Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Природа или възпитание?
Boy smiling

Психологическите теории спорят доколко развитието на езика зависи от мозъчното развитие. Много теоретици посочват приноса на средата за развитието на общуването на детето.

В случая с децата с обучителни трудности, биологичните им предпоставености могат значително да повлияят върху крайния им капацитет за придобиване на езикови и комуникационни умения, но чрез контролиране на средата има пространство за извличане на максималното от потенциала на детето за общуване.

Стимулиране на езиковото развитие

Родителите инстинктивно стимулират езиковото развитие на детето още от ранна възраст, като например:

 • Говорят и слушат внимателно децата;

 • Опитват се да разберат смисъла на казаното от децата;

 • Следват идеята на децата;

 • Задават въпроси с отворен край, а не само въпроси с „да“ и „не“;

 • Насочват взаимодействието тъкмо извън обхвата на сегашните умения на децата;

 • Разширяват казаното от тях в по-дълги и граматично правилни изречения;

 • Проверяват дали разбират правилно казаното;
 • Наричат с думи предметите в заобикалящата ги среда;
 • Откликват на любопитството на децата;

 • Четат на децата;

 • Знаят предишното ниво на разбиране на децата; 

 • Предлагат добър езиков модел, например чрез използване на наречия и прилагателни и довършване на изреченията.

Обучителите могат да приемат този положителен начин за надграждане на изказванията на децата с добри резултати.

Говорете на детето така, както родителите го правят!

Girl smiling

Когато по-голямо дете говори по начин, характерен за малките деца, може да е лесно да се пропуснат намеренията му за изразяване. Следователно е жизненоважно да се прекара време в опознаване на детето – как изразява неща, които харесва, които не харесва, и да се наблюдават способностите му, върху които да се надграждат взаимодействията.

Какво харесва Алис?

Гледайте филмчето, в което Лиан, асистент учител, се опитва да установи как Алис изразява дали харесва или не харесва нещо.

 • Poster
         Image
Съвети за взаимодействие
Teacher shows a small doll to a girl

Взаимодействието с децата с ранно съзнателно общуване трябва да бъде като разговор:

 • Оставете се да бъдете водени от детето;

 • Приемайте, че детето се опитва да общува;

 • Винаги отговаряйте по някакъв начин на опита на детето да общува;

 • Давайте само поправителна обратна връзка по положителен начин, като хвалите усилията му. Не обвинявайте детето за неточности, а ги използвайте като възможност за изясняване;

 • Говорете с детето, а не на него, като ограничите употребата на инструкции и заповеди;

 • Опростете езика си и го подкрепяйте с лицеви изражения, жестове или знаци, и

 • Третирайте детето с уважение като общуващ.

Задача (1)
Teacher helping a boy with a task

Наблюдавайте колегите си. Отбележете как откликват и започват комуникация с децата, които са в най-ранните етапи на съзнателно общуване.


Включено ли е детето от възрастните в разговора?


До каква степен са дадени възможности на детето да има свой собствен принос към разговора?Задача (2)

Фокусирайте се върху някое дете, което е в най-ранните етапи на съзнателната комуникация

Като сравнявате с тази таблица на модели на развитие:

 • Определете нивото на общуване на детето в сравнение с моделите на обичайно развитие.

 • Детето има ли сравнителни силни страни в някой конкретен аспект?

 • Как сегашните програми за общуване на детето: - Надграждат силните му страни           

 • Обръщат се към слабостите

 • Дейностите подходящи ли са за възрастта и развитието?

 • Преразгледайте програмите в светлината на това, което сте научили досега в този модул, и направете подобрения.

 • Оценете ефекта от тези подобрения с времето върху езиковото развитие на детето.

Деца с ранна съзнателна комуникация

Следните приоритети трябва да са обучителни цели за децата с ранна съзнателна комуникация:

 • Разширяване на съзнателното предвербално общуване – например показвайки нужда, желание или избор чрез избиране, посочване, посочване с поглед, насочване на погледа;

 • Установяване на първите думи и/или знаци;

  ;
 • Научаване на употребата на помощно и/или алтернативно общуване – придобиване на технически контрол;

 • Употреба на думите по различни начини – те трябва да имат смисъл за детето, иначе ще бъдат забравени или използвани само за етикетиране; 
 • По-разширена употреба на езика – съчетаване на идеите във фрази.

Идентифициране на обучителни цели (1)

Идентифицирайте обучителните цели във всяка от следните обучителни сесии:

 • Ели Мей
  2:49
 • Оливия и учител
  1:01
 • Време за закуска
  2:53
 • Детско предаване (Balamory)
  2:29

Идентифициране на обучителни цели (2)

Идентифицирайте обучителните цели във всяка от следните обучителни сесии:

 • Група за игра
  5:06
 • Гладната гъсеница
  3:21
 • Използване на ключове
  4:59
Допълнителни материали

Прочетете цялостния модел на Halliday's early functional uses of language за ранни функционални употреби на езика


Lacey, P and Fergusson, A (eds) (2005) 'Unit 2: Learning to Communicate', Module 11 18260/11 18276 Learning Difficulties (Severe, Profound and Complex) Communication and Behaviour. Birmingham: University of Birmingham, p 23.

 

Също така прочетете следните транскрибирани разговори на възрастни и деца за повече информация относно „Ранната комуникация в училище“

Also, read the following transcripts of adults and children talking for more information on 'Early communication in action'.

Какви аспекти характеризират говора на възрастния в двата откъса?