Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Един труден предмет
Group at table with adult

Прочетете разширения цитат на следващия слайд от доклада Cockcroft от 1982 г., написан доста преди да просъществува националният учебен план. Цитатът обсъжда математиката при децата от масовите училища и не се занимава с тези с обучителни трудности. Въпреки това е полезен за четене.

Математиката е труден предмет и за преподаване, и за учене.Една от причините да е така е, че математиката е йерархичен предмет. Това не означава, че има абсолютен ред, в който е необходимо да се изучава предметът, а че способността за обработка на новия материал много често зависи от достатъчното разбиране на един или повече материали, минали преди това. Независимо дали е вярно, както понякога е било предлагано, че всеки човек има „математически таван“ (и досега, доколкото сме наясно, не е било предприемано изследване, за да установи дали такъв е случаят), определено е вярно че деца и възрастни учат математика на много различни скорости. Една идея, която някои може да разберат в един-единствен урок, може да изисква дни или дори седмици работа за други и да бъде недостъпна, поне за момента, за тези, които не разбират идеите, на които тя почива. Това означава, че има много големи разлики при постиженията между децата от една и съща възраст. Един малък брой деца достигат стандарт, който им позволява да учат математика за напреднали, но много други имат време само да изминат много кратък път по математическия маршрут по време на училищните си години. Поради йерархичната природа на математиката тези ученици не достигат положение, от което да са способни да се справят с по-абстрактните клонове на темата с разбиране или с надежда за успех, но някои могат и действително продължават напредъка си, след като са излезли от училище.Струва ли си да се преподава математика?Wheelchair boy with iPad

Какво можем да вземем от този цитат и как можем да го приложим към децата със СОТ ?

 

За учениците със СОТ кои от следните позиции отстоявате и защо?

 • Трябва да преподаваме математика чрез националния учебен план и националната стратегия за грамотност.

 • Трябва да преподаваме математика чрез други предмети.

 • Не трябва да преподаваме математика изобщо.

 • Друга позиция?

Заслужава ли си да се преподава математика?
Boy at desk with measuring jug

Възможна ли е математическата грамотност за децата, които постоянно работят върху под първо ниво на националния учебен план?

 

Математическата грамотност е била определяна като:

Способността на индивида да идентифицира и разбере ролята, която математиката играе в света, да прави обосновани съждения и да използва и да взаимодейства с математиката по начини, които посрещат нуждите от живота на този индивид като конструктивен, отговорен и разсъждаващ гражданин..

OECD, 2006

Ако отговорът на предишния въпрос е не, трябва ли да преподаваме математиката като отделен предмет?

Математически проблеми (1)

Two boys at desk with adult

Imray (2005) и Lacey (2009) описват различните трудности, пред които се изправя човек с тежки обучителни затруднения, като:

 • Общуване. Много автори (например Robbins, 1991, Paterson et al, 2006, Porter, 2010) са посочвали, че тъй като толкова голяма част от формалната математика е свързана с лингвистичните способности, децата с проблеми с общуването е много вероятно да имат сериозно естествено изоставане в ученето.

 • Трудности при разбирането на абстрактни концепции.

 • Трудности при концентрацията – особено при съдържането на повече от една информация в едно и също време и паралелните процеси, които толкова често са изискване на решаването на задачи.

Математически проблеми (2)
Group at work with two adults
 • Трудности при обработката на информацията и придвижването на нещата от краткосрочната към дългосрочната памет.

  Недостатъчна и бавна скорост за обработка на информацията.

 • Твърде малко общи познания, затова на ученика му трябват постоянни контекстуални препратки, за да се случи ученето.

 • Лоши стратегии за мислене и учене.

 • Трудности с обобщенията и решаването на проблеми. По същия начин, по който контекстът играе съществена роля в подпомагането на разбирането на специфични думи и езика като цяло (Locke, 1999, Hinchcliffe, 2001), контекстът е съществен за математическото разбиране (Porter, 2010).I.

Закърняваща способност

Group at table with adult

Главните учители на училищата със СОТ отбелязват, че „средните“ нива на способности са спаднали значително в рамките на 10 години между 1996 г. и 2006 г. Няма твърди данни от изследвания, които да го потвърждават, но темата е била достатъчно често срещана, за да попадне в Ofsted SEND Review (Ofsted, 2006).

Новото поколение деца с обучителни трудности, описани от Бари Карпентър като деца с КОТУ  (Carpenter, 2010; Carpenter et al, 2010), се представят с по-разнообразни, накъсани и комплексни трудности. Те са видими във всички сектори, както в масовите, така и в специалните училища. Паралелната заболеваемост е често срещана, особено в областите аутистичния спектър  и  хиперактивно разстройство с дефицит на вниманието, но също така и при деца, които се презентират с профили с крайности, често с особени трудности в математиката.

Научете повече (1)
opened book

Carpenter, B. (2010) Curriculum Reconciliation and Children with Complex Learning Difficulties and Disabilities. London: Specialist Schools and Academies Trust.

 

Carpenter, B., Cockbill, B., Egerton, J. and English, J. (2010) Children with complex learning difficulties and disabilities: developing meaningful pathways to personalised learning. The SLD Experience. 58:3-10.

 

Hinchcliffe V (2001) Tailoring Literacy to Pupils with Special Needs: Bespoke or 'Off the Peg' Strategies? The SLD Experience. 31: 6-9.

Imray, P. (2005) Moving Towards Simple, Understandable and Workable Definitions of SLD and PMLD. The SLD Experience. Issue 42.

 

Lacey P. (2009) Developing Thinking and Problem Solving Skills. The SLD Experience. Issue 54.

 

Locke, A. (1999) Why not to teach the literacy hour. The SLD Experience. 24: 2-4.

Научете повече (2)
opened book

OECD (2006) PISA 2003 Sample Questions quoted in Clausen-May T (2007) International mathematics tests and pupils with special educational needs. British Journal of Special Education. 34 (3) 154-161.

 

Ofsted (2006) Inclusion: does it matter where pupils are taught? (HMI 2535) London. Ofsted.

 

Paterson, S. J., Girelli, L., Butterworth, B. and Karmiloff-Smith, A. (2006) Are numerical impairments syndrome specific? Evidence from Williams syndrome and Down's syndrome. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 47 (2) 190-204.

Porter, J. (2010) Developing number awareness and children with severe and profound learning difficulties. The SLD Experience. 57: 3-7.

 

Robbins, B. (1991) Mathematics for All in Ashdown, R., Carpenter, B., and Bovair, K. (eds) The Curriculum Challenge. London. Falmer Press.


DES (1982) Mathematics Counts (The Cockfroft Report). London. HMSO.