Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Защо физическата намеса е необходима?
A carer helps to calm a distressed girl

По принцип, никой няма право да докосва, премества, хваща или задържа друг човек.


Въпреки това, училищният персонал има законното право да използва разумно прилагане на сила при изключителни условия, които налагат да се действа извън рамките на нормата.

Когато използват разумно прилагане на сила, трябва да е ясно защо е наложително да го направят. Училищните политики дават описание на процедурите, които персоналът трябва да следва, така че прилагането на сила да е в интерес на детето, да е разумна и съразмерна.

Физическа намеса в практиката

Гледайте този видео клип, на който екип работи с група юноши с аутизъм.


Защо прилагат физическа намеса?


Как това е обосновано?

 • Poster Image

Възможни отговори

Използването на физическа намеса
A carer holds a young girl's hand to calm
         her

Съществува ясно разграничение между:

 • Докосване, направляване и съпровождане на децата в процеса на подкрепяне на тяхното развитие и учене, и
 • Отговор на трудно  поведение, което е причина за притеснение, поради риск от нараняване на детето, на другите деца, възрастните или увреждане на имуществото.
Докосването срещу физическата подбуда
A carer calms a distressed
         boy

Изберете дете от вашия клас, което не демонстрира трудно поведение.


Водете АБВ диаграма, когато докосвате, направлявате или съпровождате детето в течение на деня.


Разгледайте степента на физическа намеса.


Служи ли тя за принуждаване на детето?

Избор за физическа намеса
A distressed girl with
         two carers

Използването на физическа намеса трябва да се разгледа от позицията на непрекъснатата подкрепа:

 • Започвайки с деликатното използване на физическо докосване, например, докосване с цел насочване, подкрепяне или похвалване на детето.
 • Преминавайки, ако е необходимо, към физическо докосване / намеса за напомняне или подсилване на границите и очакванията.
 • Накрая и в редки случаи, прилагане на крайната мярка рестриктивна физическа намеса за пълен контрол на движенията и мобилността.

Вашето училище има ясна политика и правила за използването на физическа намеса и прилагане на разумна сила.

Използване на разумно прилагане на сила (1)

Кога разумното прилагане на сила се използва законно?

Разумното прилагане на сила може да се използва за предпазване на учениците от самонараняване, нараняване на другите или увреждане на материалната база или причиняване на безредици. Виж насоките на Отдел Образование - Разумно прилагане на сила: Съвети за директора, персонала и управителните органи.


Терминът "разумно прилагане на сила" включва голям диапазон от действия, използвани от повечето учители в даден момент от практиката им, които включват някаква степен на контакт с ученика.

Сила се използва за контрол или ограничаване. Разумно съобразена означава не повече от необходимата сила.

Училищният персонал трябва винаги да се опитва да избягва действия, които могат да причинят наряняване.


Кой може да използва разумно прилагане на сила?


Всички членове на училищния персонал имат законното право да използват разумно прилагане на сила (Раздел 93, Закон за образованието и инспекторите 2006).


Това право важи за всеки член на училищния персонал. Може да важи и за лица, които директорът е определил временно да отговарят за учениците.

Използване на разумно прилагане на сила (2)

Училищата могат да използват разумно прилагане на сила за:

 • Ограничаване на ученик, който може да се нарани чрез физически изблици.
 • Възпиране на ученик от нападение на член от персонала или друг ученик.
 • Възпиране на ученик да напусне класната стая, когато това би застрашило сигурността му.

Училищата не могат:

 • Да използват сила като наказание - използването на сила с цел наказание е във всички случаи незаконно.

Всяко училище по закон е задължено да има политика по поведението, с която персоналът, родителите и учениците да бъдат запознати. Няма законово изискване за политика по разумното прилагане на сила, но е добра практика да има изготвена такава политика.


Политиката трябва да посочва ясно, че всяко прилагане на сила е в съобразно обстоятелствата, разумно и съразмерно. Трябва да има примери какво представлява разумно прилагане на сила (хващане, водене, направляване на младежа), както и примери какво не е разумно прилагане на сила или ограничение (например, препъване на младеж).

Законова рамка
a hand holding a pen

За да има добра политика и практики в управление на положителното поведение, е важно да се разбере законовата рамка. Освен разясненията и законите за разумно прилагане на сила, училищният персонал също така трябва да:

 • Действа съгласно интересите на детето, както са приети в Закона за детето 1989 и Закона за правата на човека 1998, и Конвенцията на ООН за правата на детето.
 • Изпълнява спрямо децата дълга да се грижим.
 • Прави необходимите промени за децата с увреждания и децата със специални образователни нужди.
 • Спазва изискванията за безопасност и здраве, предвидени от техните работодатели.

Допълнителни материали

Отдел Образование (2012), Behaviour and discipline in schools: A guide for head teachers and school staff.


Отдел Образование (2011), Use of Reasonable Force: Advice for head teachers, staff and governing bodies.


Отдел Образование и умения / Отдел Здравеопазване (2002), Guidance on the Use of Restrictive Physical Interventions for Staff Working with Children and Adults who Display Extreme Behaviour in Association with Learning Disability and/or Autistic Spectrum Disorder.