прилагане на екипност, като целият екип трябва да бъде разглеждан като "събирачи на клинични данни".
Оценете политиката си за оценка
A stethoscope, pen and diagnostic
         document

Задайте си следните въпроси:

 • Какви знаци, симптоми и околни фактори вземате под внимание по отношение на вашето училище и класна стая?
 • Как използваната от вас политика на оценка гарантира, че комплексните нужди са точно идентифицирани и че поведенията не се тълкуват погрешно, довеждайки до риска проблеми на психичното здраве да останат незабелязани?
 • Какво въздействие има това върху резултатите на младежите?
Каква е ролята на учителя?
A large multidisciplinary team
         meets with the child in their care

Прочетете следния пример от практиката с Брайън и отговорете на въпросите в края.

 

Много от въпросите са за членове на мулти-дисциплинарен екип, но независимо от това, учителите са важна част от този екип.

 

Обсъдете с колегите си ролята на учителя в този процес.

Висок риск

Биологичен

Възрастов

Психилогически

Социален

Различни генетични синдроми, нарушения на мозъчната функция, физически заболявания, предразположеност към психически заболявания, тежка и комплексна епилепсия, сетивни и физически увреждания

Психологическо, сексуално и физическо малтретиране, отрицателен житейски опит, неангажиране с ежедневни дейности, отричане на личните нужди, атмосфера на обвинение, високи нива на стрес, полова, расова и друга дискриминация

Когнитивни силни и слаби страни, други невро-психологически нарушения, затвърждаване на поведения на лоша приспособимост, нарушено речево развитие, ниска самооценка, подозирана липса на емоционална подкрепа, въздействие на тежки житейски събития

Научете повече

Cooper, S.A., Smiley, E., Finlayson, J., Jackson, A., Allan, L., Williamson, A., Mantry, D. & Morrison, J. (2007) The Prevalence, Incidence and Factors Predictive of Mental Ill-Health in Adults with Profound Intellectual Disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 20, 493-501.


Smiley, E, and Cooper, SA (2003) Intellectual disabilities, depressive episode, diagnostic criteria and Diagnostic Criteria for Psychiatric Disorders for Use with Adults with Learning Disabilities/Mental Retardation (DC-LD). Journal of Intellectual Disability Research, 47 (Suppl.). pp. 62-71.


Sturmey, P.,Reed,J.&Corbett, J.(1991) Psychometric assessment of Psychiatric disorders in people with learning difficulties (mental handicap): a review of measures. Psychological Medicine, 21, 143-155.