Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Цел на образованието
A boy and
         his teacher interact

Различните заинтересовани групи, като родители, местни власти или държавата, имат различни  представи за целта на "образованието" за деца с комплексни нужди.

Проектът за образование основано на преживяване
A boy and his teacher interact
         

През 1976г. дванадесет фламандски учители на предучилищна възраст, подпомогнати от Фере Ливърс започват критически разсъждения върху опита си. Подходът им е "основан на преживяване". Целта им е да направят точно описание, момент по момент, какво е за малкото дете да преживява и участва в учебна обстановка.  Внимателните им наблюдения и "възстановки" на преживяванията на детето хвърлят светлина върху редица незадоволителни условия. Така се появяват особено много възможности за насърчаване на детското развитие. Ражда се един нов модел на предучилищно образование: Образование, основано на преживяване.

                     

Възгледът за образованието, произтичащ от изследването на Ливърс, може да е полезен при обсъждане на целите и резултатите на образованието за деца с комплексни нужди.

Показатели за качество
A girl chooses a card from her carer

Ливърс смята, че двата ключови показателя за качеството на образованието са:

 • Емоционалното благосъстояние на детето, и
 • Ангажираността или включването на детето 

Други изследователи добавят към тези и трети показател - способността на детето да се свързва с другите.


Ливърс разграничава повърхностно учене и фундаментално или "дълбоко" учене, което води до развитие.

Ангажираност
A girl chooses a card from her carer

Идеята за ангажираността или включването не е свързана с конкретно ниво на развитие или тип поведение.


Отнася се до силната мотивация, интерес и погълнатост на детето в дадена дейност.


Ангажираността на децата с комплексни нужди зависи от дейностите и подкрепата, която получават. Повече информация относно ангажираността е представена в модула на тази тема.

Взаимоотношения
A boy and his teacher interact

Сигурните връзки са важни за всички деца, а за децата с комплексни нужди - с висока степен на зависимост и уязвимост - те са особено важни.


Деца с много ограничени физически и/или комуникативни способности са зависими от обгрижващите за своите основни физически нужди. Освен това, имат нужда да развият силни, дълбоки взаимоотношения, ако ще развиват пълния си потенциал.

Дете, което има добри връзки с околните, е в емоционална безопасност, социално ангажирано и отворено към учене. Без сигурни взаимоотношения, има риск децата да развият трудно поведение.

Преглед на целите на училището
A boy and his teacher
         interact

Разгледайте кръга от образователни дейности, предлагани във вашето училище.


Кои са възприетите образователни цели на училището ви?


Кои са действително реализираните образователни цели? Как разбирате това?


Има ли разлика?


Направете критична оценка на тези две групи цели спрямо образователните цели за поощряване на:

 • Емоционалното благосъстояние
 • Ангажираност и включване
 • Способността на детето да се свързва с другите.

Има ли други цели в допълнение към тези?

Допълнителни материали

Laevers, F. (2005) Well-being and Involvement in Care Settings. A Process-oriented Self-evaluation Instrument. Leuven University, Belgium: Kind & Gezin and Research Centre for Experiential Education.