Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Интеграция и включване
Adult showing a card to a girl in
                  a wheelchair

От 1988 г. въпросите първо на интеграцията, а след това на включването, са занимавали мислите и творчеството на много коментатори. Един голям брой смятат, че включването следва да бъде поставено в сърцето на развиването на учебния план (Byers and Rose, 1994; Evans, 1997; Sebba and Sachdev, 1997; Rose, 1998 for например). Някои смятат, че целият въпрос за отделното обучение (и още повече за отделното развиване на учебни планове) е анатема.

Специален национален учебен план?

Създаването на специалното обучение като отделна система се състой отчасти като отговор на изключването на учениците с уврежданията от масовите училища. Така специалното обучение беше ексклузивно поле на ученето, организирано в едно дискриминативно действие, което сега подкрепя цяла професия.

Florian, 1998

Вместо да рискуваме с продължаващото объркване на специалното обучение на учениците със СОТ/ДМОТ  може би е време да разгледаме нуждата от отделен национален учебен план в този сектор заедно със значима рамка на оценка, основани на това, което учителите в училищата със СОТ всъщност трябва да преподават на учениците си. Сегашният национален учебен план остава само сравнително малка част от преподавания учебен план за тези ученици, а въпреки това ДМОТ поддържа определена липса на интерес при оценката на преподаването и ученето в рамките на целия учебен план за СОТ/ДМОТ.

Aird, 2009

Отделеност и различия

До каква степен етикетът специални образователни потребности и концепциите за интеграция и включване подкрепят отделеността и различията?

До каква степен принципите и ценностите, които са основата на добрите практики в специалното обучение, са приложими за всички учебни планове и практика в класната стая?
Идеята за персонализирането е променила условията за съставяне на учебен план. Там, където включването може да бъде концептуализирано като съставящо специални условия за учениците със специални потребности, персонализацията се отнася до всички ученици, защото отправя предизвикателство към училищата да развият начини, фокусирани върху нуждите, пригодността, интересите, стиловете на учене и възможностите на всички обучаващи се.

Персонализация

Прочетете следните статии, за да придобиете общи знания по темата.

Персонализация: какво значи това наистина

Персонализирано учене – практически наръчник

Какво означава персонализацията във вашето училище?


Къде можете да намерите доказателства, че това се случва ефективно?

С развитието на местните образователни партньорства, как могат възпитателите в специалното обучение да споделят опита си с колегите от масовите училища?

Разберете повече (1)

Aird, R. (2009) A commentary on the National Strategies DCSF Special Education Needs/Learning Difficulties and Disabilities (SEN/LDD) Progression Guidance Project 2008-09. The SLD Experience. Issue 53.

Byers, R. and Rose, R. (1994) Schools Should Decide......
in Rose, R. Fergusson, A. Coles, C. Byers, R. and Banes, D. (eds) Implementing the Whole Curriculum for Pupils with Learning Difficulties. London. David Fulton.

Evan, P. (1997) Structuring the curriculum for pupils with learning difficulties in Pijl, S J. Meijer, C J W. and Hegarty, S. Inclusive Education: a Global Agenda. London. Routledge.

Florian, L. (1998) Inclusive practice : what, why and how? in Tilstone, C. Florian, L. and Rose, R. (eds) Promoting Inclusive Practice. London. Routledge.

Разберете повече (2)

Rose, R. (1998) The curriculum. A vehicle for inclusion or a lever for exclusion? in Tilstone, C. Florian, L. and Rose, R. (eds) Promoting Inclusive Practice. London. Routledge.

Sebba, J. and Clarke, J. (1991) Meeting the Needs of Pupils within History and Geography in Ashdown, R. Carpenter, B. and Bovair, K. (eds) The Curriculum Challenge. London. Falmer Press.

Sebba, J. and Sachdev, D. (1997) What Works in Inclusive Education? Ilford. Barnardos.