Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Assessment
A girl and her teacher

Assessment is a multi-faceted tool. To be comprehensive, it needs to include a variety of information sources and perspectives. Even an assessment with limited scope, looking at only one part of a child's functioning, can have implications for many different aspects of
their learning.

Използване на профила и скалата за ангажираност

Профилът и скалата за ангажираност са ресурс за класната стая, който позволява на учителите да наблюдават и документират доколко е ангажирано едно дете с КОТУ (КОТУ) в ученето, както и да запишат напредъка му.


Те позволяват на учителите да се фокусират върху ангажирането на детето като ученик и създаването на персонализирани обучителни пътища.

Engagement
Close up on girl with her teacher

Engagement is multi-dimensional and encompasses:

 • Awareness
 • Investigation
 • Anticipation
 • Initiation

 • Curiosity
 • Discovery
 • Persistence

Използване на профила и скалата за ангажираност (1)
Detail from the engagement
         profile and scaleПрофил на ангажираност

Тези седем индикатора за ангажираност формират основата на профила и скалата за ангажираност. Профилът на ангажираност се извършва с дейност от висок интерес за детето, а скалата за ангажираност се използва с дейност от нисък интерес за детето.


Профилът и скалата за ангажираност се използват, за да се установи основното ниво на ангажираност при оценката.


Повтарящите се наблюдения и оценката на ангажираността се използват, за да се наблюдава ефективността на последващите интервенции и измерването на резултатите.

Използване на профила и скалата за ангажираност (2)

Идентифициране на детето, чийто прогрес в обучението изглежда да има плато през последните месеци.


Използвайте профила за ангажираност, за да получите по-ясна представа за дейностите и предпочитанията с висока ангажираност, както и дейностите с ниска ангажираност, идентифицирайте ясни цели и възможни нови подходи за преподаване.

Използвайте повтарящи се измервания, за да измерите напредъка.


Идентифицирайте мултидисциплинарни перспективи, свързани с детето, и включете тези перспективи и оценки, например структурирана логопедична оценка, обща езикова рамка на трудотерапевт.

The inquiry framework for learning
Girl at a table

You may need to consider any ways in which the child has regressed (where previous learning and skills appear to be lost). If this is so, can you identify possible causes?

Reflect on this assessment.

Does it tell you anything about the child's learning patterns?

Are you able to identify any trends?

Are you able to form any hypotheses about future learning needs?