Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Физическото включване е от основно значение
boy engaged in physical ativity
 • Теорията на Пиаже за сензомоторните основи на ученето и развитието е неоспорима. Като цяло се приема, че основите на смисленото разбиране на света лежат във физическото взаимодействие със средата. Споделянето на вниманието към един обект е началото на създаването и споделянето на смисъл с другите.
 • Всяка обучителна програма, насочена към деца със СОТ/ДМОТ/КОТУ -  най-вече трябва да вземе това предвид – дори, ако детето изглежда способно на по-напреднало концептуално включване (както например деца с аутизъм), то може да няма консолидирано разбиране – типичните преживявания на ранното учене и възможността за включване в игра за изследване може да са били нарушени по много причини.

В случая на децата със СОТ/ДМОТ/КОТУ , биологичните им дадености могат значително да повлияят на крайния им капацитет за придобиване на гладко, смислено и релевантно разбиране и употреба на езика в тяхната общност. Но умът е пластичен и има поле за повлияване и извличане на максималното от житейските шансове на детето да стане комуникатор.

Социален интеракционизъм (Виготски, Брунер) 
boys playing a game at a table
 • Набляга на важността на възрастните и връзките: социалния и културния контекст.
 • Набляга на прагматичния аспект на езика: за свършване на неща, за осмисляне на света.
 • Възрастните изграждат „скеле” за придобиването на езика от детето – Система за подкрепа на придобиването на езика (LASS – Брунер)
 • Езикът е неизменно повлиян от културните конвенции на времето.

Ключово важно е възрастният ефективно да посредничи за ученето на детето със СОТ/ДМОТ/КОТУ . Това изисква подробно знание от възрастния на малките крачки на развитието, за да се откликне гъвкаво и да се оформи ученето към крайната цел, както и чувствително напасване, за да се прецени как и кога детето може да бъде напрегнато повече.

Социокултурна теория (Рогоф) (Rogoff)
little girl in a costume

Макар че още по-отскоро, според психолози, като например Барбара Рогоф, децата трябва да бъдат разглеждани като съучастници в изграждането на знанието и разбирането. Този възглед съчетава три важни принципа:

 • Утвърждава възгледа на Виготски относно връзката между когнитивното развитие и ученето като интерактивно.
 • Признава променящото се съотношение на властта, което разглежда детето като учстник в контекста на научаването.
 • Поставя акцент върху значимостта на качеството на разговорите в класната стая за целите на общуването и социализацията при ученето.
Aspects of interactionism

Interactionism is an important challenge to educators working with the child with SLD/PMLD/CLDD. How do we enable them to direct their own learning? How do we follow their lead and negotiate their learning pathway? How do we involve them in assessing their achievements? Aspects of this type of approach should consider:

 • Active learning – 'learning by doing', discovering, exploring, individual achievement.
 • Taking control and responsibility – a shift in the teacher-pupil relationship, making choices and influencing decisions.
 • Sociability and communication – collaboration, negotiation, positive ethos (emphasis on diversity), range of options/possibilities.
 • Metacognition – explicit reflection by the pupil(s), evaluation, adjusting responses, awareness of oneself as a 'thinking agent'.
Принципи на интеракционизма
girl with carer interacting at a table
 • Ученето зависи от добрите връзки и взаимоотношения.
 • Има чувствителност относно обратната връзка от ученика.
 • Акцентира се позитивното отношение, уважението, преговорите и участието.
 • Качеството на преживяването е също толкова важно, както и целта.
 • Ударение върху разбирането, което да доведе промени в поведението.
 • Вътрешната мотивация е награда сама по себе си.
 • Не ученикът е този който се проваля – учителят се е провалил в осигуряването на адекватна възможност за учене.
Разберете и научете повече
opened book


Bruner, J. S. (1966) Toward a Theory of Instruction. Cambridge, Mass.: Belkapp Press.

 

Crosby, K (2002) Communication through music for pupils with profound and multiple learning difficulties, SLD Experience, Spring, pp 19-21.

 

Rogoff, B. (2003). The Cultural Nature of Human Development. New York: Oxford University Press.

 

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.